God de Ene en Enige alleen

Toen de de Nazarenerrebel’ en rebbe Jeshua (Jesjoea) werd gevraagd naar het grootste gebod, gaf hij aan dat God Eén is. Hij wist dat zijn toehoorders geloofden dat dit betekende dat alleen de God van Abraham, de hemelse Vader God is, en hij voegde er geen nieuwe verklaring aan toe …

Als een Esseense Jood was Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus) een zeer toegewijde Jood die de God van Abraham aanbad, Die ook de God van Moshe (Mozes) was Die verklaarde de Bron van het Zijn te zijn of de goddelijke Bron van leven.

Exodus 6: 2-4 OJBV

VAEIRA

En Elohim sprak tot Moshe, en zei tot hem: Ik ben Hasjem; (3) En ik verscheen aan Avraham, aan Yitzchak en aan Jakob, als El Shaddai, maar door Mijn Sem Hashem heb Ik Mijzelf niet aan hen bekendgemaakt. (4) En ik heb ook My Brit (verbond) met hen gevestigd, om hen Eretz Kena’an het land van hun tijdelijke verblijfplaats te geven, waarin zij als vreemdelingen vertoefden.

Exodus 3: 14-15 OJBV

en Elohim zeide tot Moshe, Eh-heh-ye, ashair Ehheh-yeh (IK BEN DIE IK BEN); en Hij zei: Aldus zult u tot de Bnei Yisroel zeggen: EHHEH-YEH (IK BEN) heeft mij naar u gezonden. (15) En Elohim zei bovendien tot Moshe: Aldus zult u tegen Bnei Yisroel zeggen: Hasjem, Elohei Avoteichem, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak en Elohei Jakaj, heeft mij naar u gezonden: dit is Shemi l’olam, en dit is Mijn herinnering aan alle geslachten.

Degene die verklaard heeft “Ik ben wat ik ben” is de enige God die we als onze God boven alle goden nemen. Wij geloven dat Hij slechts Eén Ware God is boven alle goden, en beschouwen ons als Zijn kinderen en kunnen als zodanig over Hem spreken als onze hemelse Vader (Deuteronomium 4:39, vergelijk 1 Korintiërs 8: 6, Johannes 17: 3)

We geloven dat mensen alleen aan God toegewijd moeten zijn, zoals de Shema zegt:

Shema Yisrael, Yehowah, Elohainoo, Yehowah aichod.

of

    “Hoor, Israël, Jehovah, onze God, is één Jehovah.”

Te velen vergeten deze belangrijke passage waarop de Joden veel stress leggen. Het is een van de vier passages die ze op hun fylacteries schrijven. Over het woord Elohim zegt Simeon ben Joachi:

    “Kom en zie het mysterie van het woord Elohim. Er zijn drie graden, en elke graad staat op zichzelf, en toch zijn ze allemaal één en samengevoegd in één, en zijn niet van elkaar gescheiden.”

Zoals Israël moest horen dat de Elohim Hashem, Jehovah, de HEER onze God is, die één is, dan ook zou de hele wereld dat moeten weten! (De Heer: Deu 4: 35-36; Deu 5: 6; 1Ki 18:21; 2K 19: 5; 1Ch 29:10, Isa 42: 8; Isa 44: 6, Isa 44: 8; Isa 45: 5 -6; Jer 10: 10-11; Mar 12: 29-32; Jo 17: 8; 1Co 8: 4-6; 1Ti 2: ​​5)

Deuteronomium 4:35 OJBV
Tot u werd het getoond, opdat gij moogt weten dat Hasjem hij HaElohim is;
er is niemand anders naast Hem.

Psalm 83: 18 OJBV (19) Laat hen de da’as hebben dat U alleen, Shimcha Hasjem, bent Elyon al kol HaAretz.

Het is onze taak om iedereen te laten weten dat de Elohim wiens naam יהוה {Jehovah} is, de Enige is boven iedereen, die alleen de Allerhoogste is over de hele aarde en dat Hij een apart geplaatste (of heilige) persoonlijke Naam heeft die bestaat uit vier Hebreeuwse letters יהוה = YHWH, bestaande uit drie lettergrepen uitgesproken als “Yeh-How-Vwah” of “Jehovah”

Het is Dat Eeuwige Wezen dat de Schepper of Goddelijke Maker is van alles wat de Heer der heerscharen is, de afgezonderde van Israël, die onze Verlosser is en de Elohim van heel de aarde noemt.

  Jesaja 54: 5 OJBV Want uw Oseh (Maker) is uw ba’al (echtgenoot); Hashem Tzva’os Shmo; en uw Go’el is Kadosh Yisroel; De Elohei Kol HaAretz wordt Hij genoemd.

Deze enige ware God door Zijn spreken, Zijn adem brengend over alle dingen schiep het universum met al zijn wezens erin (Genesis 1, zie Exodus 20:11). Hij is de Soeverein over zijn schepping. Gods soevereiniteit is echter niet een van nauwgezette controle. In plaats daarvan schenkt God een grote mate van autonomie aan zijn schepselen (zowel mens als engel) en dit verklaart het bestaan ​​van het kwaad.

God is oneindig heilig (Jesaja 6: 3) en kan niet wonen tussen onreinheid, zowel rituele onreinheid als morele onreinheid.

Jesaja 6: 3 OJBV En de een riep de ander toe en zei: Kadosh, Kadosh, Kadosh, is Hasjem Tzva’os; kol ha’aretz is vol van Zijn kavod (grootheid of majesteit).

Als een Eeuwige Geest (Johannes 4:24) is Hij onzichtbaar en bezit intrinsiek onsterfelijkheid (1 Timotheüs 1:17, 6:16).

Omdat Hij de Schepper en Gever van het leven is, heeft hij interactie met Zijn creatie door Zijn Heilige Geest (de Ruach HaKodesh of Pneuma), wat Zijn aanwezigheid en macht is. De Heilige Geest is heel persoonlijk, maar geen gescheiden persoon van God zelf.

God is liefhebbend, genadig, barmhartig, rechtvaardig, waarheidsgetrouw en trouw (Exodus 34: 6, vergelijk 1 Johannes 4: 8).

God verlangt van alle mensen dat ze gered worden (1 Timotheus 2: 4, vergelijk 2 Petrus 3: 9) en neemt geen genoegen in de dood van de goddelozen (Ezechiël 33:11). Hij heeft de wereld zijn eniggeboren zoon gegeven en hem geautoriseerd om in Zijn Naam te spreken en te handelen. Nadat die mensenzoon, Jesua, zijn eigen wil had opgegeven om de Wil van zijn hemelse Vader te doen, verhoogde God hem om aan Zijn zijde te gaan zitten, om deze mensenzoon de middelaar tussen Hem en de mens te laten zijn.

+

Aanvullende lectuur

 1. Het begin van alles
 2. Van chaos naar ordelijkheid
 3. De Schepper achter eerste levende wezens
 4. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 5. Rond God de Allerhoogste
 6. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 7. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 8. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 9. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 10. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 11. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 12. God versus goden
 13. Heilige drievuldigheid of drie-eenheid
 14. Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij”
 15. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 16. Wat is het geslacht van God
 17. Geloof in slechts één God
 18. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 19. Op zoek naar een God boven alle goden
 20. Jehovah Wiens Naam heilig is
 21. Eigenheden aan God toegeschreven
 22. God komt ons ten goede
 23. God Helper en Bevrijder
 24. Bekommerende God
 25. God is positief
 26. Gods hoop en onze hoop
 27. Gods beloften
 28. Gods redding
 29. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 30. Jehovah mijn sterkte
 31. Is God Drie-eenheid
 32. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 33. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 34. Heilige Geest werkzame Kracht van God
 35. Relatie tot God
 36. Een huis bouwen voor God
 37. Plan van God
 38. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 39. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 40. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 41. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 42. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 43. Want het is geen leeg woord
 44. Woord zonder boeien vol van kracht
 45. Bijbel — Enige bron van kennis en openbaring van God
 46. Bijbel verzameld Woord van God
 47. Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens
 48. Bron(nen) van kwaad
 49. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 50. Hoop op een man
 51. De gezondene
 52. Gezondene van God
 53. Jezus de gezonden afgezant van God
 54. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 55. Antwoord op Vragen van lezers: Was Jezus schijndood
 56. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 57. Wonder van voorzienigheid
 58. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 59. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 60. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 61. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
 62. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 63. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 64. Afstraling van Gods heerlijkheid
 65. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 66. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
 67. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 68. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 69. Zoon van God – de weg naar God
 70. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 71. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 72. Verzoend met God
 73. Gebed na het lezen van Psalm 8
 74. Messiaans, Joods of Christen
 75. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 76. Juiste Medereizigers vinden
 77. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin