Pagina 1

Jood, Messiaans Jood, Messiaans, Christen of beter een Jeshua-ist

In deze wereld hebben veel mensen de Messias of Kristos (de Christus) zijn persoonlijke identiteit (Zijn geboortenaam) afgewezen, de voorkeur gevend aan een andere naam die niet in de eerste eeuw bestond. In deze dagen, nu we dichter bij zijn terugkeer komen, werd zo maar een naam zonder vraag aangenomen. De Bijbelse geleerden hebben de ware identiteit van onze verlossing door hun tradities ingehouden en hebben de wereld een valse naam gegeven, een valse identiteit die de geroepen richt, weg van de toegang tot het Koninkrijk en weg van hun verlossing. In de vierde eeuw heeft de mens opnieuw een valse god aan de wereld gegeven, een god die hen vertelt wat ze willen horen, niet wat ze moeten horen en met andere spirituele invloeden preken en bidden zij in de valse naam Jezus (Issou of Heil Zeus).

 

Veel voorkomende symbolen van de drie grootste Abrahamitische godsdiensten; het Kruis van Jezus, de Ster van David en de kalligrafie van Allah

In deze wereld vinden we de meerderheid van de christenen die zich houden aan die valse naam en aan de valse menselijke leerstellingen. Naderbij de eindtijden komend vinden we meer christenen die zich aan de Bijbelse Waarheid willen houden en dezelfde God willen aanbidden, zoals hun grote leermeester Jeshua. Jeshua aanbad namelijk één enkele God, de God van Israël, de God van Abraham, Isaak en Jakob. Als christenen vinden ze hun weg in niet-trinitaire christelijke gemeenschappen. Als zodanig kunnen we kerken vinden van het Abrahamse geloof en broeders in Christus of Christadelphians naast Jehovah’s Getuigen en andere niet-trinitaire bewegingen en Abrahamse religies.

Geloofsafval of apostasie (ook wel (geloofs)afvalligheid of geloofsverzaking) = het formeel afstand doen van een religie of geloof, al of niet met een bekering tot een ander geloof.

Voor de Joden die vinden dat de Nazarener Meesterleraar, Rebbe Jeshua, de Messias is, is er het dilemma dat ze hun Joodsheid of Joodse gemeenschap niet willen opgeven omdat ze beschouwd worden als afvalligen. Verschillende Joden houden ook niet van de titel ‘Christelijk‘, omdat men ervan denkt dat ze dezelfde Jezus als de Trinitaire Christenen aanbidden. De echte aanhangers van de Nazarener rebbe Jeshua, die vanzelfsprekend alleen één Ware God aanbidden, de Elohim Hashem Jehovah, zouden graag willen horen bij een gemeenschap of kerk waar ze thuis kunnen voelen en de Torah kunnen bestuderen zoals het zou moeten gedaan worden. Ook zijn er Joden die beseffen dat de taken die Jeshua heeft opgedragen aan zijn talmidin (leerlingen), ook nu nog moeten uitgevoerd worden.

Zij die de leer van Christus willen navolgen hebben het niet altijd makkelijk om zich juist te kunnen plaatsen in onze huidige maatschappij, waar niet bepaald een oog voor God is. Toch beseffen zij dat het hoog tijd is om om naar de wereld te gaan en het goede nieuws van het komende koninkrijk van God te verspreiden.

Verschillende Jehudi of Joden kunnen problemen ondervinden omtrent hun keuze voor Jeshua, voor de leeuwen geworpen, niet wetende welke weg precies te moeten gaan.

Yeshua en zijn identiteit als G-d’s Zoon zijn een grote belemmering voor mensen die zich volledig willen identificeren en deelnemen aan het Judaïsme van vandaag, dat hem over de hele linie heeft afgewezen. {The Jewish carpenter} {A Warning to Those Who Follow Yeshua}

Palestina (geel) in de 16e eeuw

Voor veel Joden die op zoek zijn naar de Moshiach of Mashiach, de Joodse Messias, de verwachte koning van de Davidische lijn die Israël uit vreemde slavernij zou verlossen en de glorieën van zijn gouden tijdperk zal herstellen, komt de tijd voor de hand dat zij graag zouden Verenigd zijn in hun Heilige Land, Israël, en er de heerlijkheid van God zullen vinden, waardoor zij eeuwige vrede zullen aanbieden. Alhoewel, eerst moeten we een nog verschrikkelijke oorlog tegenkomen. Om die verschrikking onder ogen te kunnen zien, zouden we graag hebben dat we met velen onder de genade van die Moshiach of Mashiach verenigd kunnen worden om sterk te zijn om deze komende marteling te verdragen.

Zwaar ondervoede gevangenen in Buchenwald bij de bevrijding op 16 april 1945

Velen van ons zagen leden van hun familie uitgeroeid in de Duitse kampen [Amersfoort, Arnheim (Arnhem), Bergen-Belsen, Breendonk, Mechelen (Dossinkazerne), Westerbork, Herzogenbusch (Vught) (Eindhoven + Gilze-Rijen + ‘s-Gravenhage) en Drancy], verzamelen en doorvoeren van plaatsen om te overlijden in Buchenwald, Bergen-Belsen of zo ver als Auschwitz-Birkenau of Bełżec, Breitenau, Dachau, Mauthausen-Gusen, Ravensbrück, Sobibór en Treblinka dienen als ‘doodfabrieken’) omdat ze behoorden tot een bepaald geloof. De meesten van hen hebben nooit hun geloof opgegeven, noch het verraden en als zodanig willen velen van ons dat geloof ook niet verraden.

Vandaag kunnen we een aantal kinderen van de oorlogsopwekking vinden die als hun nakomende generatie, nadat zij door christenen werden opgebracht en opgevoed, oprechte vragen hebben over hun joodsheid. Diegenen die door het Kindertransport gered zijn en zij die de kampen mochten overleven behielden vele vragen. Bij meerderen werd ook hun geloof in vraag gesteld. Alsook kwam er nog het probleem bij van het doorgeven van het Joodsschap, doordat dit bij sommigen nu niet via moederszijde kon gebeuren. Met veel vragen achtergelaten en werd hun geloof sterk beproefd. Verscheidene zaten gesandwiched tussen het christelijk en judaïsch geloof. Sommigen worden ook betrapt door de trinitarische christenen, voornamelijk evangelisten en opwekkingsbewegingen die hen een (zogenaamd) goed alternatief of programma van vreugdevolle aanbidding aanbieden. Zo’n magnetisme van bepaalde evangelische groepen brengt mensen met een joodse achtergrond in verwarring, waarschijnlijk omdat ze niet genoeg zoeken naar andere christenen die geen drie-eenheid aanbidden.

Voor bepaalde mensen kan het een ware strijd worden.

In deze tijd van strijd werd ik een lamme eend gelovige; Een gelovige in naam alleen, maar niet in het geloof. Ik werd een ondoeltreffend en verlamd onderdeel van het lichaam van de Messias en wilde deze “messy- antic” (“rommelige-antieke”) beweging verlaten, zodat ik met Judaïsme zou kunnen mengen die alle antwoorden lijkt te hebben. Het zou makkelijk zijn geweest; Ik ben een Jood en ik heb het bloed van Aaron in mijn aderen. Het zou makkelijk moeten zijn geweest; Maar het was helemaal niet zo, het was verlammend. {The Jewish carpenter} {A Warning to Those Who Follow Yeshua}

Velen voelen zich gehandicapt, voelen dat ze ergens tussen liggen, sommigen denken dat ze van twee walletjes kunnen eten, anderen voelen dat ze tussen wal en schip vallen of zijn gekomen in een prikkeldoek zonder een peddel.

Velen kunnen de valse opvattingen in het christendom zien, maar komen er niet toe om de ware christenen van het christendom te zien, omdat de meerderheid de niet-trinitariërs verwensen en beweren dat ze geen christenen zijn. Als ze geen  christenen zijn, hoe zouden ze dan moeten worden genoemd?

Als echte volgelingen van Jeshua stellen we voor dat zij zichzelf Jeshua-ist noemen. De Joden die graag die mens van vlees en bloed zouden volgen, die als de gestuurde van God ook de zoon van God genoemd word, zouden zichzelf ook Jeshua-ist kunnen noemen als voor hen de naam Messiaanse Joden of Messianen of Messiaansen niet de oplossing zouden zijn. De oude spelling “Yeshua Hamashiach” belijdende joden is niet te verkiezen daar men best in de meerdere talen van het land één titel kan verkiezen en de juiste naam voor Jezus niet als Yeshua/Yehushua/Yahushua/Yashua maar als Jeshua aanschouwt.

Veel Joden kijken naar christenen en denken dat ze allemaal Jezus als hun god hebben. In verschillende landen hebben joden en moslims een beperkt beeld van christenen, en denken ze dat alle christenen drie goden aanbidden. Zij zouden beter moeten uitkijken en zien dat er echte christenen zijn die Jezus als een speciale man aannemen, een profeet en meesterleraar te zijn die ongeveer 2 miljoen jaar geleden geboren is (4 vGT) en stierf echt (30 GT), met de kennis dat God geen geboorte heeft en niet kan sterven, Hij is een Eeuwige Superieure Almachtige Alwetende Geest God.

Vandaag wil ik een beroep doen op degenen die twijfels hebben over de Messias en de manier om hem te eerbiedigen en hem in hun geloof te plaatsen. We moeten waakzaam zijn tegen het wegvallen van de Messias.

Het zoeken naar joodse authenticiteit kan een groot probleem zijn. Vandaag vinden we ook christenen die inzien dat de hen lang gekende Drie-eenheid een valse leer is en dat zij het christendom moeten verlaten (niet weten dat ze deel uitmaken van het christendom en dat er in het christendom genoeg niet-trinitaire kerken zijn). Zij denken dat ze Joden zouden moeten worden om tot een religie te behoren die door God is geaccepteerd, maar dan zijn ze ontsteld over de positie van Jezus, die ze nog steeds als de Messias willen overwegen.

Men moet zich eraan herinneren dat de dynamiek van de heidenen die aangetrokken worden door het Judaïsme versus de geboren-Joden die naar het Judaïsme worden getrokken, verschillend zijn, evenals de kans dat beide groepen Jeshua achterlaten.

Opvallend daarbij is de beleving welk de personen verwachten en heel dikwijls gestoeld is op voorgaande belevingen in het geloof waar zij in grootgebracht zijn of dat van hun voorouders.

Veel goyim (niet-joden of heidenen) hebben een probleem met het leren van Judaïsme uit de Messiaanse bronnen, omdat er zeer weinig bronnen zijn die een sterk jodendom met geest en begrip echt handhaven. Als ik mensen ontmoet die zich Messiaans noemen, merk ik dat ze vaak een zionistisch gevoel hebben in plaats van een echt Judaïsch gevoel.

De meeste Messianen zwaaien met een Israëlische vlag en vieren in Joodsheid, maar hebben geen ernstige levensstijl en Torah behoud. Dat is onderdeel van het probleem dat ik heb gezien.

Schrijft ‘The Jewish Carpenter’.

In onze contreien kan men mensen vinden die zich Messiaans noemen of zelfs Messiaanse Jood terwijl zij toch nog vasthouden aan de Drie-eenheid, wat natuurlijk helemaal niet kan, mits een Jood steeds aan slechts één God eer bewijst. In een Messiaanse beweging zou sowieso een Drie-vuldigheidsleer niet mogen of kunnen thuishoren.

Goy zouden zich moeten herinneren dat Saul of Paulus de Apostel voor de heidenen was en het niet nodig achtte (zie Galaten) dat Gentiles of niet-Joden om tot bekering tot het judaïsme te komen als voorwaarde voor het behoren tot de Gemeenschap van Christus of Lichaam van Christus en het worden aangenomen tot kinderen van God. De eerste volgelingen van Christus waar vooral Joden, maar meer en meer heidenen lid werden van de beweging van de Weg (hoe de Joodse beweging destijds werd genoemd).

Tegenwoordig wordt die beweging van volgers van Jeshua of Christus Jezus nu zo niet meer genoemd en is er verwarring door de aanwezigheid van trinitariërs in de beweging die Christenen wordt genoemd, dat maakt dat sommigen verveel zitten met die naam en daarom willen overstappen naar een groepering die anders noemt.

Om die reden kan men overwegen om een haalbare naam te zoeken waarbij Jood en niet-Jood zich in kunnen vinden en waarbij de gemeenschap de Joodse en Christelijke waarden weet te binden volgens de Bijbelse leer en niet volgens de algemeen gangbare geplogenheden welke doorheen de jaren bij traditie in het gemeenschapsleven zijn binnen getreden.

Het is helemaal verkeerd om te denken dat het geloven in Jeshua iemand in de “christelijke” hoek zet het houden aan de Torah iemand in de Joodse hoek zou zetten. Een jood en een niet-Jood kunnen komen in te zien dat de rebbe Jeshua de weg is naar God en de beloofde Messias en als zodanig zijn leringen samen kunnen gevolgd worden zonder de studie van de Torah te verlaten, het tegenovergestelde, Jeshua stelt dat wij een groot verlangen moeten hebben om te weten te komen wat de Elohim wil van de mensheid, en om dat te weten moet men de Bijbel grondig bestuderen.

Zij die hebben begrepen hoe de Rooms-Katholieke Kerk in de Christenheid een schismering of breuk heeft veroorzaakt tot vele groepering in het het christendom, door het veranderen van de naam van de rebbe in de naam welke de Romeinse keizer wilde horen, Issou (Jesus of Jezus wat eigenlijk betekend ‘Heil Zeus‘) en daarbij ook de hoedanigheid van de persoon veranderde volgens de Romeins-Griekse filosofie van meergodendom, die nu willen teruggaan naar de echte naam van de gezonde van God, die verklaarde dat deze de ‘zoon van God’ is, zouden niet bang moeten zijn om de meesteronderwijzer zijn geboortenaam, Jeshua te gebruiken en terug te keren naar de bron van het Ware Geloof. Zijn naam is te lang geïgnoreerd, geweigerd en besmeurd door de algemene christelijke bevolking.

Het is hoog tijd dat er een opwaardering komt een dat meerdere mensen weer die gezegende naam van de gezondene van God in eer herstellen en gaan gebruiken.

Eveneens moet de erkenner van Jeshua die andere grote fout die veel verwarring bracht, wegwerken. Door de eeuwen heen heeft men getracht ook de Naam van God weg te werken en heeft men ver verwarring kunnen zaaien door de titel Baal, Heer te gaan gebruiken. Door God’s Naam door Heer te vervangen kon men ook daar weer eer geven aan een afgod, Baal, en konden de mensen hun Jezus figuur als Heer niet meer onderscheiden van de Allerhoogste Heer, Jezus zijn hemelse Vader, de God boven alle goden. Aldus viel de aanbidding van de juiste Heer weg, en werd de Heilige Naam van onze Schepper en Vader opzij geduwd.

Daarom zullen degenen die God echt liefhebben en waarderen wat God Zijn zoon heeft gedaan, ervoor zorgen dat er meer mensen zullen bereikt worden om het verschil te zien tussen Jehovah God en zijn zoon Jeshua en de echte aanbidders van God, die slechts één Meester leraar hebben En slechts één God om te aanbidden

Niet-Jood of Joodse zijnde kan men door Jeshua te aanvaarden als de Weg naar God, dichter bij de Allerhoogste God boven alle goden komen. Jood of niet jood zijnde kan men bij de erkenning van Jeshua onder de hoede vallen van deze mensenzoon die tevens de zoon van God is. Zij die als liefhebbers van Jeshua door het leven willen gaan kunnen zich aan zijn naam getrouw dan ook zichzelf Jeshua-ist noemen of aanhanger of toegewijde van Jeshua.

++

Aanvullende lectuur

 1. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 2. De Weg tot verlossing
 3. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 4. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 5. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 6. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 7. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 8. De Leidsman van geloof
 9. Dienaar van zijn Vader
 10. Jezus de Weg naar God
 11. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 12. een Naam voor een God om verwarring te zaaien
 13. Wie zijt Gij, Here?
 14. God boven alle goden
 15. Geloof in slechts één God
 16. Mogelijkheid tot leven
 17. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 18. Wegen die tot God leiden
 19. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 20. Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen
 21. Op zoek naar spiritualiteit 3 Zin van Christus
 22. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 23. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 24. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 25. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 26. Al of niet toegeven aan de wereld
 27. Het is niet proberen maar vertrouwen
 28. Wees trouw aan het luisterende oor
 29. Christus’ ethische leerstelling
 30. De Toorn Gods
 31. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 32. Apathie voor het geloof en Vorm van Eredienst
 33. Maken van een kerk
 34. Parish, local church community – Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap
 35. Congregation – Congregatie
 36. Verzamelen of Bijeenkomen
 37. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 38. Een samenkomst of meeting
 39. Intenties van de ecclesia
 40. Ontdopen gaat verder in België, een keerpunt om stil bij te staan
 41. Godsgebeuren en Kerk in Europa
 42. Kerklidmaatschap belangrijk of niet
 43. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 44. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 45. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin
 46. De Messiaanse beweging onder de loep

Jood zijn, Joods geloof, Joodschap, Joodse geloof, Joodse geloofsgroepen, Joodse gemeenschap, Charedisch jodendom, Chassidisch jodendom of Chassidisme, Chassidische bewegingen, Christen gemeenschap, Jemenistische Joden, Jeruzalem-gemeente, Joods-christelijke liturgie, Joodse diaspora, Messiaanse beweging, Messiaanse Joden, Messiaansen, Messianic Jewish Alliance of America (MJAA), Messiasbelijdende Joden, Nederlandsche Vereniging van Joden-Christenen (NVJC), rabbijnse Jodendom, Religieuze Joden, Schisma rabbijnse Jodendom en Jeshua volgers, Seculiere joden, Twaalvers of imamieten, Ultraorthodoxe Joden, Unitarisme, ,

 1. Jeshuaisme – Over Jeshuaisme voor de gehele wereld.
 2. Wie of wat is een Jeshuaist of Jesjoeaist?
 3. Jesuaisten, Jeshuanen of Jesjoeanen, Messiasbelijdende Joden, Messiaansen en Christenen
 4. Door de lens van geloof
 5. Een heiden of niet-Jood en de mozaïsche wet
 6. Constantijn, een wrede sociopaat die de gelovigen in een Godmens aan zijn zijde brengt en een christelijke kerk schept
 7. Reformatie bracht niet direct een uitgestoken hand naar Joden
 8. Joden uitvinders van hoop
 9. Veranderingen in het overblijfsel van Joodse gelovigen
 10. Een misverstand over het Messiaans Jodendom
 11. Ook Goyim of Niet-Joden in de Jeshua-beweging
 12. Verschil tussen Messiaans Jodendom, Jeshuaisme of Jesjoeaïsme, Christendom en Christenheid
 13. Woorden als wapen om te getuigen
 14. Getuigenis afleggen
 15. Getuigen voor Joden
 16. Getuige zijn voor niet-Joden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.