Redding

Mensen worden met veel problemen overstelpt. Hun hele leven zoeken ze naar het bereiken van dingen en zoeken ze manieren om problemen te vermijden en op te lossen.

Veel mensen zoeken naar een soort redding, in de hoop dat er een Hogere Kracht of Hét Hogere Zijn is dat hen een beter leven kan brengen. Ze hebben gelijk om te zoeken naar het Allerhoogste Wezen, de Goddelijke SchepperGod, de Gever van het leven, Wie is de Enige Die alles onder controle heeft.

Mensen moeten gaan begrijpen dat zij op zoek moeten naar die eeuwige God, Leidinggevende van het leven, die Zijn volk kan redden van een situatie waarin zij anders niet zouden kunnen ontsnappen.

De uittocht van Israël uit Egypte was bijvoorbeeld volledig te wijten aan Gods verlossende kracht, hoewel het volk van Israël op God moest vertrouwen en actief Zijn instructies moest volgen om gered te worden.

Evenzo, met betrekking tot onze scheiding van God, geneigdheid tot zonde en de bestemming om te sterven, zonder Gods verlossende kracht, zouden we niets kunnen doen om redding te bewerkstelligen. God moet eerst mensen naar Zichzelf trekken, waardoor ze zich bewust worden van hun zondigheid, en zij moeten Hem antwoorden in geloof en berouw voor redding.

God machtigt het individu door het geven van Zijn Ruach HaKodesh of Heilige Geest, die het geven van de Ruach chayyim of levensadem in de oorspronkelijke schepping van de mens weerspiegelt (zie Genesis 2: 7). Met verlichte ogen kan de gelovige berouw hebben van averah of zonde en zijn leven wijden aan God en Zijn wegen.

Deze redding of verlossing zou niet mogelijk zijn zonder de verzoenende dood van de Messias, die de zonden dekt van degenen die zich in geloof bekeren. Wij geloven dat de Nazarener Jeshua (JesjoeaJezus Christus) de gezondene is van God, die als de gemachtigde of geautoriseerde van God, door de wil van God te doen, zijn eigen lichaam gaf als een losprijs voor iedereen, en als zodanig alle schulden van de mensheid betaalde voor God.

Na de dood van de Messias werd Jeshua (Jesjoea / Jesus / Jezus) opgewekt tot onsterfelijkheid, een lot dat God iedereen wil toebedelen die bereid is om de zoon van de mens Jeshua (Jesjoea / Jezus) als zoon van God (Ben HaElohim), heer en redder te aanvaarden. Bevestiging van Jeshua (Jesjoea) als de Kristos (Christus Jezus) als heer door een leven van gehoorzaamheid aan Gods geboden is een essentieel aspect van redding omdat het bevestigt dat er een regeneratief werk van de Heilige Geest heeft plaatsgevonden.

Degenen die volharden in trouw aan God zullen de hoop hebben op de opstanding tot onsterfelijkheid en zullen voor eeuwig leven met de Messias, eerst in het Messiaanse tijdperk en daarna in het Nieuwe Jeruzalem van de eeuwigheid (Openbaring 20: 4, 22: 5). Hoewel ze de mensenzoon  Jeshua (Jesjoea) moeten erkennen als de zoon van God en zijn offer of loskoopoffer accepteren als een betaling voor hun en anderen hun zonden.

Redding is een kwestie van Gods genade en is niet afhankelijk van iemands status in het leven, etniciteit of goede daden (Efeziërs 2: 8-10). Gehoorzaamheid aan Gods geboden is echter een essentieel onderdeel van het redden van de zaligheid die God ons genadig heeft geschonken (Romeinen 2:13, vergelijk 1 Korintiërs 7:19).

De redding die de volgelingen van Jeshua (Jesjoea de Christus => Christenen of volgelingen van Christus Jezus) ervaren, werd ook ervaren door alle gelovigen voorafgaand aan de komst van de Messias; hun redding lag op de komst van de Messias, terwijl die, sinds zijn komst, terugkijken op het werk dat hij volbracht heeft.

Gelovigen in alle generaties, inclusief de onze, kijken echter uit naar het herstel van alle dingen, waar onze redding voltooid zal worden.

Zoek in de Schriften om te lezen:

(Rom3:23; 8:5-8; Joh16:7,8; 1Joh1:8-10; Hand2:38; Titus3:3-7; Gal3:13; 1Petr2:21,22; Ef2:5-10; Luc17:5; Rom10:17; 3:21-26; Joh1:12; Gal4:4-7; 1:4; 1Joh5:13; Joh3:3-8; 1Petr1:23; Rom12:2; 2Kor5:17-21; 2Petr1:3,4; Ez36:25-27 Rom8:1-4; Hebr8:7-12; 1Joh1:7-9; Marc9:23,24; Kol1:13,14; Rom5:6-10; 8:14-17; Gal3:26)

+

Lees verder

Aanwijzingen voor redding te vinden

++

Aanvullende lectuur

 1. Op zoek naar een God boven alle goden
 2. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 3. Blog van God opgetekend in een Boek
 4. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 5. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 6. Ewige woord dat alles vertel
 7. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 8. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 9. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 10. Woord zonder boeien vol van kracht
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 12. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 13. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 14. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 15. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 16. Missionaire hermeneutiek 4/5
 17. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 18. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 19. Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren
 20. Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 5 Volk zonder het Boek
 21. Betreft de Mens
 22. Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende
 23. Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen
 24. Redding
 25. Reddingsplan
 26. Een goddelijk Plan #1
 27. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk
 28. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 29. Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping
 30. Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping
 31. Gods redding
 32. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden
 33. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen
 34. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus
 35. Redding door volharding
 36. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 37. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 38. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 39. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 40. Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word
 41. Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe
 42. Jesaja profeet en boodschapper van God
 43. Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)
 44. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 45. Metgezel en Begeleider
 46. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 47. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 48. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 49. Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan
 50. Het meest speciale weekend van 2018
 51. Een Groots Geschenk om te herinneren
 52. De gezindheid van Christus
 53. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 54. Verlossing #2 De Bijbelse oplossing
 55. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 56. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 57. Dienaar van zijn Vader
 58. De Leidsman van geloof
 59. Verzoening
 60. Verzoening met verbintenis
 61. Zoenoffer
 62. Het zoenoffer
 63. Gebed na het lezen van Psalm 8
 64. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 65. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 66. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 67. Psalm 59 David in grote moeilijkheden #2 Waarom de ene keer wel en de andere keer niet
 68. Twijfelende aan de werkelijkheid, echtheid en de effectiviteit van Gods liefde
 69. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 70. Zoek uw Toevlucht bij God
 71. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 72. Bron(nen) van kwaad
 73. God meester van goed en kwaad
 74. Schapen en bokken 3 Addendum 1: Tweede kans
 75. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 76. Gehoorzamen aan God
 77. Geroepenen ontkomen
 78. De verzoening in type en antitype 1 Offers en hogepriesters
 79. Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer
 80. Geef uw zorgen aan God
 81. Zo maar gerechtvaardigd?
 82. Mogelijkheid tot leven
 83. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 84. Hij heeft mijn voeten op vaste grond gezet
 85. Wees trouw aan het luisterende oor
 86. De Weg tot verlossing
 87. De Verlosser 1 Senior en junior
 88. Acht slaande op de reddende
 89. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 90. Positie van de Bijbel onderzoeker
 91. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 92. Verzoening en de gekochte race
 93. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 94. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 95. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 96. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 97. De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte
 98. Addendum 1: de leer van de “antichrist”
 99. Enkel het rouwmoedig zelf, ziek van haar pretenties, vindt verlossing
 100. Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden
 101. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 102. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 103. Messiaans, Joods of Christen
 104. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 105. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 106. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn