De aard en toestand van de mens

Wij geloven dat er een Eeuwig Allerhoogst Superieur Wezen is (de Elohim Hashem Jehovah) Die alles heeft geschapen. In het universum plaatste hij een mens overeenkomstig Zijn gelijkenis. De eerste man, gemaakt van het stof van de rode aarde Adham (1° Adam), bestond uit stoffelijk, lichamelijk materiaal. De klei werd een levend wezen door de Elohim die Zijn Ruach of nishmat chayim of Levensadem op aarde bracht.

De mensheid zou moeten weten dat een mens echter alleen kan leven als de Adem van God hem wordt bijgebracht. Daarom, toen God de levensadem in Adam blies, werd hij een levende ziel (Genesis 2: 7).

Wij geloven dat een mens een verenigd wezen is, samengesteld uit lichaam en adem (geest) en deze combinatie zorgt ervoor dat de persoon een levende ziel wordt. Bovendien kan de ziel van de mens worden begrepen als de levenskracht of ‘het wezen‘ van de persoon, waarbij die levenskracht voornamelijk in het bloed wordt gevonden (Leviticus 17:11).

Wanneer de levensadem van een persoon wordt afgenomen, houdt de persoon op bewustzijn te hebben en keert terug naar het stof van de aarde (Psalm 146: 4). Met andere woorden, mavet of de dood is het einde van de hele persoon; er is geen bestaan ​​na de dood, behalve voor de opstanding.

De mens sterft echter als gevolg van de ish en isha (Adam en Eva) hun ongehoorzaamheid aan hun Allerhoogste Goddelijke Maker (Genesis 3:19). Idealiter zouden Adam en Eva aan de Boom des Levens deelgenomen hebben om voor altijd te leven, maar vanwege hun zonde werden ze in plaats daarvan verbannen uit het Gan Eden (Hof van Eden) (Genesis 3: 22-24).

Verbonden hiermee is de scheiding van de mens van God ten opzichte van de Goddelijke Maker, wat betekent dat zonder Gods tussenkomst om ons van de zonde te reinigen, onze zonde zou verhinderen dat we gemeenschap hebben met God. Overgelaten aan onszelf, is de enige neiging van de mens om te zondigen, de mensheid totaal verdorven makend (Genesis 6: 5). Zonder regeneratie, dat wil zeggen, het geven van Ruach HaKodesh (Ruach Elohim of Gods Heilige Geest) aan ons, opnieuw geboren wordend, zou de mensheid “dood in hun zonden” blijven (Efeziërs 2: 1-10, vergelijk Johannes 3: 3) .

Maar als de mens komt te geloven in de vervulling van de belofte die in de Gan Eden is gedaan, aanvaardend dat dat gesproken Woord in het vlees is gekomen, dat de gezondene van God erin slaagde God zijn Wil te doen (zijn eigen wil terzijde schuivend), zijn lichaam gevend als losprijs voor de zonden van velen, mag deze hopen op iets beters. De gelovige in de gezonden zoon van God, de Messias kan  komen wachten op een komende tijd wanneer de mens uit de dood zal opstaan, om door Jeshua (Jesjoea of Jezus) te worden veroordeeld naar een tweede dood of om het Koninkrijk van God te mogen binnen gaan en te leven zonder einde.

+

Vind ook om te lezen

 1. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 2. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 3. Hoe ziet God er uit
 4. Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)
 5. Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)
 6. Betreft de Mens
 7. Ziel
 8. Lichaam en ziel één
 9. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens
 10. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 11. Voorziening van leven
 12. De Schepper achter eerste levende wezens
 13. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 14. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 15. Bereshith 2:15-25 De mens geplaatst in de tuin van Eden
 16. Bereshith 3:7-13 De Zondeval
 17. Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – 1ste vonnis
 18. Geschapen om te leven in relatie met God
 19. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 20. Keuze van levende zielen tot de dood
 21. De vrucht van de Ish en Isha
 22. Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens
 23. Bron(nen) van kwaad
 24. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel
 25. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God
 26. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 3 Lichamelijke opstanding
 27. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld
 28. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding
 29. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 6 Soevereine God
 30. Dood
 31. Dood en doden
 32. Wat gebeurt er als wij sterven
 33. Vindt er een transfer plaats na de dood?
 34. Onsterfelijkheid – Immortaliteit
 35. Al of niet onsterfelijkheid
 36. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid
 37. Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding
 38. Twee soorten mensen
 39. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 40. De ziel heeft geen regenboog als de ogen niet tranen
 41. Zonde
 42. Zonde en rekenschap
 43. De hoop op leven
 44. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 45. Op weg naar het eindstation
 46. Verzoening en de gekochte race
 47. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 48. Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde
 49. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #3 De Gelijkenis
 50. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #4 Verpersoonlijking
 51. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #5 Voorafschaduwing
 52. Leven gedefinieerd door de dood
 53. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 54. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid
 55. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 56. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 57. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
 58. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 59. Gezondene van God
 60. Jezus de Gezondene van God
 61. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 62. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 63. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 64. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 65. Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde
 66. Lijden bedekt door Zoenoffer
 67. Zoenoffer
 68. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
 69. Actie bij aanvaarding van redder Jezus
 70. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 71. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 72. Mens – mensheid en mensdom
 73. Aanvang van de mens
 74. Homo-sapiens
 75. Sterfelijk en spiritueel lichaam
 76. De mens volgens de Bijbelse chronologie
 77. Verwachtingen naar de mens toe en de mens zijn verkeerde keuze
 78. Verstand, kennis, wijsheid en verstandelijke vermogens
 79. Uitspraak van straf over de mens
 80. Tijd door de Maker gegeven
 81. Beperktheid van de mens tot in zijn dood
 82. Wereld van moeilijkheden en veel ongemakken
 83. Operatie mens
 84. Redding mogelijk voor allen
 85. Reddingsplan
 86. Verzoening
 87. Verzoening met verbintenis