Messiaans Judaïsme of Nazarener Judaïsme

Op deze pagina’s vindt u artikelen die u de echte Jezus Christus, de Nazarener Joodse rebbe of meester leraar (onderrichter of grote onderwijzer) Jeshua van de stam van koning David willen tonen.

Jeshua-ists of Jeshua-isten richten zich op de Dvar Hashem (Woord van God) en op Zijn gestuurde die in zijn Naam bevoegd was om in Zijn Naam te spreken en willen de kennis verschaffen van het Nazarener-Judaïsme gepraktiseerd door de eerste Joodse gelovigen van de tijd van Jeshua.

De uitgevers van deze website herkennen de omvangrijke schade die de joodse mensen door de eeuwen heen werd aangedaan door pogingen om hen te converteren of te bekeren tot het christendom. Wij ondersteunen geen van deze zendingsactiviteiten, historisch of momentele.

Als u Joods bent, willen wij niet dat u uw geloof opgeeft maar willen wij u laten zien hoe de Nazarener Jeshua leringen voorlegde die van groot belang zijn voor de wereld en ons kunnen helpen om dichter bij de Allerhoogste Maker van alle dingen te komen.

Wij streven ernaar om goyim of niet-joden te beïnvloeden om terug te keren naar de Hebreeuwse Wortels van het Oorspronkelijke Ene Ware Geloof, naar Joodse Halachah (goddelijke en rabbijnse wetgeving), tot de Rabijnse autoriteit en tot de Torah of Thora.

De Joden die Jeshua als hun Messias willen accepteren, kunnen Joden blijven bij het geloof door de belofte aan Abraham (Romeinen 4: 9-11; Galatiërs 3:29). Alsook als strenge waarnemers van de Thora (Josua 1: 8) kunnen zij alle mitvot (geboden) en verordeningen en decreten of formele bevelen die door “יהוה YHWH” “Jehovah: de Echte ware Elohim” zijn gegeven [een eenheid – niet Triniteit (Drie-eenheid of Drievuldigheid)] blijven vervullen en anderen aanmoedigen om hier ook aan te voldoen.

De Joden die Jeshua accepteren, van wie de Halakhah of Joodse Wet en Profeten spraken, als het Geslacht van de stam van Yishai, zijnde de Mashiach van Israël of Messias (Jesaja 11) en geloven dat hij de Ben HaElohim of zoon van God is (Mattheüs 26:63), maar niet Elohim is, wetende dat “de volheid van de godheid of goddelijkheid fysiek” in hem is (Kolossenzen 2: 9; Johannes 1:14) en autoriteit en macht van de Adonai heeft ontvangen om onze wonden te genezen en onze zonden weg te wissen (Exodus 23: 20-21 en Jesaja 53: 3-12).

Messiaanse Joden en Jeshua-ists zijn degenen die met Jezus Christus onze Elohim willen ontmoeten door Zijn gestuurde, de Nazarener rebbe Jeshua (Romeinen 10: 9-10), die aan het eind van de tijd zal komen (Openbaring 1: 7). Wij geloven in die leraar van Nazareth en hopen elke dag dat deze middelaar tussen God en mens (1 Timotheüs 2: 5), die altijd onze kohen gadol of hogepriester is (Hebreeën 6:20, 7: 4) en zit aan de rechterhand van Hasjem (Hashem) Jehovah onze Elohim (Handelingen 7:55; Hebreeën 10:12) daar voor ons zal zijn.

Tweeduizend jaar geleden was Jeshua een toegewijde Jood die onder het Joodse volk woonde. “Jeshua”, zoals Jezus tijdens zijn tijd op aarde werd genoemd, is zelf een Hebreeuws woord voor “Redding.” Jeshua bleef getrouw aan Thora, of de wet van Mozes. Hij studeerde de Joodse Schriften die velen nu bekend zijn als het ‘Oude Testament‘ en las ze hardop in de lokale synagoge op Shabbes of Shabbat (Sabbat) (Lukas 4:16). Hij werd rabbi (leraar / meester) genoemd door zijn volgelingen.

Wij geloven dat Jeshua niet kwam om de wet en de profeten af te schaffen, maar er kwam om ze te vervullen of te voltooien.

Mattheüs 5:17 (De Geschriften 98)
17 “Denk niet dat ik kwam om de Torah of de Profeten te vernietigen. Ik kwam niet om te vernietigen maar om te voltooien.

(De wet en de profeten zijn een term die gebruikt wordt voor de pre-Messiaanse geschriften.)

Door zijn Korban offer (Paaslam) of loskoopoffer, door zich zelf als losprijs aan te bieden, en goed bevonden te worden door God, die dit ‘lam van God‘ accepteerde, hebben alle mensen de kans gekregen om gered te worden en de weg naar God te vinden. Door de genadegave van Jeshua en hem die de Weg laat zien, kunnen we een beter leven vinden en ons voorbereiden om klaar te zijn om door de kleine of nauwe poort naar het Koninkrijk Gods te gaan.

Als volgelingen van Jeshua willen we aan zijn leringen houden en, zoals hij, willen wij houden aan de Mitzvot van de Allerhoogste.

Wij spreken liefde en onvoorwaardelijke steun uit aan Israël en aan alle Joden, en herkennen hen als het uitverkoren volk van God (Johannes 4:22).

A Renaissance print depicting the Council of Trent
Renaissance depiction of the Council of Trent

Wij geloven dat valse leer een twist bracht in het christendom. Met de Eerste Raad van Constantinopel of het Tweede Oecumenische Concilie, dat de Geloofsbelijdenis van Nicéa gaf, gevolgd door vele andere Raden en synoden groeide het kankergezwel verder aan en maakte velen in het christendom blind voor de Bijbelse Waarheid.

Gelovigen in Jeshua ondervonden (en vinden nog steeds) verhoogde tegenstand van zowel de Romeinse autoriteiten als de Joodse synagoge leiders. Naarmate meer en meer heidenen kwamen om dit geloof te accepteren, en als de oorspronkelijke Joodse apostelen overleden waren, is dat joodse van dat geloof in de eerste eeuw geleidelijk verloren gegaan, maar mensen mogen zich hierin niet vergissen. Over de hele wereld zijn mensen in de Waarheid gebleven en door gegaan het goede nieuws te verspreiden en hebben meerderen reden gevonden om de enige ware God te verkondigen en te aanbidden.

Wij zijn ervan overtuigd dat echte aanhangers van Christus Jezus afstand moeten nemen van de vele valse leringen, namelijk leerstellingen van de mens. Hoewel we ook erkennen dat het geschreven is en een feit dat er veel mensen zullen zijn die zich van de Bijbelse Waarheid zullen afwenden en velen die hun hart niet zullen openstellen voor de Allerhoogste El’Elyon.

1 Timotheüs 4: 1-5 (De Geschriften 98)

1 Timotheüs 4
1 Maar de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen wegvallen van het geloof, aandacht besteden aan misleidende geesten en leer van demonen, 2 leugens spreken in huichelarij, op eigen geweten gebrandmerkt zijnde, 3 verbieden te trouwen en te zeggen te onthouding van voedsel dat Elohim heeft gecreëerd om met dankzegging ontvangen te worden door hen die de waarheid geloven en kennen. 4 Want elk schepsel van Elohim is goed, en geen kan worden afgewezen, als het met dankzegging ontvangen is, 5 want het wordt afgescheiden door het Woord van Elohim en gebed.

Wij zijn ervan overtuigd dat God de mens het recht heeft gegeven om zijn eigen leven en zijn eigen wereld op te maken of te beheren, terwijl Hij met hem niet in gevecht zal treden.

Genesis 6: 3 (De geschriften 98)
3 En יהוה zei: “Mijn Geest zal niet voor altijd met de mens streven, terwijl hij op het verkeerde pad gaat. Hij is vlees, en zijn dagen zullen honderd en twintig jaar zijn. “

Van het vlees zijnde, weten we dat we niet van deze wereld moeten zijn, maar kinderen van God moeten zijn die bereid zijn om niet lid te zijn van een hoer, maar wel om lid te zijn van het Lichaam van Christus.

Omdat we weten dat we onvolmaakt en feilbaar zijn en verkeerde dingen kunnen doen, weten we ook dat we, door de onjuistheden die we hebben gedaan, te betreuren en door het proberen goede dingen te doen, wij vergeving kunnen krijgen, omdat Elohim (God) verlossing en herstel biedt aan iedereen die zijn verkeerd doen opbiecht en zijn zonde verlaat, Zijn genade en vergeving zoekend door Jeshua Ha Mashiach (Jezus Christus) (Handelingen 3: 19-21; Romeinen 10: 9-10; 1 Kor 6: 9-11).

Handelingen 3:19-21 (De Geschriften 98)
19
Getuig daarom van berouw {bekeer} en keer terug, om het uitwissen van uw zonden, zodat de tijd van verfrissing uit de tegenwoordigheid van de Meester mag komen 20 en dat Hij יהושע de Messias zendt, die voor u bestemd is, 21 die de hemel moet ontvang tot de tijden van herstel van alle zaken, waarvan Elohim sinds de oude tijd door de mond van al Zijn apart aangestelde {heilige} profeten sprak.

Romeinen 10:9-10 (De Geschriften 98)
9 (Dat) Als je met je mond de Meester belijdt en in jouw hart gelooft dat Elohim hem uit de doden heeft opgewekt, zal je gered worden. 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en men bekent met de mond, en zo wordt gered.

We zijn ons er ten volle van bewust dat we, hoewel we door de boodschap van Jeshua zouden kunnen gered zijn, wij nog steeds in de Messias moeten geloven en werken van het geloof moeten doen, want zonder dergelijke acties of daden is ons geloof niets.

Johannes 3: 16-21 (De Geschriften 98/2017)
16 “Want Elohim hield zo van de wereld dat hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, zodat iedereen die in hem gelooft, niet zou verloren gaan maar het eeuwige leven bezit. 17 Want Elohim heeft Zijn Zoon niet in de wereld gestuurd om de wereld te oordelen, maar omdat de wereld door hem gered kon worden.
18 “Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, wordt al geoordeeld, omdat hij niet in de Naam van de eniggeboren Zoon van Elohim geloofd heeft.
19 En dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen van de duisternis hielden in plaats van het licht, want hun werken waren verdorven (of kwaadaardig {slecht}). 20 Want iedereen, die de kwade zaken beoefent, haat het licht en komt niet naar het licht, tenzij zijn werken worden blootgesteld. 21 Maar diegene die de waarheid doet komt tot het licht, opdat zijn werken duidelijk gezien zijn, dat zij in Elohim zijn verricht. {dat zij in God gedaan zijn}.

Jakobus 2:26 (De Geschriften 98)
26 Want zoals het lichaam zonder de geest dood is, zo is ook het geloof dood zonder de werken.

1 Korintiërs 6: 9-11 (De Geschriften 98)
9 Weet u niet, dat de onrechtvaardigen de heerschappij van Elohim niet zullen erven? Laat je niet voor de gek houden. Noch degenen die hoeren, noch afgodendienaars, noch echtbrekers, noch wellustelingen {of schandknapen}, noch homoseksuelen, 10 noch dieven, noch gierigen van winst {graaiers of afzetters,} of dronkaards, noch kwetsers {lasteraars} of zwendelaars zullen de heerschappij van Elohim erven. En zo waren sommigen van jullie. Maar jullie zijn gewassen, maar jullie werden afgescheiden {apart geplaatst}, maar jullie werden rechtvaardig verklaard in de Naam van de Meester יהושע en door de Geest van onze Elohim.

Jeshua-ists willen een warme en gastvrije plek aanbieden om te aanbidden en vrienden te maken met joden, messiaanse joden en goyim of niet-joden. Wij willen verspreid over de hele wereld gemeenschappen zien die relaties met elkaar en met de God van Abraham, Isaak en Jakob waarderen. Wij willen dat alle mensen zich welkom en comfortabel voelen in onze diensten.

Vertrouwend en toegewijd aan een gezonde uitdrukking van ons vertrouwen in God in het licht van ons vertrouwen in de Elohim Zijn eniggeboren zoon Jeshua, in ons joodse cultuurmilieu en binnen dit systeem van dingen willen we u graag en uw vrienden uitnodigen om onze relatie en eenheid te waarborgen met iedereen die de Heerschappij van Jeshua de Messias wereldwijd erkent, met betrekking tot alle culturen en rassen, alle mensen in het beeld van God gemaakt.