Redding

Mensen worden met veel problemen overstelpt. Hun hele leven zoeken ze naar het bereiken van dingen en zoeken ze manieren om problemen te vermijden en op te lossen.

Veel mensen zoeken naar een soort redding, in de hoop dat er een Hogere Kracht of Hét Hogere Zijn is dat hen een beter leven kan brengen. Ze hebben gelijk om te zoeken naar het Allerhoogste Wezen, de Goddelijke SchepperGod, de Gever van het leven, Wie is de Enige Die alles onder controle heeft.

Mensen moeten gaan begrijpen dat zij op zoek moeten naar die eeuwige God, Leidinggevende van het leven, die Zijn volk kan redden van een situatie waarin zij anders niet zouden kunnen ontsnappen.

De uittocht van Israël uit Egypte was bijvoorbeeld volledig te wijten aan Gods verlossende kracht, hoewel het volk van Israël op God moest vertrouwen en actief Zijn instructies moest volgen om gered te worden.

Evenzo, met betrekking tot onze scheiding van God, geneigdheid tot zonde en de bestemming om te sterven, zonder Gods verlossende kracht, zouden we niets kunnen doen om redding te bewerkstelligen. God moet eerst mensen naar Zichzelf trekken, waardoor ze zich bewust worden van hun zondigheid, en zij moeten Hem antwoorden in geloof en berouw voor redding.

God machtigt het individu door het geven van Zijn Ruach HaKodesh of Heilige Geest, die het geven van de Ruach chayyim of levensadem in de oorspronkelijke schepping van de mens weerspiegelt (zie Genesis 2: 7). Met verlichte ogen kan de gelovige berouw hebben van averah of zonde en zijn leven wijden aan God en Zijn wegen.

Deze redding of verlossing zou niet mogelijk zijn zonder de verzoenende dood van de Messias, die de zonden dekt van degenen die zich in geloof bekeren. Wij geloven dat de Nazarener Jeshua (JesjoeaJezus Christus) de gezondene is van God, die als de gemachtigde of geautoriseerde van God, door de wil van God te doen, zijn eigen lichaam gaf als een losprijs voor iedereen, en als zodanig alle schulden van de mensheid betaalde voor God.

Na de dood van de Messias werd Jeshua (Jesjoea / Jesus / Jezus) opgewekt tot onsterfelijkheid, een lot dat God iedereen wil toebedelen die bereid is om de zoon van de mens Jeshua (Jesjoea / Jezus) als zoon van God (Ben HaElohim), heer en redder te aanvaarden. Bevestiging van Jeshua (Jesjoea) als de Kristos (Christus Jezus) als heer door een leven van gehoorzaamheid aan Gods geboden is een essentieel aspect van redding omdat het bevestigt dat er een regeneratief werk van de Heilige Geest heeft plaatsgevonden.

Degenen die volharden in trouw aan God zullen de hoop hebben op de opstanding tot onsterfelijkheid en zullen voor eeuwig leven met de Messias, eerst in het Messiaanse tijdperk en daarna in het Nieuwe Jeruzalem van de eeuwigheid (Openbaring 20: 4, 22: 5). Hoewel ze de mensenzoon  Jeshua (Jesjoea) moeten erkennen als de zoon van God en zijn offer of loskoopoffer accepteren als een betaling voor hun en anderen hun zonden.

Redding is een kwestie van Gods genade en is niet afhankelijk van iemands status in het leven, etniciteit of goede daden (Efeziërs 2: 8-10). Gehoorzaamheid aan Gods geboden is echter een essentieel onderdeel van het redden van de zaligheid die God ons genadig heeft geschonken (Romeinen 2:13, vergelijk 1 Korintiërs 7:19).

De redding die de volgelingen van Jeshua (Jesjoea de Christus => Christenen of volgelingen van Christus Jezus) ervaren, werd ook ervaren door alle gelovigen voorafgaand aan de komst van de Messias; hun redding lag op de komst van de Messias, terwijl die, sinds zijn komst, terugkijken op het werk dat hij volbracht heeft.

Gelovigen in alle generaties, inclusief de onze, kijken echter uit naar het herstel van alle dingen, waar onze redding voltooid zal worden.

Zoek in de Schriften om te lezen:

(Rom3:23; 8:5-8; Joh16:7,8; 1Joh1:8-10; Hand2:38; Titus3:3-7; Gal3:13; 1Petr2:21,22; Ef2:5-10; Luc17:5; Rom10:17; 3:21-26; Joh1:12; Gal4:4-7; 1:4; 1Joh5:13; Joh3:3-8; 1Petr1:23; Rom12:2; 2Kor5:17-21; 2Petr1:3,4; Ez36:25-27 Rom8:1-4; Hebr8:7-12; 1Joh1:7-9; Marc9:23,24; Kol1:13,14; Rom5:6-10; 8:14-17; Gal3:26)

+

Lees verder

Aanwijzingen voor redding te vinden

++

Aanvullende lectuur

 1. Op zoek naar een God boven alle goden
 2. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 3. Blog van God opgetekend in een Boek
 4. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 5. Bijbel
 6. Bijbel – Woord van God
 7. Woord van God
 8. Bijbel Geïnspireerd Woord van God
 9. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 10. Ewige woord dat alles vertel
 11. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 12. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 13. Bewijs van oorsprong en betrouwbaarheid van de Bijbel
 14. Degene die de schrijvers van de Bijbel goddelijk heeft geïnspireerd, kan het ook bewaren (Hfdst. 1)
 15. Degene die de schrijvers van de Bijbel goddelijk heeft geïnspireerd, kan het ook bewaren (Hfdst. 2)
 16. Met de Bijbel hoort eer aan God gegeven te worden en niet aan mensen
 17. Alles uit de Bijbel is nuttig voor de mens
 18. Belangrijkheid om regelmatig de bijbel te lezen en er begrip van te krijgen
 19. Bijbel uitzonderlijk Boek van boeken waar niets van weggenomen mag of toegevoegd worden
 20. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 21. Woord zonder boeien vol van kracht
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 23. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 24. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 25. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 26. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 27. Missionaire hermeneutiek 4/5
 28. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 29. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 30. Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren
 31. Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 5 Volk zonder het Boek
 32. Mens, mensheid en mensdom
 33. Betreft de Mens
 34. Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende
 35. Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen
 36. Heeft God je nodig?
 37. Noahide-wetten of Noachitische geboden – zeven geboden die op de hele mensheid rusten
 38. Heeft God je mitswa nodig?
 39. Redding
 40. Reddingsplan
 41. Een goddelijk Plan #1
 42. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk
 43. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 44. Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping
 45. Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping
 46. Gods redding
 47. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden
 48. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen
 49. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus
 50. Volharding
 51. Redding door volharding
 52. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 53. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 54. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 55. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 56. Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word
 57. Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe
 58. Jesaja profeet en boodschapper van God
 59. Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)
 60. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 61. Metgezel en Begeleider
 62. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 63. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 64. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 65. Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan
 66. Het meest speciale weekend van 2018
 67. Een Groots Geschenk om te herinneren
 68. De gezindheid van Christus
 69. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 70. Verlossing #2 De Bijbelse oplossing
 71. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 72. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 73. Dienaar van zijn Vader
 74. De Leidsman van geloof
 75. Verzoening
 76. Verzoening met verbintenis
 77. Zoenoffer
 78. Gebed na het lezen van Psalm 8
 79. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 80. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 81. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 82. Psalm 59 David in grote moeilijkheden #2 Waarom de ene keer wel en de andere keer niet
 83. Twijfelende aan de werkelijkheid, echtheid en de effectiviteit van Gods liefde
 84. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 85. Zoek uw Toevlucht bij God
 86. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 87. Bron(nen) van kwaad
 88. God meester van goed en kwaad
 89. Schapen en bokken 3 Addendum 1: Tweede kans
 90. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 91. Gehoorzamen aan God
 92. Geroepenen ontkomen
 93. De verzoening in type en antitype 1 Offers en hogepriesters
 94. Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer
 95. Geef uw zorgen aan God
 96. Zo maar gerechtvaardigd?
 97. Mogelijkheid tot leven
 98. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 99. Hij heeft mijn voeten op vaste grond gezet
 100. Wees trouw aan het luisterende oor
 101. De Weg tot verlossing
 102. De Verlosser 1 Senior en junior
 103. Acht slaande op de reddende
 104. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 105. Positie van de Bijbel onderzoeker
 106. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 107. Verzoening en de gekochte race
 108. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 109. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 110. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 111. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 112. De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte
 113. Addendum 1: de leer van de “antichrist”
 114. Enkel het rouwmoedig zelf, ziek van haar pretenties, vindt verlossing
 115. Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden
 116. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 117. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 118. Messiaans, Joods of Christen
 119. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 120. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 121. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn