Pagina 5 Gelovige niet-Joden die verbonden zijn met gelovige Joden

We kunnen de Allerhoogste Elohim, die de Bnei Yisroel (Zijn Volk) beschermde en hen de weg naar het Heilige Land liet zien, loven. Degenen die trouw bleven aan de Eeuwige Allerhoogste Superieure Kracht, de Godheid boven alle goden, mogen nu uitkijken naar de voltooiing van Gods plan en in staat zijn om te zien hoe de belofte van het Heilig Land komt te geschieden.

In de afgelopen eeuwen was de Adonai altijd bereid om met zijn apart geplaatste uitverkoren volk te gaan. Maar soms bleken ze het kodesh niet waardig te zijn, omdat ze momenten hadden waarin ze zo zwak bleken te zijn dat ze voor de heidenen hun feesten, tradities, bewegingen en rituelen vielen. Nadat God hen had geholpen om uit Egypte te komen, nadat zij ook het manna hadden ontvangen, gingen zij een gouden kalf maken en er voor bidden. Ook op andere momenten kunnen we in het Boek lezen hoe ze dwaalden en dingen deden die God niet leuk vond. Om die reden kwam er een tijd dat de Elohim Hasjem Jehovah zijn enige verwekte Ben Ha Elohim Jeshua (Jesjoea of Jesus/Jezus) stuurde om ook anderen te roepen en hen ook de gelegenheid te geven in het beloofde land te komen wonen. Die man van vlees en bloed moest iedereen de halakha of de weg tonen om naar zijn hemelse Vader en naar het koninkrijk van God te gaan.

Sinds het begin van het huidige tijdperk of Gangbare of Gewone Tijdrekening (GT) opende Jeshua de weg voor alle mensen die naar hem wilden luisteren en hem wilden accepteren als de gezondene van God, die door God geautoriseerd is om in Zijn Naam te spreken en handelen in Zijn Naam. Velen die hem hoorden en zagen wat hij deed, raakten ervan overtuigd dat hij de redder moest zijn waar ze op hoopten. Niet-religieuze mensen raakten geïnteresseerd in wat hij te zeggen had of in wat ze van zijn leerlingen hadden gehoord. Door de jaren heen kwamen steeds meer mensen bij de joodse beweging De Weg. Vandaag kan die beweging misschien niet meer bestaan ​​met die naam, maar er zijn genoeg oprechte volgelingen van Jeshua (Jesjoea/Jezus) de Christus die in hem en in zijn hemelse Vader, de God boven alle goden, geloven. Als zodanig werden goyim of niet-joden die toetraden tot die Joodse volgelingen van de Joodse Nazarener rebbe, spiritueel verenigd met die gelovige Joden en deze groep gelovigen die de samen de vergadering van de Messias vormen, ook metaforisch het Lichaam van Christus of het Lichaam van de Messias genoemd (1 Korinthiërs 12:27).

De Ben HaElohim (zoon van God) riep iedereen om deelgenoot te worden van zijn qahal of vergadering. Deze vergadering van gelovigen vervangt Bnei Yisroel (Israël) niet als een natie, maar is gewoon een manier waarop Jeshua (Jesjoea/Jesus/Jezus) en zijn talmidim (de apostelen) verwezen naar de gemeenschap van het getrouwe overblijfsel van Israël en die uit de natiën kiezen (Matteüs 16:18). Degenen die uit de andere culturen kwamen zijn niet gevraagd om, of hoeven geen, Jehudi of Jehoedi te worden. Degenen die bereid zijn zich te bekeren tot het geloof van de volgelingen van Jeshua (Jesjoea), in het geloof dat Jeshua (Jesjoea) de beloofde Messias is, kunnen dezelfde vayevarech of zegeningen ontvangen als de Joden. Ze mogen erop rekenen dat de eyvah-im Hasjem of de vijandschap met God wordt weggevaagd omdat ze bereid zijn een herstelde relatie met Elohim Hashem Jehovah God te hebben. De Joden die onder de relatie van het Oude Verbond vallen, kunnen nu pasgeboren of ‘wedergeboren‘ broeders en zusters van de Habrit hachadasha of het Nieuwe Verbond vinden. Want allen moeten weten dat de Elohim Hasjem een ​​liefhebbende God is die vergiffenis tot leven heeft toegestaan zowel voor de Joden als voor heidenen of het volk van de natiën die charata of tesjoeva (berouw) willen tonen en zich willen bekeren. (Handelingen 11:18, vergelijk Handelingen 15:11).

Het is door hun geloof in Jeshua (Jesjoea) de Messias dat de Joden die in Jeshua geloven en de Goyim of Gojim die in de Messias geloven verenigd zijn in Christus Jezus, net zoals Jeshua (Jesjoea – Jezus) één is met God en wij één met hem en zijn hemelse Vader, moeten wij samen basar echad (één vlees) zijn. Die eenheid is onze band en maakt ons sterk om de vijanden van God te weerstaan. Door zich bij elkaar te verenigen, krijgen we de gelegenheid om de satan (tegenstanders of vijanden) van God gemakkelijker te weerstaan en krijgen we meer kansen om voor Jehovah te getuigen, anderen ook te roepen om zich bij ons aan te sluiten. Samen kunnen de Messiaanse Jood of Jeshuaisten en de goyim de wereld laten zien hoe zij nu deel uitmaken van het Gemenebest van Israël en hoe ook anderen een aandeel kunnen hebben in de verbonden van de belofte (Efeziërs 2: 11-13).

Niet Joodse of Christelijke gelovigen zijn als Jeshuaisten, of volgers van Jeshua, verenigd met Joodse gelovigen en zijn beiden geestelijk gezegend of begenadigd uit dezelfde bron (Romeinen 11:17).

Saul als de apostel Paulus waarschuwde echter ook dat de ‘heidense gelovigen’ niet arrogant zouden moeten worden (Romeinen 11:18). Zij die eerst heiden waren maar nu tot het geloof in De Enige Ware God en het geloof in Jeshua de zoon van God zijn gekomen, moeten dankbaar zijn dat God hen het voorrecht van verlossing heeft toegestaan en het geloofsleven dat daaruit voortvloeit. Maar de Joden ook mogen niet hautain zijn en moeten nederigheid betonen in hun uitverkoringschap. Zij mogen dankbaar zijn dat zij als nakomelingen onder het verbondschap van de aartsvader Abraham als uitverkoren volk deelgenoot mogen worden van Israël en het grootse Malchut Hashem (het wereldvrede Koninkrijk van God).

Zowel Joodse als niet-Joodse gelovigen moeten erkennen dat alle autoriteit, inclusief halachisch gezag, aan de Messias is gegeven (Mattheüs 28:18), die dat gezag aan zijn apostelen heeft verleend (Mattheüs 18: 18-20).

Omdat de apostelen in regel stelden dat heidenen die tot het geloof kwamen zich niet onder het gezag van de legale joodse gemeenschap hoefden te komen door proselieten of “nieuwkomers in Israël” (of ger toshav) te worden, hebben gelovende heidenen veel speelruimte als het gaat om hoe zij Gods mitzvot of mitswot (geboden) onderhouden. Daarom kan geen enkele Jood de bekeerling tot het geloof van Jeshua (Jesjoea) eisen om alle taryag mitswot, of ‘613 mitzvot‘, inclusief de ‘positieve geboden’, te houden om een handeling (mitzvot aseh of mitswot aseh) en ‘negatieve geboden’ uit te voeren, zich te onthouden van bepaalde daden (mitzvot lo taaseh). [De negatieve geboden nummer 365, die samenvalt met het aantal dagen in het zonnejaar, en de positieve geboden nummer 248, een getal dat wordt toegeschreven aan het aantal botten en hoofdorganen in het menselijk lichaam (Babylonische Talmoed, Makkot 23b-24a) .]

Wij betogen echter dat de apostelen zich niet hebben voorgesteld dat niet-Joodse gelovigen een afzonderlijke groep zouden gaan vormen, afgezien van de joodse gemeenschap (Handelingen 15:21), dus niet-Joodse gelovigen zouden oude joodse interpretaties en tradities moeten eren, vooral in situaties waarin er een gemengde groep is van Joden en heidenen, zolang die interpretaties en tradities niet in tegenspraak zijn met de Schrift. Het zijn namelijk die Schriften die onze gids zouden moeten zijn voor de constructie van onze geloofsgemeenschap. Alles wat we geloven en doen moet gebaseerd zijn op een Bijbelse waarheid en niet op menselijke leringen en heidense traditie.

++

Aanvullende lectuur

 1. Betrouwbare woord
 2. Bewijs van oorsprong en betrouwbaarheid van de Bijbel
 3. Rond de Bijbel
 4. Bijbel — Enige bron van kennis en openbaring van God
 5. Bijbel baken en zuiverend water
 6. Bijbel als gids
 7. Bijbel verzameld Woord van God
 8. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 9. Kijk op het Boek der boeken
 10. De Bijbel haar relevatie over God
 11. Bijbelboodschap voor ons
 12. Boek in onze handen
 13. Boek der boeken de Bijbel
 14. Bestseller aller tijden
 15. Wat te vinden in de Bijbel
 16. Woord van God
 17. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 18. Verandering door de Bijbel
 19. Fundament in de Schrift
 20. Overtuigd door de Schriften
 21. Bouwen op het bijbels fundament 1 Feit of fantasie
 22. Bouwen op het bijbels fundament 2: De apostelen deden het toch ook
 23. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 24. Verwachtingen
 25. Op zoek naar een God boven alle goden
 26. Rond God de Allerhoogste
 27. Eigenheden aan God toegeschreven
 28. Bekommerende God
 29. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 30. De enige ware God
 31. God versus goden
 32. Geloof in slechts één God
 33. Geloof voor God aanvaardbaar
 34. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 35. Bekommerende God
 36. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 37. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 38. Beloften van God
 39. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)
 40. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 41. Plan van de goddelijke maker
 42. God Helper en Bevrijder
 43. God is positief
 44. Jehovah Wiens Naam heilig is
 45. Jehovah mijn sterkte en toevluchtsoord
 46. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 47. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 48. Goddelijke redenen hoger dan de onze
 49. God komt ons ten goede
 50. Gods hoop en onze hoop
 51. Werking van de hoop
 52. Gods beloften
 53. Plan van God
 54. Plan van God en wereldvrede
 55. Gods redding
 56. Redding mogelijk voor allen
 57. Reddingsplan
 58. Op wie hoop stellen
 59. Hoop eerste christenen
 60. Wat is wedergeboorte
 61. Hoop op leven
 62. Hoop voor de toekomst
 63. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 64. Bevrijding
 65. Hoop op een man
 66. De gezondene van God
 67. Gezondene van God (Broeders in Christus)
 68. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 69. Jezus Christus in het vlees gekomen
 70. Rond Jezus
 71. Zoon van God de weg naar God
 72. Jezus de gezonden afgezant van God
 73. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 74. Jezus de heer
 75. Jezus de zoon
 76. Zoon van God
 77. Christus Jezus: de zoon van God
 78. De onschuldige
 79. Jezus moest sterven
 80. Onschuldig lam
 81. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 82. Lam van God -Voorspeld
 83. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 84. Zoenoffer
 85. Christus koning
 86. Redenen dat Jezus niet God is
 87. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 88. Priesterschap van Christus
 89. Hij die komt
 90. Terugkeer van Jezus
 91. Christus wederkomst
 92. Toegang met Christus
 93. Verzamelen met Jezus
 94. Afstraling van Gods heerlijkheid
 95. Dankbaar voor verkregen offer
 96. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 97. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 98. Relatie tot God
 99. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 100. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 101. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 102. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 103. Verzoening
 104. Verzoening met verbintenis
 105. Verzoend met God
 106. Vertrouwen in Jezus Christus
 107. Uitzicht op de toekomst
 108. Redding
 109. Redding door volharding
 110. Actie bij aanvaarding van redder Jezus
 111. Christus toebehorenden
 112. Woord zonder boeien vol van kracht
 113. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 114. Omtrent geloof en gospel
 115. Geloof en geloven
 116. Geloof – Vertrouwen voor het ongeziene
 117. Geloof in Jezus Christus
 118. Eenheid in Jezus en Jezus in ons en God in hem
 119. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 120. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 121. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 122. Leren kennen van Hem die het hart kent
 123. Het juiste perron vinden
 124. Persoonlijkheid
 125. Persoonlijke verantwoordelijkheid
 126. Focus
 127. Waar op Focussen
 128. Niet toegeven aan de wereld
 129. Sleepnet
 130. Al of niet verenigen
 131. Verenigen
 132. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 133. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 134. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 135. Een huis bouwen voor God
 136. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 137. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 138. Volgens eerste eeuw patronen
 139. Christelijk leven
 140. Christen, Jood of Volk van God
 141. Christendom
 142. Christen genoemd
 143. Christen mensen met ons geloof
 144. Geschapen om te leven in relatie met God
 145. Teken van het verbond
 146. Nieuw verbond
 147. Rechtvaardigen
 148. Uitstappen aan het hek
 149. Bouwend op de leermeester van God
 150. Christen zijn is de leider Jezus volgen
 151. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 152. Torahgetrouwe Messiasbelijdende Joodse leraar onwetend over Niet-Trinitarische Christenen
 153. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 154. De Messiaanse beweging onder de loep
 155. Ware religie
 156. Godsdienstbeleving
 157. Godsdienstbeleving van christenen
 158. Omgaan met zorgen in ons leven
 159. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen
 160. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 161. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 162. Bestemming getrouwen en rechtvaardigen
 163. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 164. Koninkrijk Gods
 165. Koninkrijk van God
 166. Onafhankelijke christelijke beweging
 167. Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn
 168. Geloof niet zonder daden
 169. Opdracht voor christen
 170. Opdracht tot getuigenis
 171. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 172. Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen
 173. Evangelisatie en open karakter
 174. Filippenzen 1 – 2
 175. Fragiliteit en actie #5 Oproep
 176. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 177. Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap