Pagina 3 Wie is een Jeshua-ist

Een Jeshua-ist is iemand die Jeshua (In het Nederlands ook gekend als Jesjoea) volgt en het belang erkent van die historische figuur.

Een Jeshua-ist of volgeling van de Nazarener Jood Jeshua, in Nederlandstalige landen bij velen beter bekend als Jezus Christus, is een persoon die de rebbe Jeshua als zijn meesterleraar, genezer, shliach (afgevaardigde) en Kohen Gadol (hogepriester) voor God en als bemiddelaar tussen God neemt.

English: Jesus Christ close by entries to the ...
English: Jesus Christ close by entries to the Oliwa Cathedral. Polski: Jezus Chrystus obok wejścia do Bazyliki archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. (Photo credit: Wikipedia)

Als volgeling van Christus aanbidt een Jeshuaist dezelfde God als de mensenzoon en tweede A’dham, die in de lijn van koning David geboren is. Als toegewijde van Jeshua behandelt de Jeshuaist hem vol respect, maar maakt hem niet tot een god waar hij of zij voor gaat knielen voor beelden van hem of andere goden of heiligen. De Jeshuaist weet dat Jeshua lager was dan engelen, maar verhoogd werd, maar nooit zo groot werd als de God der goden, de Allerhoogste Elohim Hashem Jehovah. Het is die God van Jeshua en zijn talmidim, die door de Jeshuaist wordt geprezen en beschouwd wordt als de Enige Ware God boven alle andere goden, koningen, koninginnen of enig levende wezen.

De Jeshuaist beschouwt zich als een zoon of dochter van de Allerhoogste, een broer of zuster van Jeshua. Als broeders en zussen in Christus respecteren de Jeshuaisten of Jesjoeanen niet alleen elkaar, maar ook andere mensen, evenals alle andere wezens, zoals dieren en planten, alle schepselen van het Eeuwige Aller Hoogste Superieure Wezen. Elk element in de natuur behoort tot de hemelse Vader van Jeshua (Jesjoea) en als zodanig behandelt de Jeshua-ist al die dingen op de juiste wijze. Door de broederliefde te delen, zal de Jeshua-ist proberen om dezelfde liefde als hun meester te tonen, aan degenen rondom hem of haar, en uit liefde zullen ze proberen hen onder Christus tot God te brengen. Daarom zal de Jeshuaist niet bang zijn om zijn geloof in Jezus Christus en in de hemelse Vader van Jeshua de Enige Ware God te verklaren. In opvolging van de taak die Jeshua (Jezus Christus) heeft gegeven aan zijn volgelingen, zal de Jeshuaist  uitgaan in de wereld om het goede nieuws van het komende koninkrijk van God te verkondigen.

Als deelnemer aan het lichaam van Christus beschouwt de Jeshuaist zichzelf als gezegend om onder de genade van de redding te zijn en uit te kijken naar het beloofde Eretz Yisrael (Land van Israël), het Koninkrijk van God, een wereld van vrede en glorie voor de Allerhoogste Goddelijke Maker.

De Jeshuaist toont getrouwheid aan Jeshua (Jezus Christus) die hij als hoeksteen of hoofdsteen van de gemeenschap beschouwt, wat betekent dat er geen ander menselijk hoofd nodig is, zoals een paus of een dergelijke, om een wereldwijde gemeente te leiden. Elk individu is gelijk in de gemeenschap van broers en zussen met Jezus als hoofd of koning. Jeshua of Jezus is onze focus, de weg naar God, het middel tot redding en toegang tot het Koninkrijk Gods.

Ter ere van onze meester leraar dragen we zijn naam in onze denominatie en erkennen dat, zoals God ook zijn naam glorie heeft gegeven, wij dat ook moeten doen en dit doen door Zijn Naam te verspreiden en te vertellen over Zijn werken, in de hoop dat meer mensen de Nazarener Jeshua zullen komen te herkennen als de gestuurde van God, de belangrijkste profeet, de zoon van A’dham, de zoon van Abraham, de zoon van David en de Ben HaËloim of zoon van God, die de Weg naar God is, onze redding en Sleutel tot de ingang van het Koninkrijk Gods.

+

Lees ook

 1. God
 2. God – Wie of Wat
 3. God zoeken en vinden
 4. Geloof in God
 5. Rond God de allerhoogste
 6. God Bron van ontstaan en groei in kennis en wijsheid
 7. Geloof in Één God
 8. Geloof in slechts één God
 9. God boven alle goden
 10. Jehovah Heer der heren
 11. God de Vader groter dan Jezus
 12. El Shaddai – de Sterke
 13. Onze hemelse Vader
 14. God de zoon vs Zoon van God
 15. Jezus zoon van God
 16. Geloof komt met besef
 17. Geloof in God nodig om Hem te kunnen naderen
 18. Geloof in God versus geloof in mensen
 19. Geloof in Jeshua of geloof in Jezus
 20. Geloof in Messiasschap van rebbe Jeshua
 21. Doctrine of leer van Christus
 22. Geloof in Jezus bij Joden
 23. Geloof en vertrouwen in Jeshua opening naar Gods Rijk
 24. Geloof in Christus en erkenning van God
 25. Geloof in de Thora en Profeten
 26. Geloven in Jeshua – belangrijkheid
 27. Universele vaderschap van God
 28. Geloof in Jezus Christus
 29. Naam gebruikers
 30. Jeshua Hamashiach – o.a. Wie Jeshua is
 31. Jeshua gezonden door God
 32. Kijk op Jeshua
 33. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 34. Jeshua, man van vlees en bloed meest volmaakte brand- of bloedoffer
 35. Jeshua loskoper van de vloek van de dood
 36. Is geloof in Jeshua als de Messias een ‘on-joods’ iets om te doen?
 37. Een heiden of niet-Jood en de mozaïsche wet
 38. Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders
 39. Groot Volk uit Stam van Abraham
 40. Gods Volk zijn zij die Gods Wet in hun binnenste en in hun hart schrijven
 41. Gods Volk – Joden en niet-Joden deelgenoten
 42. Redding komt vanuit de Joden
 43. Goede Nieuwsbrengers
 44. Prediking van het Koninkrijk
 45. Babylon, vervalste Kerk
 46. Veranderingen in het overblijfsel van Joodse gelovigen
 47. Voor Joden die meer willen weten over Jeshua of Jesjoea en over andere Joden die Jeshua volgen
 48. Ken jij een Jeshua-ist
 49. Wie of wat is een Jeshuaist of Jesjoeaist?
 50. Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn
 51. Jesuaisten, Jeshuanen of Jesjoeanen, Messiasbelijdende Joden, Messiaansen en Christenen
 52. Een misverstand over het Messiaans Jodendom
 53. Verschil tussen Messiaans Jodendom, Jeshuaisme of Jesjoeaïsme, Christendom en Christenheid
 54. Bekering – roep van Jeshua tot
 55. Behorende tot de Weg
 56. Behoren tot Gods familie
 57. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 58. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 59. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 60. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 61. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 62. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 63. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 64. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #2 Aanhangers of verbondenen 
 65. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 66. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 67. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten
 68. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte
 69. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 70. Congregatie voor Jeshua
 71. Ook Goyim of Niet-Joden in de Jeshua-beweging
 72. Israël en Gods koninkrijk hand in hand

++

Aanvullende lectuur

 1. Op zoek naar een God boven alle goden
 2. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 3. Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen
 4. Een Messias om te Sterven
 5. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 6. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 7. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 8. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 9. Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)
 10. Overdenking: Geluk
 11. Niet te negeren gebeurtenissen rond Joden in België
 12. Geen plaats voor Jezus volgende Joden in Nederlandse Kerk noch in Israël
 13. Oplossingen gezocht voor Joodse dienstvoorziening
 14. Elohim’s keuze in de wereld
 15. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
 16. De bouwer van een Koninkrijk
 17. Niet allen zullen het Koninkrijk beërven
 18. Weten waar naartoe te gaan
 19. De verkeerde held
 20. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 21. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 22. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 23. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 24. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 25. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 26. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 27. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 28. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 29. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 30. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 31. De Leidsman van geloof
 32. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 33. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg
 34. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 35. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden
 36. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 37. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 38. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 39. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 40. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 41. Een te begrijpen oproep
 42. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 43. Toewijding van ons
 44. Al of niet verenigen
 45. Verenigen
 46. Volgelingen met de vrucht van verdieping
 47. Vele kerken
 48. Christenen
 49. Weest heilig
 50. Bedenkingen: Gods eigen Volk

 

5 gedachten over “Pagina 3 Wie is een Jeshua-ist”

 1. Voorwoord; Tweeduizend jaar geleden konden de Joden al niet in het Oude Testament terugvinden, dat Jezus de Messias was. De orthodoxe Joden kunnen dat nog steeds niet. Onze ondoorgrondelijke God (Ps.145:3), houdt zijn bedoelingen vaak verborgen. Als dit 2000 jaar geleden al het geval was, dan kan dat zich weer herhalen, daar God onveranderlijk is (Jak.1:17).
  .
  A) De engelen Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël, komen voor in het pseudepigrafe bijbelboek 1.Henoch (hfdst 9, vs 1). In 4.Ezra 4:1 van de voormalige Statenvertaling, komt de naam Uriël eveneens voor. Aartsengel Uriël gaat als ‘Zuiderstorm’ en/of ‘Zuidelijke Geest’ optreden in de eindtijd (Zach.9:14). Wilt u meer weten wie deze aartsengel Uriël is, bestudeer dan de navolgende teksten;
  .
  B) Het woord Gezalfde betekent Messias, of Christus. Er zijn in de hemel meerdere Gezalfden, Christussen of Messiassen (Zach.4:10..14), die Goden zijn (Ps.58:2 – Joh.10:34..35). God heeft meerdere Zonen (Job.38:4+7). Deze Godenzonen worden ook wel Vorsten genoemd (Ps.87:7). Jezus was uiteraard de Vorst der Vorsten (vgl Dan.8:25 + 9:25..26). God de Vader is de God der Goden (Ps.50:1 – Ps.82:1+6). Wij weten: er is één God, de Vader (1.Kor.8:6/nbv). Jezus is niet de echte of ware God, zijn Vader is de enige God (Joh.17:3). God de Vader is de allerhoogste God (Ex.15:11 – Deut.10:17). God is Geest (Joh.4:24), en kan daarom geen benen hebben. Met behulp van het herhalingswiel der geboorte (Jak.3:6), heeft Jezus meerdere oorsprongen, dus meerdere geboortes gehad (Mich.5:1 grondtekst). De Hebreeuwse naam van God is eerder Yhwh dan Jhwh, daar in het Hebreeuws geen letter J voorkomt. God Yhwh wandelde in de Hof van Eden, en moet daarom benen hebben gehad (Gen.3:8). Melchizedek was aan de Zoon van God gelijkgemaakt (vgl Hebr.7:3/hsv), en als deze Zoon tevens God was. Dan was Melchizedek ook aan God gelijkgemaakt. Een God, genaamd Yhwh, verscheen dan ook aan Abraham als een Man, die gewoon voedsel at (Gen.18:1+2+8). Jakob worstelde met een Man, die tevens een engel, maar tevens ook een God was (Gen.32:24+28+30 – Hos.12:50).
  .
  C) De tweede Adam heeft op dezelfde wijze een overtreding begaan, als de eerste Adam. De tweede Adam kan daarom nooit de zondeloze Jezus zijn geweest (Rom.5:14). Jezus kon als Hij dat wilde, zijn vleselijk verwekte nageslacht zien (Jes.53:10 grondtekst). Geheel overeenkomstig de regels van het Joodse huwelijk. Mocht Maria Magdalena haar ondertrouwde Man pas vasthouden. Als Hij in het huis van zijn hemelse Vader was aangekomen (Joh.20:17). Het embryo van Jezus’ zoon bevond zich in de diepvries, tot een midzomerdag ergens tussen 1950 en 1960. Deze langste dag van het jaar werd daarom aangegeven, in prehistorische sterrenwachten, zoals Stonehenge. De meest zichtbare constructie van de laatste ‘sterrenwacht’, weerspiegeld van boven af gezien een hoefijzervorm. Dit als symbool van het Witte Paard uit Opb.19:11.
  .
  D) Elke schepping wordt herhaald (Pred.1:9..11). Jezus is het 41e geslacht in Mat.1:16. Zijn zoon is het 42e geslacht uit Mat.1:17, God heeft overigens vier geslachten gewist in dit register (vgl Deut.29:20). Jezus komt nooit meer te voorschijn uit het hemelse heiligdom (Hebr.9:12 grondtekst – 1.Tim.6:16). Hij is een Geest geworden, die levend maakt (1.Kor.15:45). Als de nieuwe Vader liet Hij zijn Geest rusten, in het Noorderland (Zach.6:8/nbg – Klaagl.2:9 – Ps.24:7). Daar waar Gods legerkampen zich bevinden (2.Kron.31:2/hsv). Het Koninkrijk Gods is van de Joden afgenomen, en aan een niet-Joods volk gegeven (Mat.21:43). God heeft de Joodse pachters omgebracht, en zijn geestelijke wijngaard aan anderen gegeven (Luc.20:16). Het eerstgeboorte-recht heeft nu de stam Efraïm (Jer.31:9), die de Verloren Zoon is (Luc.15:11..32). In Gen.19:24 werken twee verschillende Yhwh’s samen. De naam van de Vader ‘Yahowah’ (‘Ik ben die Ik was’), verwijst ernaar dat Hij eerder de zoon was. De Biblical Archaeology Review is er van overtuigd dat indien men het Tetragrammaton ooit tot twee lettergrepen zou hebben verkort, dan moet de uitspraak ’Yaho’ geluid hebben.”
  .
  E) De naam van de zoon ‘Yahoweh’ (‘Ik ben die Ik zal zijn’), verwijst ernaar dat de Zoon later de Vader zal zijn. In verband met deze opeenvolging, zei Jezus over zijn hemelse Vader: “Wie mij heeft gezien heeft de Vader gezien” (Joh.14:9). De ‘e’ in Yahoweh verwijst naar de ‘e’ in “ben”, wat zoon betekent. En de laatste ‘a’ in de vaderlijke naam Yahowah verwijst naar de ‘a’ in “abba”, wat vader betekent. Jezus zal alle macht en bezit van zijn Vader erven (Hebr.1:2). Waartoe zijn hemelse Vader eerst in biologische zin, diende te zijn overleden (Hebr.9:16..17). Jezus werd pas God, door zich te laten kruisigen (Reinier Sonneveld, ND 11-7-16). “Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat” (Fil.2:9/nbv). Jezus kreeg daarbij als titel, de vaderlijke naam van ‘Yahowah’ (‘Ik ben die Ik was’). In de periode hiervoor wilde Jezus geen Goede Meester genoemd worden, daar Hij niemand goed vond, behalve God (Marc.10:17..18). Thomas mocht zijn leermeester pas God noemen, na diens opstanding (Joh.20:28). Met de kruisdood van Jezus was het einde over een wereldtijdperk gekomen (grondtekst Pred.1:9..11 + 1.Kor.10:11).
  .
  F) God is zowel mannelijk, als vrouwelijk (Gen1:27). Het woord Geest is altijd vrouwelijk in de Bijbel. De Geest van God is vrouwelijk. God als Geest is dus vrouwelijk. Zij wordt in de Bijbel ook wel de Heerlijkheid van Yhwh genoemd. Op 27 mei 30 n.Chr. huwde zij tijdens bruiloft van het Lam, met Jezus (Opb.19:7). Onze hemelse Vader is een God. Onze hemelse Moeder (Gal.4:26), mag daarom een Godin worden genoemd. God is de Alpha en de Omega. De Alpha is vrouwelijk, en de Omega is mannelijk. De Alpha is de Doelgerichte Vrouw uit Spreuken 31 (grondtekst). Er zijn 31 beschavingen in het Heelal (zie een andere pagina), waar een Doelgerichte Vrouw de Omega bijstaat, vandaar het getal 31. Zij wordt de Kleurige Morgenster van David genoemd (Opb.22:16 grondtekst). Het Hebreeuwse woord voor Godheid is El, dit woord heeft een getalswaarde van 31. En het verwijst daarmee naar het Alpha deel van God. De allerhoogste God bestaat dus uit de Alpha & Omega, deze twee zijn één (Hebr.: echad).
  .
  G) De Zoon van God bestaat uit de aan God gelijkzijnde Beta & Omega (Fil.2:5..7). Hij was de allerhoogste aartsengel Michaël, wiens naam niet voor niets betekent: “Hij die is zoals God”. Alle vier de aartsengelen (Ezech.1:10), die ook wel dieren worden genoemd (Opb.5:6). Staan in de Hebreeuwse Thora gecodeerd, met hun tetragrammaton YHWH. In de Bijbel worden alleen de twee belangrijkste aartsengelen genoemd, Michaël en Gabriël. Vanaf de eerste letter in het bijbelboek Genesis, verwijst elke 50e letter naar het tetragrammaton van Michaël. Het tweede bijbelboek doet het zelfde voor de aartsengel Gabriël. Het derde bijbelboek verwijst naar God de Vader, zonder codering. Aartsengel Rafaël komt alleen in de apocriefe bijbel voor. Maar Hij staat wel gecodeerd in het 4e boek van de Thora, elke 50e letter geeft daarbij zijn tetragrammaton achterstevoren weer, als HWHY. De voormalige aartsengel Uriël, is nu bevordert tot de aartsengel met de rang van Rafaël. De nieuwe aartsengel Uriël was tot 11 maart 2015, de leerling aartsengel Ariël. In het vijfde bijbelboek vormt daarom niet elke 50e letter zijn tetragrammaton, maar slechts elke 49e letter, ook nu weer achterstevoren. De hemelse Vader van Jezus zond eerst de drie laagst geplaatste aartsengelen, als dienaar naar de wijnbouwers. De vierde dienaar, zijn erfgenaam en liefste zoon, hebben ze gedood (Luc.20:9..15).
  .
  H) Sesak / Babel / Babylon is al ten onder gegaan (vgl Jer.51:41). Alleen de aan de zoon van God gelijkgemaakte Melchizedek (Hebr.7:3/hsv). Kon als de aartsengel Michaël, de draak uit de hemel verwijderen (Opb.12:9). Dit was de dag waarop Abraham zich had verheugd (Joh.8:56). De belangrijkste aartsengel is dus Michaël. Alleen zijn naam gaat in de Bijbel vergezeld, met het woord aartsengel. Michaël wordt zelfs dé aartsengel genoemd (Jud.9). De aankondiging van de geboorte van Jezus, zou eigenlijk door de hoogste aartsengel dienen te geschieden. Maar de lager gerangschikte engel Gabriël, kondigde deze geboorte aan. Daar de hoogste aartsengel zichzelf niet mocht aankondigen (Joh.5:43). Waarmee indirect is aangegeven, dat Jezus de hoogste aartsengel Michaël is. De aartsengel Michaël is van oudsher de drakendoder. De hoofdtaak van Jezus was, om de draak, genaamd de Satan te doden. Michaël en Jezus zijn dus dezelfde persoon. De Engel van het verbond is daarmee Michaël (Mal.3:1), Hij sloot met Abram (Abraham) het verbond der stukken (Gen.15:12..18).
  .
  I) “U hebt mij in uw midden opgenomen als een engel van God, als Christus Jezus zelf” (Gal.4:14/nbv). In het laatstgenoemde vers wordt een engel van God, gelijkgesteld aan Christus Jezus zelf. Een andere tekst, 1.Thes.4:16/hsv luidt; “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan”. Uit deze tekst blijkt dat het “geroep, met de stem van” door dezelfde persoon geschiedt. Deelconclusie 1) De Heere is tevens een aartsengel. Joh.5:27..29/nbv luidt: “En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden” Deelconclusie 2) De Mensenzoon in dit vers doet exact hetzelfde als de aartsengel in 1.Thes.4:16. Deelconclusies 1 en 2 tesamen leveren de uiteindelijke conclusie op: De Heere is een aartsengel, die tevens de Mensenzoon is.
  .
  J) Jezus was de rots (1.Kor.10:4), over wie het einde van de wereldperioden was gekomen (1.Kor.10:11 grondtekst). Petrus werd de nieuwe rots, waarop Jezus zou bouwen (Mat.16:18). Alleen deze discipel sleepte het net met de 153 vissen aan wal (Joh.20:11). De getalswaarde van de uitdrukking ‘Zonen Gods’ (BNei HaElohim), bedraagt niet voor niets 153. Het bijbelse getal van de overwinning is 17 (J. de Voogt, 1997). Alle getallen van 1 tot 17 bij elkaar opgeteld, levert het getal 153 op. Petrus kreeg dan ook de sleutels van het Koninkrijk der hemelen (Mat.16:19), en de daarbij behorende macht (Mat.18:18). Op 1 mei 37 n.Chr. (Greg.) kreeg Petrus de sleutels van de dood en het dodenrijk (Joh.13:36), uit de handen van Jezus (Opb.1:18). Alleen een sleutelbewaarder mocht mensen zoals Ananias en Saffira, ogenblikkelijk doden (Hand.5:1..10). Mozes kreeg van Yhwh de opdracht om naar Egypte te gaan (Ex.4:21..23). Een andere Yhwh wilde Mozes daarom doden, in het daarop volgende vers (Ex.4:24). Daar de aanstaande bloedbruidegom (Ex.4:25), van de bruiloft des Lams (Opb.19:7), als sleutelbewaarder een dodelijke volmacht had.
  .
  K) Mat.24:34 luidt; “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles is geschiedt”. Het was de nieuwe rots Petrus, die na 1335 dagen (Dan.12:12), 962 christenen van Masada opnam, en nog eens 3838 in de omgeving (Luc.21:28). Deze bracht Hij naar de omgeving van het regeringscentrum van God, in het Noorderland (Zach.6:8/nbg). Kerkvader Eusebius (ca. 300 n.C.) schreef daarom dat de Messias rond 70 was ‘teruggekomen’. Het woord Babylon, is via het Griekse Babulōn afgeleid van het Akkadische Bab-il, wat ‘Poort van God’ betekent. Dat in het Hebreeuws, m.b.v. een klankspeling, met Bābel wordt weergegeven, welke naam ‘Verwarring’ betekent. Babylon en/of Babel) betekent letterlijk; ‘Poort van God’, wat weer ‘Regeringscentrum van God’ betekent. Petrus schrijft: U groet de mede-uitverkorene in Babylon, en Marcus, mijn zoon (1.Petr.5:13/nab). Het woord ‘mede-uitverkorene’ is een vrouwelijk enkelvoud, het verwijst naar Maria Magdalena. In dit regeringscentrum bevinden zich de zeven Geesten Gods (vgl Zach.4:10 – Opb.5:6). Dat zijn de zeven ingegraveerde pijlers (Spr.9:1 grondtekst). Die elk een geestelijk ingegraveerd hart hebben (vgl Jer.31:33). Deze geestelijke pijlers werden als een geestelijke burcht beschouwt (vgl Ps.46:8/nbv). Het Hebreeuwse woord voor berg en heuvel, is hetzelfde. Burcht werd via burgt, burg, berg = heuvel. Dit Babylon met de zeven heuvelen, werd vroeger Rome genoemd. Veel familienamen in het Noorderland, zoals Romein, Remijn, Romeijn, Remijnse, Romijn e.d, verwijzen daar nog naar. Gods Geest ging namelijk rusten in het Noorderland (Zach.6:8/nbg), daar waar zijn legerkampen zich bevinden (2.Kron.31:2/hsv).
  .
  L) De combinatie van een zelfstandig naamwoord met een persoonlijk voornaamwoord, die in de Bijbel het meeste voorkomt is: “Yhwh Sebaot”. Dat betekent ‘Yahowah der Legermachten’. Het komt maar liefst 287 keer voor. Het bijbelse getal van de volkomenheid is 7. De twee laatst genoemde getallen, zijnde 287 en 7. Verwijzen indirect naar het getal 41, daar 287 : 7 = 41. Het getal 41 symboliseert daarbij het 41e geslacht uit Mat.1:16, zijnde Jezus. Die de nieuwe ‘Yhwh der Legermachten’ is geworden. Dit getal 41 zien we ook terug in de 41-saluutschoten, die regelmatig voor de Engelse vorst worden afgevuurd. Het bijbelse getal van het goddelijke Koninkrijk, is niet voor niets 41 (Waarheid & Vrede, nr. 68). Vanwege zijn nieuwe status als de allerhoogste God, behoeft Jezus niet in een aards lichaam naar geloof te zoeken. Voor de aan God gelijkzijnde Michaël, ligt dit niet veel anders. Daar Hij sinds 1 mei 37 n.Chr. (Greg.) de beschikking kreeg over de aan God gelijkgestelde Beta (vgl Joh.13:36). Maar de Mensenzoon met de vierde en laagste aartsengelen rang van Uriël, zal dienen te zoeken (vgl Luc.18:8). In het Noorderland (Zach.6:8/nbg), bevindt zich de Derde Hemel (2.Kor.12:2 – Gen.11:4), welke verplaatsbaar is (Ezech.1:10). Hier hebben de aartsengelen hun thuisbasis, Michaël in het oostelijke deel, Gabriël in het noordelijke deel, Rafaël in het westelijke deel, en Uriël in het zuidelijke deel. Uriël is de jongste van de vier aartsengelen, en daarmee de benjamin. Benjamin betekent niet voor niets ‘Zoon van het Zuiden’, daar Uriël zich in het zuidelijke deel bevindt.

  Like

  1. Hartelijk dank voor uw uiteenzetting.

   Wij zien natuurlijk niet in waarom Joden niet tot inzicht zouden kunnen komen dat Jezus de beloofde Messias is. Verder gaan wij niet akkoord dat Jezus zelf de Vader God zou zijn. U zelf haalt aan dat God Geest is, maar neemt de man van vlees en bloed als god. Verder zegt u dat Jezus zo wel aartsengel als God is en dat er zelfs twee YHWH’s zouden zijn, waar wij eveneens niet akkoord kunnen gaan.

   Like

   1. U heeft verzuimd om op de onderstaande bijbelse wijze, mijn argumenten te weerleggen:

    Als men uit God geboren is (1.Joh.4:4), die Logica heet (Joh.1:1 grondtekst). Dan heeft men God, en/of zijn Geest van volle waarheid in het hart (1.Joh.4:16/nbv – Joh.16:13/nbg – Ef.1:17). En kan men elke opponent uit eigen mond (be)oordelen (vgl Luc.19:22+12 – Luc.21:15 – Hand.6:10 – 1.Kor.14:24), dit met behulp van de goddelijke en daarmee onweerlegbare logica. Daartoe is Gods Woord uitgerust met alle noodzakelijke bewijzen, om daarmee alles te kunnen weerleggen (2.Tim.3:16). Zodat er nooit onenigheid en verdeeldheid kan bestaan, tussen zijn volgelingen (Gal.5:20 – 1.Kor.1:11..13 – 1.Kor.3:21..23). Want een gemeenschap die in zichzelf verdeeld is, zal niet standhouden (vgl Mat.12:25). Jezus zei niet voor niets; ‘Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen’ (Luc.11:23/hsv).

    Like

    1. Hartelijk dank voor uw reactie, die ook wel een beetje getuigd van ongeduld en van tekort gekomenheid.
     Ik hoop met het onderstaande antwoord uw vragen op een verwachte goede wijze te kunnen beantwoorden.

     Uit God geboren zijn behoort maar zeer weinigen toe. De meerderheid in het Christendom eert drie goden en gaat volledig in tegen de wensen van God om geen afbeeldingen van goden te maken en slechts één Ware God te aanbidden. Velen vereren zelfs mensen, die ze dan heiligen noemen.

     Diegenen in de christenheid die slechts De Ene Ware God aanbidden zijn in een zeer kleine minderheid en doen er alle moeite aan om God’s Woord te volgen. De grote meerderheid van het Christendom die de Heilige Drie-eenheid aanbidden kennen de meerderheid van de Bijbelse teksten niet eens.

     De Ware Christenen, volgers van Christus Jezus, aanbidden dezelfde God als Jezus Christus en doen al het mogelijke om volgens zijn leer te leven. Zij gebruiken Gods Woord om anderen te onderwijzen en valse leerstellingen te weerleggen, wat u hier op deze site ook zal zien gebeuren.

     Wij zijn helemaal niet vies van God Zijn Woord Welk wij hoog in ons hart dragen.

     Onze gemeenschap is niet verdeeld, maar wij zien wel de verschrikkelijke verdeling in de Christelijke Kerken, welke ook hoofdzakelijk komt om dat de meerderheid van die kerken zich niet houdt aan het Woord van God en zelfs drie goden durft te aanbidden (een God de Vader, god de zoon en een god de Heilige Geest). Wij geloven ook dat de Hoer van Babylon (de katholieke Kerk) niet stand zal houden en met andere valse kerkgenootschappen zal verdwijnen terwijl meerdere ware liefhebbers van God dichter tot elkaar zullen groeien en samen met hun verscheidenheid verenigd, deel zullen uitmaken van het Ene Lichaam van Christus.

     Zij die Jezus leer volgen en hem aanvaarden als de gezondene van God en de zoon van God, en hem niet tot hun god gemaakt hebben tonen zich in vele gevallen bereid om zich met Christus te verzamelen. Vandaar ondermeer dit project waar u mensen van verscheidene niet-trinitarische kerkgemeenschappen kan in vinden en mensen die onder het Joodse Volk ingezien hebben dat Jezus de Weg naar God is en de lang verwachte Messias is.

     Wij zijn er helemaal niet om uit elkaar te drijven maar juist om bijeen te brengen. Dat is het doel van deze site, alsook van de individuele sites van de hier betrokken partners.

     Het is ons er nooit aan gelegen om te verzuimen om antwoorden te geven, maar mensen moeten weten dat wij niet alle dagen onze elektronische post lezen noch werkzaam zijn aan onze website. Er zijn ook wereldse en andere taken die wij te vervullen hebben, dus graag hiervoor begrip.

     De geduldigen hopen wij steeds met een antwoord te voorzien bij tijd en stond.

     Like

    2. Beste Dirk,

     U schrijft ook

     “Onze ondoorgrondelijke God (Ps.145:3), houdt zijn bedoelingen vaak verborgen. Als dit 2000 jaar geleden al het geval was, dan kan dat zich weer herhalen, daar God onveranderlijk is (Jak.1:17).”

     Maar wij geloven dat God de mensheid genoeg informatie gegeven heeft om Zijn Plan te kennen. Indien de mens bereid is Gods Woord aandachtig te lezen zal hij ook voldoende inzicht verwerven om God beter te leren kennen en zich voor te bereiden op de laatste dagen.

     Volgens ons hoeven wij niet bepaald extra lectuur zoals de pseudepigrafe. Dat er meerdere gezalfden zijn neemt niet weg welk een bevoorrechte positie de Gezalfde uit de gezalfde koning David zijn stam verkrijgt. Natuurlijk heeft God meerdere “Zonen”. Wij hopen trouwens dat u ook een zoon van God mag zijn. Zo ook zijn er meerdere dochters van God. Wij horen trouwens allemaal kinderen van God te zijn.

     Iedereen moet echter beseffen dat er slechts één God de Vader is Die de God der Goden is en boven alle goden staat. zoals je terecht opmerkt is Jezus

     niet de echte of ware God, zijn Vader is de enige God (Joh.17:3). God de Vader is de allerhoogste God (Ex.15:11 – Deut.10:17). God is Geest (Joh.4:24), en kan daarom geen benen hebben.

     maar nog meer, kan ook geen vlees en bloed hebben.

     U spreekt van een

     hulp van het herhalingswiel der geboorte (Jak.3:6), heeft Jezus meerdere oorsprongen, dus meerdere geboortes gehad (Mich.5:1 grondtekst)

     maar nergens in de Bijbel staat er iets van dat Jezus een incarnatie zou zijn geweest die meerdere malen hier op aarde is neergestreken.

     U haalt aan

     “De Hebreeuwse naam van God is eerder Yhwh dan Jhwh, daar in het Hebreeuws geen letter J voorkomt.”

     maar vergeet daarbij dat spellingsregels veranderen en dat wij nu in het Nederlands zowel als in het Engels de J voor de letter Y en soms ook voor de letter I gebruiken. Aldus is YHWH een oude spellingsvvorm en JHWH een hedendaagse spellingsvorm, niets onderdoend aan de Heilige Naam van God. In de jaren 1950 werd in Vlaanderen zelfs Yehowah geschreven waar nu Jehovah wordt geplaatst. Taal is een evoluerend iets en nieuwere spellingsregels maken de vroegere teksten niet ongedaan of ongeldig. Zo ook is er lange tijd Iessus geschreven, gevolgd door Jesus terwijl de meeste Vlamingen en Nederlanders nu Jezus schrijven. Maar het is en blijft één en dezelfde persoon welke wij Jeshua noemen en niet Issou (Heil Zeus) zoals hij werd benoemd in overeenkomst met Constantijn de Grote.Heden kunnen er trouwens nog Nederlandstalige bijbels gevonden worden waar Jesus staat. (U gaat toch niet beweren dat het daar dan om een andere persoon gaat dan Jezus of Jeshua?)

     De worstelingen met God waren denkbeeldige worstelingen en werkelijk aangevoelde ervaringen van een godservaring door de betrokken mensen van God. Maar zij konden God niet echt zien. U blijkt te vergeten dat er een god is (een belangrijk persoon) (zoals engelen, Moshe, Farao, Apollo, Zeus, Baal en anderen god werden genoemd) en er Dé God is Welke slechts één is en onvervangbaar.

     Van waar haalt u

     “De tweede Adam heeft op dezelfde wijze een overtreding begaan, als de eerste Adam. “

     ?

     Volgens de Schrift is Jeshua de voorziene tweede Adam. Maar in tegenstelling tot de eerste heeft deze Adam geen zonde gedaan.

     U haalt verder Kerkvader Eusebius (ca. 300 n.C.) aan en baseert uw gedachten op menselijke schriften in plaats op Schriftuurlijke Boekdelen door God de mensheid gegeven. Op Die werken horen wij ons te baseren en af te houden van valse menselijke leerstellingen.

     Wij vragen ons ook af tot welke kerkgemeenschap u behoort die er deze vreemde leerstellingen op na houdt.

     Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.