Opkijkend naar Jeshua (Jesjoea) onze Messias

Messias Jehsua (Jesjoea)

Onze naam “Jeshuaist” komt van de mensenzoon tot wie we vol ontzag kijken. Wij geloven dat de zoon van Josef ben Dovid en Myriam of Miriam (Maria) door de Kracht van God in de baarmoeder van de jonge vrouw was geplaatst. Hun kind dat op een speciale manier werd geboren, was de langverwachte Messias die de titel Immanuel of Emmanuel (God met ons) en de naam Jeshua of Jesjoea (Jezus van Nazareth) ontving, die hem Ben HaElohimZoon van God” werd genoemd.

  Lukas 1: 30-35 OJBV En de malach zei tegen haar: Heb geen pachad (angst), Miryam, want je hebt chen gevonden voor Hasjem. (31) En in je schoot zul je zwanger worden en BEN [YESHAYAH 7:14] dragen en je zult hem SHMO YEHOSHUA noemen. [ZECHARYAH 6: 11-12] (32) Hij zal gadol (groot) zijn en zal Ben HaElyon (Zoon van de Allerhoogste) worden genoemd. Adonoi Elohim zal hem de kisse Dovid Aviv geven, (33) En hij zal regeren over de Beis Yaakov Olam vaed, en zijn Malchut zal nooit ten einde komen. [SHMUEL BAIS 7:16; TEHILLIM 89: 3,4; YESHAYAH 9: 7; YIRMEYAH 33:17; DANIEL 2:44; 7: 14,27; MICHOH 4: 7] (34) Maar Mirjam zei tegen de malach, Hoe zal dit zijn, vibahlt (sindsdien) Ik heb geen daas of een ish heb? (35) En als antwoord antwoordde de malach tot haar: De Ruach Hakodesh zal over u komen en de gevurah van HaElyon zal u overschaduwen. Daarom zal ook degene die wordt geboren HaKadosh (de Heilige), Ben HaElohim {zoon van God}, worden genoemd.

Nadat hij was opgegroeid en toen hij zijn openbare leven begon, verklaarde de Allerhoogste, die nooit leugens vertelt, dat Jeshua of Jesjoea zijn eniggeboren zoon is.

Lukas 3: 21-23 OJBV En het gebeurde terwijl heel Am [Berit] de tevilah ontving, en toen aan Yehoshua ook de tevilah was gegeven en davening was, werd Shomayim geopend, (22) En de Ruach Hakodesh daalde neer in demut gashmit als een yonah op Rebbe, Melech HaMoshiach; en toen kwam er een bat kol uit Shomayim, zeggende: ATAH BNI AHUVI ASHER BCHA CHAFATSTI {“U bent mijn Zoon, de Geliefde, in U heb ik vreugde gebracht.”} (23) En Yehoshua zelf ging over shaloshim shanah, in het begin van zijn avodas kodesh bediening, zijnde de ben (zoals het gedacht werd aan Josef) ben Eli,

Messias zijnde betekent dit dat Jeshua de gezalfde koning van Israël is, de beloofde zoon van David die zal regeren over Israël en de naties in het Messiaanse tijdperk (2 Samuel 7: 12-16, zie Romeinen 1: 3, Openbaring 20: 4, 6).

Jezus is de Ben HaElohim Zoon van God, wat betekent dat hij op wonderbaarlijke wijze verwekt was door God in de schoot van zijn moeder Maria, een maagd (Luc. 1:35, zie Psalm 2: 7, 2 Samuël 7:14).

Jezus leefde een zondeloos leven en, zo veel als een mens kan, vertegenwoordigt God in de wereld (Johannes 14: 9). De Messias is de belichaming van Gods scheppende Kracht en Wijsheid (Kolossenzen 1: 16-17, Hebreeën 1: 3) en is het vleesgeworden woord van God (Johannes 1:14).

We erkennen dat Jezus nog niet veel van de profetieën over zijn rol als koning heeft vervuld (hoewel hij nu Koning is in het leven van zijn volgelingen). Wij geloven echter dat hij in zijn eerste komst voornamelijk als een profeet kwam. Als een profeet werd hij uiteindelijk afgewezen en aan een paal ter dood gebracht (hoewel velen in Israël zich hebben bekeerd vanwege zijn leringen).

Jeshua (Jesjoea of ​​Jezus) de Messias is de enige man die een volkomen rechtvaardig leven leidde, daarom werd zijn dood gerekend als kapporah of verzoening of als loskoopsom voor de zonden van de wereld (Jesaja 53, zie Genesis 3:15; Psalm 22; Johannes 3:16).

Hij toonde gunst in zijn leven en God hief Jeshua (Jesjoea/Jesus/Jezus) uit de dood om eeuwig te leven, waardoor hij Jeshua de eerste vruchten van de opstanding maakte (1 Korinthiërs 15:20).

Jeshua als de Kohen Gadol of Hogepriester (Jezus Christus) van het priesterschap volgens Melchizedek (Psalm 110: 4), steeg op naar de hemel om de aanbieding van zijn eigen bloed aan God te presenteren in de hemelse tabernakel (Hebreeën 9:12) en maakt momenteel voorspraak namens de uitverkorenen (Hebreeën 7:25, Romeinen 8:34)

 Psalm 110: 4 OJBV [5] Hasjem heeft gezworen, en zal zich niet laten weerhouden, U [Moshiach] zijt een kohen l’olam al divrati Malki-Tzedek (voor altijd kohen ten opzichte van de orde van Malki-Tzedek; [zie Bereshis 14: 18, merk op dat het de kohen is die kapporah {verzoening} maakt voor de zonde – zie Leviticus 4:20, Jes 53: 8).

 Hebreeën 9:12 OJBV Niet door de dahm {bloed} van se’irim (geiten) en van agalim (stieren) maar door zijn eigen dahm {bloed} [Isa 52:15] ging hij de Kodesh HaKodashim (verhoogde of heilige plaats – heiligdom) eens en voor alles, voor ons de Geulah Olamim (eeuwige verlossing) verzekerd.

Wij begrijpen dat de Kristos Jeshua (Christus Jezus) als de tweede of laatste Adam (Romeinen 5:15, 19, 1 Korintiërs 15:22, 45; zie Lucas 3:38). Hoewel de eerste Adam zondigde, waardoor zijn nakomelingen een gevallen schepsel werden, vatbaar voor de dood, liet Jezus, de tweede Adam, door niet te zondigen, degenen die zich identificeren met zijn dood en opstanding de belofte van chayyei-ola of eeuwig leven in de komende tijd via de opstanding.

Daarom stellen we onze hoop op deze gezondene van de Allerhoogste God. Hij is de Ben HaElohim, die nu aan de rechterhand van God zit om voor ons te spreken, zodat we op hem kunnen rekenen als onze bemiddelaar.

Het geloof stellen in Jeshua is een belangrijke vereiste om de Weg naar God te vinden en toegelaten te worden in het Koninkrijk van God.


+

Aanvullende lectuur

 1. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 2. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 3. Jesaja profeet en boodschapper van God
 4. Ontmoeting met: Maria, de moeder van Jezus
 5. Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God
 6. Jezus de Heer
 7. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 8. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 9. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 11. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 12. Heilige drievuldigheid of drie-eenheid
 13. Is God Drie-eenheid
 14. Christus in profetie
 15. Hij die Komt
 16. Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft en gevolgen van haar keuze
 17. Jezus de zoon
 18. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 19. De Gezondene
 20. Christus Jezus: de zoon van God
 21. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 22. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 23. Jezus van Nazareth 1 Jezus’ geboorte
 24. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 25. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 26. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 27. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 28. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 29. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 30. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 31. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 32. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 33. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 34. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 35. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 36. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 37. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 38. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 39. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 40. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 41. Afstraling van Gods heerlijkheid
 42. Rond Jezus
 43. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 44. Zoon van God dé Weg naar God
 45. Toewijding van Jezus
 46. De Onschuldige
 47. Onschuldig Lam
 48. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 49. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 50. Dienaar van zijn Vader
 51. De Leidsman van geloof
 52. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 53. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 54. Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
 55. Jezus moest sterven
 56. Het Beschreven Lam van God offer gebracht ter verzoening
 57. Lam van God -Voorspeld
 58. Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
 59. Een Messias om te Sterven
 60. Jezus stervensdag
 61. Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond
 62. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 63. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 64. Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag
 65. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 66. Zoenoffer
 67. Lijden bedekt door Zoenoffer
 68. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 69. Jezus drie dagen in de hel
 70. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 71. Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht
 72. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen
 73. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus
 74. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 75. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 76. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren
 77. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 78. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 79. Christus kennen is zin geven aan het leven
 80. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 81. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 82. Adam en Christus
 83. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 84. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 85. Priesterschap van Christus
 86. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 87. Redenen dat Jezus niet God is
 88. Christus wederkomst (Broeders inChristus)
 89. Jezus wederkomst (Christadelphians)
 90. Christus’ wederkomst en Eindtijd tekenen
 91. Reddingsplan
 92. Plan van redding
 93. Redding mogelijk voor allen
 94. Uitdaging van Bijbels Christendom
 95. Vertrouwen in Jezus Christus
 96. Metgezel en Begeleider
 97. Op weg naar het eindstation
 98. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 99. Obama zegt dat Jezus een goed medicijn is tegen angst