Bijbelstudie, Dierenrijk, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Geschriften, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk, Universum (Ruimte)

Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

Meerdere generaties na de eerste mens schreef Moshe neer hoe het verlopen was met de enosh of mensheid. Vijf schakels (of zes met Ketath) liggen er tussen ish Ha’adam {de mens Adam} en Moshe; en tussen de schepping en zijn dood 2553 jaren. In die tijd werden de herinneringen aan al de gebeurtenissen levend gehouden door de mondelinge overlevering or orale traditie.

Philippe de Champaigne - Moses with the Ten Commandments - WGA04717.jpg
Mozes (מֹשֶׁה Mosje of Moses, ook gekend als Moesa) volgens de Tenach de grootste profeet en leider van de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte en tijdens de doortocht door de woestijn tot aan de grenzen van Kanaän. Traditioneel worden aan Mozes ook de eerste vijf Bijbelboeken toegeschreven (de Thora), waardoor de gehele wetgeving van Israël door zijn autoriteit werd geschraagd. Ook Psalm 90 wordt aan Mozes toegeschreven.

Door de optekeningen van Moshe kunnen wij een mooi beeld vormen van die beginperiode van de mensheid. afhangende van de context kan de Bereshieth (Bereesjiet) of Bereshith slaan op de geboorte of het begin, de genealogie of de ‘geschiedenis van het begin’. Zo wel in de Hebreeuwse als in de Griekse titel (Geneseos : Genesis) van Moshe’s boek wordt de inhoud beschreven door de boeknaam, daar het hoofdzakelijk een boek van de aanvang der dingen is.

De Bereshieth is het eerste boekdeel van de vijf boeken die samen het Wetboek van God vormen. Wegens de vijf boeken wordt het verzameld werk ook wel Pentateuch (vijfdelig boekwerk) genoemd. In het eerste boekdeel of het “Boek van het Begin” vinden wij het fundament van de gehele Heilige Geschriften, de Bijbel, en de reden van al het gebeuren rondom ons heen. Het schetst een beeld van Gods Plan en hoe bij de aanvang de Elohim alles maakte zoals Hij het bedoelde. Maar toont ook aan hoe er een vertrouwensbreuk kwam tussen God en de mens. Daarom hechten wij hier zo veel belang aan om die aanvangsperiode te schetsen en kijken wij nog eens hoe Moshe het optekende.

“In den beginne” (BereshithGenesis) is een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Het verhaalt de schepping van aarde en mensheid, en binnen die mensheid de wording van Israël.

Moshe vertelt:

Bereshith 1 WBvG

1 In het begin schiep אֱלֹהִים {Elohim} Hashomayim (de hemel, Himel) en Ha’aretz (de aarde). {Hebreeën 1:10Jesaja 45:18Openbaring 4:11 }

Na uit vavohu, de woestheid en vormloosheid {woest en ledig} een bepaalde orde gebracht te hebben en naast de duisternis ook licht voort gebracht te hebben ging de Ruach Elohim in een latere fase over tot het scheppen van levende wezens. Eerst in de vijfde fase levende zielen*+ met vliegende schepselen en grote zeemonsters+ .

24 Verder zei אֱלֹהִים {Elohim}: „Laat de ha’aretz {de aarde} levende zielen {wezens} voortbrengen naar hun soort: behe·mahʹ {tam gedierte (waaronder vee en gedomesticeerde dieren)}, kruipende en in het wild op aarde wecha·jethōʹ {levende schepsels} volgens hun soort.” En zo gebeurde het.

25 En de Elohim maakte de beesten op aarde {het wild gedierte} naar hun soort, alsook vee in soorten en allerlei kruipende dieren {bewegende gedierte van de aardbodem} naar hun soort. En Elohim zag dat het tov was.

26 En toen zei Elohim: Laat ons een ʼa·dhamʹ {aardse mens} maken in onze tzelem {naar ons beeld}, naar onze betsal·meʹnoe, demut of demoot {overeenkomstig onze onze schaduw; gelijkenis,+}; opdat zij heersen over de vis van de zee en de vogel in de lucht over het vee en over de gehele aarde en over alle dieren, die over de ha’aretz {de aarde} kruipen.”

27 En Elohim schiep de mens naar Zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, zachar {mannelijk werd de ish (man)} en nekevah {vrouwelijk werd zijn tegenpool de isha (mannin of vrouw)} schiep hij hen.

Als een afspiegeling van God zijn wij geschapen. Hij schiep de mens met een verstand dat de vrijheid kreeg om keuzes te maken, waarbij God de mens de verantwoordelijkheid gaf om alles te benoemen en te verzorgen. Na een tijd van actie, waarbij God steeds zag dat het tov was wat hij gedaan had nam Hij rust. Indien de Elohim het nodig achtte om rust te nemen na Zijn arbeid hoeft het ons niet te verwonderen dat ook wij rust nodig hebben. Ook wij moeten de nodige rust in ons leven voorzien. Later in de tijd kunnen wij zien dat God de mens ook duidelijk maakte dat die rust er nodig is en dat de mens in die rustperiode ook het doel voorzien kreeg om Hem te dienen. (Het onderhoud van de sjabbes.)

28 De Elohim {God boven alle goden} zegende hen en God zei tegen hen: ,,Weest vruchtbaar, vermeerder je {wordt tot velen}, vult de aarde en bedwing haar en heerst over de vissen van de zee en de vogels in de lucht en over alle levende dieren die zich over de aarde voortbewegen.”

29 En Elohim zei: ,,Hinei, {Zie,} ik heb jullie gegeven al het zaaddragend gewas op de Kolhar’etetz {de hele aarde} en alle bomen, elke etz {boom} waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Het zal jullie tot voedsel zijn.
30 Ook aan alle op aarde levende dieren en voor iedere vogel in lucht en voor alles wat op de aarde beweegt en waarin leven als een ziel* is, geef Ik al het groene gewas tot voedsel.” En zo gebeurde.
31 En de Elohim zag alles wat Hij gemaakt had en zie, het was tov me’od  {zeer goed} —  het werd erev {avond} en het werd boker {ochtend}: Yom Shishi {de zesde dag}.

Zo werden onze eerste voorouders geschapen en geplaatst in Gods Koninklijke Tuin. Als kroon op Gods werk vormden zij de uiteindelijke reden van de schepping van het universum. In plaats van erkentelijkheid te tonen naar hun Goddelijke Schepper gebruikten zij hun vrije wil om tegen God in te gaan. In Moshes tweede hoofdstuk van zijn eerste boek zien wij wat er verkeerd is gegaan en kunnen wij ook veel leren over ons eigen karakter.

Bereshith 2 WBvG

1 Zo kwamen de hemel en de aarde en hun gehele leger tot voltooiing.+

2 Op Yom HaShevi’i {de zevende dag} kwam het werk dat de Elohim had gemaakt tot voltooiing. wai·jisj·bothʹ Elohim {Elohim ging er toe over om te rusten} van al het werk dat Hij tot stand had gebracht.

3 De Elohim sprak Vayevarech en wai·qad·desjʹ uit {zegen en heiliging} en plaatste het apart als kadosh {speciaals, bijzonders}: omdat hij sja·vathʹ nam {„hij . . . werkelijk rust” (d.w.z. is opgehouden met werken)} omdat God toen met al Zijn werk was opgehouden dat Hij als Schepper had verricht.  {Heb 4:3-11}

7 En  יהוה {Jehovah} Elohim ging ertoe over de ʼa·dhamʹ {aardse mens} te vormen uit a·far {leem, stof – Ge 3:19; Ps 103:14; Pr 3:20; 1Kor 15:47} van Haaaretz {de aardbodem + Job 33:6; Jes 64:8} en in zijn neusgaten de nishmat chayyim {nisj·mathʹ (van nesja·mahʹ) chai·jimʹ = de levensadem + Ge 7:22; Job 27:3; 33:4; Jes 42:5; Han 17:25} te blazen, en de mens werd leneʹfesj chai·jahʹ {of psuʹchen zoʹsan = een levende ziel; Lat.: aʹni·mam vi·venʹtem. + Zie Ge 1:20, 21, 30; 1Kor 15:45.}

8 Hashem Elohim plantte een gan {gan-beʽEʹdhen = de Tuin van Eden} oostwaarts in Eden {geneugte; verrukking}; en plaatste daar de mens die Hij gevormd had.

9 Zo liet Jehovah God uit adamah {de aardbodem} Kol etz (elke boom) ontspruiten, lieflijk om te zien en goed om te eten en de Etz HaChayyim  {boom van leven + Genesis 3:24} midden in de tuin, en de Etz HaDa’as Tov v’Rah {de Boom van kennis van goed en kwaad of Boom van moraal + Genesis 2:17Genesis 3:22}.

15 De Elohim Jehovah nam de mens en zette hem in de Gan Eden voor la’avod {om die te bebouwen of er op te werken} en om er shomer (bewaker, verzorger) over te zijn.

16 En Hashem Jehovah Elohim gebood de mens: “Van elke etz van de Gan mag jij gerust eten tot verzadiging {Genesis 2:9}; (17) Maar van de Etz HaDa’as Tov v’Rah, mag je niet eten, want op de yom {dag}, dat je er van eet, zal je zeker sterven.”

18 Verder zei de Elohim Jehovah: “Het is niet tov {niet goed} dat de mens {adam} alleen zou moeten blijven. Ik zal hem een passende ezer {hulp – iemand „die bij hem past; die hem aanvult.”} maken [als zijn tegenhanger].” {Sp 31:11; 1Kor 11:9; 1Ti 2:13}

19 Toen de (Eeuwige) Jehovah God uit de haaretz {aarde} alle op het in het wild levende dieren en iedere vogel, van de hemel, gevormd had, bracht hij ze naar de mens om te zien hoe hij ze noemen zou. En precies zoals de mens een levend wezen zou noemen, zo zou zijn naam zijn. {Ge 1:26; 9:2; Ps 8:6}

20 Vervolgens gaf de mens shemot {namen} aan alle huisdieren {behemah} en aan de vliegende schepselen van de hemel {oph HaShomayim} en aan al het wild gedierte van het veld, doch voor de mens {Adam} werd geen ezer {hulp, helper} gevonden als zijn tegenhanger. 21 Daarom liet Jehovah God tardemah {een diepe slaap} over de mens komen, en terwijl hij sliep, nam hij een van zijn tzalelot {ribben} en sloot toen het vlees over die plaats toe. 22 Daarna bouwde Jehwahʹ Jehovah de Elohim de rib die hij uit de mens had genomen tot een isha {mannin, vrouw} en bracht haar tot de mens. {Sp 18:22; 19:14; Mr 10:9; 1Ti 2:13}

23 Toen zei de mens ,,Dit is eindelijk etzem {been} van mijn etzem {gebeente } en basar {vlees} van mijn basar {vlees}; deze zal Isha {mannin, vrouw} genoemd worden, omdat ze uit de ish {man} werd genomen.

24 Daarom zal een ish {man} zijn av {vader} verlaten en zijn em, en zal tot zijn isha aanhangen, en zij zullen basar echad {één vlees} zijn.

25 Beiden waren zij arummim (naakt, naakten), toch schaamden de adam en isha en zich niet.

Aldus konden de twee eerste mensen schaamteloos gelukkig in een prachtige tuin leven waar alles tov of goed was.

+

Voorgaande

Het begin van alles

Keuze van levende zielen tot de dood

Voorzieningen voor de keuzes van de mens

Bron(nen) van kwaad

++

Aanvullende lectuur

 1. Is daar een veroorzaker van alles
 2. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging2de vraag: Wat of waar is het begin
 3. Het universum makende Woord van God
 4. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden – Questiontime – Vragenuurtje
 5. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 6. Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping
 7. Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping

+++

Verder aanverwant

 1. Toen God Zag Dat Het Goed Was
 2. Chaos and Order
 3. Days of Creation (Genesis 1-2)
 4. Theology Wednesdays: Genesis 1:1
 5. Why Genesis 1 is not the same as Genesis 2
 6. Out of the darkness – and into the light
 7. Just the Introduction
 8. God made small animals – craft

+++

25 gedachten over “Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.