God de Ene en Enige alleen

Toen de de Nazarenerrebel’ en rebbe Jeshua (Jesjoea) werd gevraagd naar het grootste gebod, gaf hij aan dat God Eén is. Hij wist dat zijn toehoorders geloofden dat dit betekende dat alleen de God van Abraham, de hemelse Vader God is, en hij voegde er geen nieuwe verklaring aan toe …

Als een Esseense Jood was Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus) een zeer toegewijde Jood die de God van Abraham aanbad, Die ook de God van Moshe (Mozes) was Die verklaarde de Bron van het Zijn te zijn of de goddelijke Bron van leven.

Exodus 6: 2-4 OJBV

VAEIRA

En Elohim sprak tot Moshe, en zei tot hem: Ik ben Hasjem; (3) En ik verscheen aan Avraham, aan Yitzchak en aan Jakob, als El Shaddai, maar door Mijn Sem Hashem heb Ik Mijzelf niet aan hen bekendgemaakt. (4) En ik heb ook My Brit (verbond) met hen gevestigd, om hen Eretz Kena’an het land van hun tijdelijke verblijfplaats te geven, waarin zij als vreemdelingen vertoefden.

Exodus 3: 14-15 OJBV

en Elohim zeide tot Moshe, Eh-heh-ye, ashair Ehheh-yeh (IK BEN DIE IK BEN); en Hij zei: Aldus zult u tot de Bnei Yisroel zeggen: EHHEH-YEH (IK BEN) heeft mij naar u gezonden. (15) En Elohim zei bovendien tot Moshe: Aldus zult u tegen Bnei Yisroel zeggen: Hasjem, Elohei Avoteichem, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak en Elohei Jakaj, heeft mij naar u gezonden: dit is Shemi l’olam, en dit is Mijn herinnering aan alle geslachten.

Degene die verklaard heeft “Ik ben wat ik ben” is de enige God die we als onze God boven alle goden nemen. Wij geloven dat Hij slechts Eén Enige Ware God is boven alle goden, en beschouwen ons als Zijn kinderen en kunnen als zodanig over Hem spreken als onze hemelse Vader (Deuteronomium 4:39, vergelijk 1 Korinthiërs 8: 6, Johannes 17: 3)

We geloven dat mensen alleen aan God toegewijd moeten zijn, zoals de Shema zegt:

Shema Yisrael, Yehowah, Elohainoo, Yehowah aichod.

of

    “Hoor, Israël, Jehovah, onze God, is één Jehovah.”

Te velen vergeten deze belangrijke passage waarop de Joden veel stress leggen. Het is een van de vier passages die ze op hun fylacteries schrijven. Over het woord Elohim zegt Simeon ben Joachi:

    “Kom en zie het mysterie van het woord Elohim. Er zijn drie graden, en elke graad staat op zichzelf, en toch zijn ze allemaal één en samengevoegd in één, en zijn niet van elkaar gescheiden.”

Zoals Israël moest horen dat de Elohim Hashem, Jehovah, de HEER onze God is, die één is, dan ook zou de hele wereld dat moeten weten! (De Heer: Deu 4: 35-36; Deu 5: 6; 1Ki 18:21; 2K 19: 5; 1Ch 29:10, Isa 42: 8; Isa 44: 6, Isa 44: 8; Isa 45: 5 -6; Jer 10: 10-11; Mar 12: 29-32; Jo 17: 8; 1Co 8: 4-6; 1Ti 2: ​​5)

Deuteronomium 4:35 OJBV
Tot u werd het getoond, opdat gij moogt weten dat Hasjem hij HaElohim is;
er is niemand anders naast Hem.

Psalm 83: 18 OJBV (19) Laat hen de da’as hebben dat U alleen, Shimcha Hasjem, bent Elyon al kol HaAretz.

Het is onze taak om iedereen te laten weten dat de Elohim wiens naam יהוה {Jehovah} is, de Enige is boven iedereen, die alleen de Allerhoogste is over de hele aarde en dat Hij een apart geplaatste (of heilige) persoonlijke Naam heeft die bestaat uit vier Hebreeuwse letters (het Tetragrammaton) יהוה = YHWH, bestaande uit drie lettergrepen uitgesproken als “Yeh-How-Vwah” of “Jehovah”

Het is Dat Eeuwige Wezen dat de Schepper of Goddelijke Maker is van alles wat de Heer der heerscharen is, de afgezonderde van Israël, die onze Verlosser is en de Elohim van heel de aarde noemt.

  Jesaja 54: 5 OJBV Want uw Oseh (Maker) is uw ba’al (echtgenoot); Hashem Tzva’os Shmo; en uw Go’el is Kadosh Yisroel; De Elohei Kol HaAretz wordt Hij genoemd.

Deze enige ware God door Zijn Spreken, Zijn Adem brengend over alle dingen schiep Hij het universum met al zijn wezens erin (Genesis 1, zie Exodus 20:11). Hij is de Soeverein over zijn schepping. Gods soevereiniteit is echter niet een van nauwgezette controle. In plaats daarvan schenkt God een grote mate van autonomie aan zijn schepselen (zowel mens als engel) en dit verklaart het bestaan ​​van het kwaad.

God is oneindig heilig (Jesaja 6: 3) en kan niet wonen tussen onreinheid, zowel rituele onreinheid als morele onreinheid.

Jesaja 6: 3 OJBV En de een riep de ander toe en zei: Kadosh, Kadosh, Kadosh, is Hasjem Tzva’os; kol ha’aretz is vol van Zijn kavod (grootheid of majesteit).

Als een Eeuwige Superieure Kracht en Geest (Johannes 4:24) is Hij onzichtbaar en bezit intrinsiek onsterfelijkheid (1 Timotheüs 1:17, 6:16).

Omdat Hij de Schepper en Gever van het leven is, heeft hij interactie met Zijn creatie door Zijn Heilige Geest (de Ruach HaKodesh of Pneuma), wat Zijn aanwezigheid en bovennatuurlijke macht is. De Heilige Geest is heel persoonlijk, maar geen gescheiden persoon van God zelf.

God is liefhebbend, genadig, barmhartig, rechtvaardig, waarheidsgetrouw en trouw (Exodus 34: 6, vergelijk 1 Johannes 4: 8).

God verlangt van alle mensen dat ze gered worden (1 Timotheus 2: 4, vergelijk 2 Petrus 3: 9) en neemt geen genoegen in de dood van de goddelozen (Ezechiël 33:11). Hij heeft de wereld zijn eniggeboren zoon gegeven en hem geautoriseerd om in Zijn Naam te spreken en te handelen. Dankzij Gods aanname van zijn loskoop of zoenoffer laat God redding tot de mensheid komen. Nadat die mensenzoon, Jeshua, zijn eigen wil had opgegeven om de Wil van zijn hemelse Vader te doen, verhoogde God hem om aan Zijn zijde te gaan zitten, om deze mensenzoon de middelaar tussen Hem en de mens te laten zijn.

+

Aanvullende lectuur

 1. Het begin van alles
 2. Van chaos naar ordelijkheid
 3. De Schepper achter eerste levende wezens
 4. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 5. God
 6. Rond God de Allerhoogste
 7. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 8. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 9. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 10. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 11. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 12. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 13. God versus goden
 14. Heilige drievuldigheid of drie-eenheid
 15. Is God Drie-eenheid – De zoon van God of god de zoon
 16. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 17. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 18. Heilige Geest werkzame Kracht van God
 19. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 20. Op zoek naar een God boven alle goden
 21. Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij”
 22. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 23. Wat is het geslacht van God
 24. Geloof in slechts één God
 25. Jehovah Wiens Naam heilig is
 26. Eigenheden aan God toegeschreven
 27. God komt ons ten goede
 28. God Helper en Bevrijder
 29. Bekommerende God
 30. God is positief
 31. Gods hoop en onze hoop
 32. Gods beloften
 33. Gods redding
 34. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 35. Jehovah mijn sterkte en toevluchtsoord
 36. Relatie tot God
 37. Een huis bouwen voor God
 38. Plan van God
 39. Plan van de Goddelijke Maker
 40. Plan van God en wereldvrede
 41. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 42. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 43. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 44. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 45. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 46. Want het is geen leeg woord
 47. Woord zonder boeien vol van kracht
 48. Bijbel — Enige bron van kennis en openbaring van God
 49. Bijbel verzameld Woord van God
 50. Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens
 51. Bron(nen) van kwaad
 52. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 53. Hoop op een man
 54. Gezondene van God
 55. Jezus de gezonden afgezant van God
 56. Kijk op Jeshua
 57. Zoon van God – de weg naar God
 58. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 59. Jeshua Hamashiach
 60. Antwoord op Vragen van lezers: Was Jezus schijndood
 61. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 62. Wonder van voorzienigheid
 63. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 64. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 65. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 66. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
 67. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 68. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 69. Afstraling van Gods heerlijkheid
 70. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 71. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
 72. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 73. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 74. Zoenoffer
 75. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 76. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 77. Verzoend met God
 78. Gebed na het lezen van Psalm 8
 79. Messiaans, Joods of Christen
 80. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 81. Waar op Focussen
 82. Woord van God
 83. De Wet of Thora
 84. Juiste Medereizigers vinden
 85. Levend geloof
 86. Volgers van Jeshua
 87. Congregatie voor Jeshua
 88. Kinderen van God
 89. Volk van God
 90. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin