Gezondheid en Welzijn, Koninkrijk van God, Mensdom, Politiek

Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens

Wij zijn zeer verheugd dat Dirk Hanemaaijer, die zich zelf een multidisciplinair theologisch onderzoeker noemt, de tijd heeft genomen om op één van onze pagina’s te reageren. Wij zijn niet zeker tot welke geloofsovertuiging hij behoort, maar op meerdere sites, die precies het zelfde trachten te brengen, gaat hij dieper in op enkele aspecten die elke mens aan het nadenken moeten zetten.

De auteur is er duidelijk van bewust dat een langdurig en een ernstig tekort aan lichamelijk voedsel blijvende lichamelijke schade en/of stoornissen kan veroorzaken. Hij schrijft

Op dezelfde wijze kan een langdurig en een ernstig tekort aan geestelijk voedsel (vgl Spr.4:23/nbv). Blijvende geestelijke schade en/of stoornissen veroorzaken. {Zonder geestelijke energie, wordt de mens geestelijk gestoord}

Het is de mens die gaan vervreemden is van God en daardoor als maar slechter is geworden. Het kwam zelfs enkele malen zo ver dat God er werkelijk genoeg van had en die ‘zieke’ mens vernietigde. Maar de nakomelingen van diegenen die God trouw waren gebleven vielen ook al snel in de val van de wereld.

Vreemd genoeg ziet hij wel in dat

De schepping van de eerste Mens of Adam is de kroon van Gods werken (vgl Ps.8:6). Het verschil tussen de Mens als het stof der aarde, en de Mens als een levende ziel. Geschiedt door het inblazen van een bijna goddelijke levensadem (vgl Ps.8:6), of geest. Na de zondeval hebben we iemand nodig om deze ten dode opgeschreven menselijke geest, weer levend te maken (1.Kor.15:45 grondtekst). {Zonder geestelijke energie, wordt de mens geestelijk gestoord}

Het is namelijk door dat God lucht (Nishmat chayyim) door de neus van de mens blaast dat deze levenslicht krijgt. Zonder de beademing van God is er geen leven in de mens. De ziel is echter niet een ander onderdeel van de mensen. Het is gewoon de levenskracht die indien de mens zich naar Gods Wensen inzet en zijn leven opbouwt, door anderen niet vernietigd kan worden. Het is namelijk zo dat elke mens sterk in zijn geloof moet komen waardoor hij in het besef dat geen mens hem meer kan aandoen dan God, hij zich gerust kan stellen om zich in de Handen van God te geven en zo zijn hoop te stellen op het eeuwig leven dat ons toekomt dankzij de genadegave van God.

Het erge is dat

Vanuit het oogpunt van zelfbescherming, hebben mensen van nature een aversie tegen dwang. Desondanks leggen de meerderheden in een democratie. De onderdanen een dictatoriale dwang op. De vraag is of deze voortdurend aanwezig zijnde dwang. Het geestelijke hart van de mens niet duurzaam ontregelt en/of langzamerhand vernietigt. {Zonder geestelijke energie, wordt de mens geestelijk gestoord}

Wij mogen er van verzekerd zijn indien wij ons zodanig tot de wereld richten dat wij van haar zijn en niet van God dat vernietiging over ons zal komen door een eeuwige dood.

Met het bewustzijn dat elke levend wezen voedsel nodig heeft moeten wij beseffen dat wij naast het tastbare wezenlijke voedsel wij ook het niet zichtbare onwezenlijke niet-materiële voedsel nodig hebben.

Elk menselijk conflict wordt veroorzaakt, doordat men een mensonwaardige dwang op elkaar uitoefent. Elke uitgeoefende dwang bevordert stelselmatig schade, op het geestelijke, lichamelijke en/of materiële gebied. {De Tweede Kamer is niet de oplossing, maar juist het probleem}

Doorheen de eeuwen heeft de mens naar systemen gezocht om een goed beheer te krijgen, maar uiteindelijk kunnen wij zien dat geen enkel menselijk systeem werkelijk voldoet.

Volgens Hanemaaijer is de overheid

onbedoeld de meest dodelijke terreurorganisatie van Nederland.

Uitleg: de mens is de bestuurder van een biologische robot, die bestaat uit hardware en software. Deze bestuurlijke geest of homunculus leeft, en heeft zodoende voedsel nodig. Dat alleen maar geestelijk voedsel kan zijn, in de vorm van waarderings-energie. Parttime slavernij door belasting = werktijd afpersing, is verboden. Democratische dwang onthoudt de mens van waarderingsenergie. De overheid hongert de mens geestelijk uit, wat geestdodend is, en daarmee dodelijk. Een slaaf of biologische robot lijkt te leven, maar is feitelijk dood op het menselijke gebied. {De Tweede Kamer is niet de oplossing, maar juist het probleem}

Het komt er op aan dat de mens de mogelijkheid zoekt om in vrede met elkaar in eenheid te leven. Hier moeten wij dagelijks aan werken en draagt iedere gelovige zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Het is ons opgedragen om eerst het ‘Koninkrijk en zijn gerechtigheid’ te zoeken (Mattheus 6:33). Daarbij moeten wij ons laten leiden en helpen door de Geest van de volle waarheid (Johannes 16:13).

Hanemaaijer concludeert terecht:

Elk democratisch bestuur zonder eindverantwoordelijke, is per definitie een anarchie. Elke eindverantwoordelijke bestuurder die geen verantwoording wilt afleggen, aan elke medebestuurder, is per definitie een dictator. In een volksbestuur of democratie maakt elke burger uit van het bestuur. Aan wie de bestuurslagen daarboven verantwoording dient af te leggen. Daar deze anders vanuit het volk gezien, op het niveau zitten van een dictatuur. {De Tweede Kamer is niet de oplossing, maar juist het probleem}

Dit moeten gelovigen komen te beseffen, dat niemand boven de ander staat en dat eenieder bijdragen moet leveren naar eigen talenten. En die talenten worden door God voorzien. Er niet goed mee omgaan zal ook later door God afgestraft worden. (Zie ondermeer de parabels van Jezus, waaronder de Gelijkenis van de talenten.

Het woord van God volgend moet elke burger zich ontdoen van de valse leerstellingen, zoals Drie-eenheid, Vagevuur en Hel als een eeuwige folterplaats.

Tripura sundari 4.jpg
Sri Lalita Tripurasundari ontroond met haar rechtervoet op de Sri Chakra. Ze is omringd door Brahma, Vishnu, Shiva, Ishvara, Parashiva en Ganesha. Lakshmi en Sarasvati ventileren haar.

De wereldwijd bekende goddelijke drieëenheid, wordt vaak gesymboliseerd door het aantal van drie. In het oude India kende men daarom drie vliegende steden, de Tripura.{De Zondvloed en de kunstmatige sluizen des hemels (Gen.7:11)}

De Tripura Sundari (godin), de belangrijkste godin in de shaktatantrische traditie bekend als Sri Vidy, behoort tot een groep van tien godinnen uit het Hindoe-geloof, collectief genaamd Mahavidyas. in zeer veel godsdiensten kan men Drie-eenheden vinden, waarbij de afzonderlijke godheden zelfs nog meer aanverwante eigenschappen hebben dan Jezus en Jehovah God hebben. Toch aanzien vele Christenen zich als monotheïsten terwijl zij toch die Drievuldigheid aanhouden en verafschuwen en bestempelen zij die andere Drie-eenheidsaanbidders als polytheïsten.

Dirk Hanemaaijer brengt in zijn schriften veel Science fiction. Zo spreekt hij o.a;. over drie tegen elkaar aanzwevende zondvloed-ruimteschepen bij de dood van Jezus Christus.

Volgens hem zijn er vele getalsstructuren als een soort van goddelijke vingerafdruk  verweven met de Bijbel. Dit op het niveau van letters, woorden, zinnen, verzen, versnummeringen, hoofdstuk-nummeringen en bijbelboeken. In meerdere geloofsgroepen zien wij zeer veel aandacht gegeven aan numerieken of numerologie. Maar wij denken dat daar de mens het veel te ver gaat zoeken en de mogelijkheden toe laat om in een vorm van waarzeggerij te vervallen die zich bezighoudt met enerzijds esoterische, symbolische aspecten van getallen, en anderzijds met bredere interpretaties van getallensymboliek.

 

Het is allemaal zo simpel. Het ligt allemaal zo voor iedereen voor het grijpen. God is geen God van onduidelijkheid. Hij is geen God van Mysterie. God is een God van Klaarheid en Duidelijkheid.

In dat zeer oude Boek der boeken van wijsheid dat aan de mens is voorgelegd bij uitverkorenen van God kan men met een opmerkelijke eenvoud en duidelijkheid vele vragen beantwoord vinden. Wij zijn er van overtuigd dat de Maker van alles zelf voorzien heeft dat de mens te weten zou komen wat Hij van hen verlangt. Wij  geloven dat de Bijbel waar is (Johannes 17:17) en dat het voorzien is door de Elohim Die de bron van het leven is (Psalm 36:9).

In deze wereld waar wij het slachtoffer zijn van de aardse regeringen moeten wij geduld oefenen tot de wederkomst van Jezus Christus en de instelling van zijn Koninkrijk. Dat is namelijk het enige Koninkrijk dat in de perfecte zin van het woord vrede en eenheid onder alle burgers zal brengen.

Onze Schepper, Die een God van Rechtvaardigheid is, heeft een liefdevol voornemen dat zich uitstrekt tot iedereen die ervoor kiest in overeenstemming met Zijn wil te leven (Prediker 12:13).

Ecc 12:13 Laten we de sof (conclusie) van de hele zaak horen; Vrees HaElohim, en wees de Shomer van zijn mitzvot {wees Shomer Mitswot}; want dit is de gehele plicht van haAdam.

Dat voornemen heeft te maken met de belofte van leven in een wereld vrij van chaos, conflicten en corruptie — en zelfs vrij van de dood (Jesaja 2:4; 25:6-8). Wij zijn er van overtuigd dat het leren over God en het doen van zijn wil meer zin geeft aan het leven dan wat maar ook!

Johannes 17: 3 OJBN En dit is Chayyei Olam, opdat zij da’a’s hebben van de enige Elohei HaEmes (G-d van Waarheid, Ware G-d) en Jehosjoea, Rebbe, Melech HaMoshiach die U hebt gezonden.

U mag er op aan dat Die God van Helderheid Zelf voorzien heeft dat iedereen een schatkist vol kostbare juwelen zou kunnen vinden die welke eender welke wereldse schat overtreft.  Als je Jehovah’s woorden leest in heldere, begrijpelijke taal, is het alsof je elk juweel afzonderlijk bestudeert en de vele facetten, de helderheid, kleur en schoonheid bewondert. Iedereen is door God in de mogelijkheid gesteld om de Bijbelse boodschap in eenvoudige taal te lezen, om zo help te verkrijgen om Jehovah God beter te leren kennen.

In veel landen kan het lastig zijn om aan een bijbel te komen en zijn bijbels duur. Het is dan extra bijzonder om een bijbel te krijgen. Daartoe moeten Broeders in Christus of ernstige Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten op toezien dat zij mee helpen de verspreiding van het geloof een wereldgebeuren te laten zijn. Elke ware gelovige in Jezus Christus moet mee de taak opnemen die Jeshua voorzien heeft voor zijn volgelingen, namelijk het uitdragen van het Goede Nieuws.

Door anderen ook dat Woord van God te leren kennen kunnen zij dat nodige geestelijk voedsel ook verwerven. Want dat is broodnodig en daarom iets dat wij ernstig ter harte moeten nemen. Voor ons zelf maar ook voor onze medemens, van wie wij zodanig moeten houden dat wij die Goddelijke Wijsheid ook met hen willen delen.

In deze wereld tijdens dit bestel kan het gerust zijn dat er een wet van de sterkste geldt.

Door de ieder zijn eigen waarheid filosofie, geldt automatisch het recht van de sterksten. En staat de deur naar een onbeperkte mishandeling, wagenwijd open. Gezien de onzichtbaar werkende Machten der Duisternis (vgl Ef.6:12). Door botsende meningsverschillen beginnen alle menselijke conflicten op de wereld (Mat.12:25). Wat uiteindelijk kan leiden tot terrorisme en oorlog. {Alleen christelijke communicatie bevordert de menselijkheid}

Wij worden door God verzekert dat “De Waarheid” ons zal vrij maken van deze heersende negativiteit (vgl Johannes 8:32).  Maar het is aan ieder individueel gegeven om naar Die Waarheid op zoek te gaan en Ze te vinden.

Waarheid leeft van communicatie, in het isolement van het eigen gelijk sterft ze. Het woord communiceren verwijst naar het principe van communicerende vaten. Op basis van deze wetmatigheid, kan men met een absolute zekerheid. Elk botsend meningsverschil volkomen automatisch nivelleren. Door eerst de ander deskundiger te achten dan zichzelf (Fil.2:3..4/nbv). Daar men anders het gevoel van de ander kwetst (1.Kor.13:4..5/nbv). Kortom men dient de mening van de opponent, als het uitgangspunt te nemen in de discussie. En deze als eerste te willen weerleggen, in plaats van de eigen mening als eerste te willen promoten. {Alleen christelijke communicatie bevordert de menselijkheid}

Allen geschapen naar het beeld van God zijn wij gelijken en horen wij ons zo ook te stellen? Wij mogen ons niet hoger of beter achten dan de ander. Zij die God liefhebben zijn zich bewust van de Gelijkheid van elke medemens? In hun hart mag en kan er geen plaats zijn voor het discrimineren van anderen, zij het op basis van huidskleur, cultuur, landsaard of godsdienst.

De volgelingen van Jeshua moeten zich ook zodanig opstellen dat zij als verenigden onder christus één zeel trekken. Zo moeten wij beseffen dat

een gemeenschap die in zichzelf verdeeld is, zal niet standhouden (vgl Mat.12:25). Jezus zei niet voor niets; ‘Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen’ (Luc.11:23/hsv). {Alleen christelijke communicatie bevordert de menselijkheid}

Zo lang wij gebonden zijn aan deze aardse tijden moeten wij er samen naar trachten toch tot een vergelijk te komen.

Oostenrijkse militairen

Zonder het communicatie recht bestaat er geen probleem oplossingsrecht. En geldt er automatisch het recht van de sterksten, in een terreurachtige- en genadeloze langs-elkaar-heen-leving. Het aan elkaar toekennen van het communicatie recht (1.Petr.3:15/hsv). Is het principiële verschil tussen menselijk- en beestachtig gedrag (vgl Pred.3:18/sv). Mensen en instellingen die tegen dit probleem oplossingsrecht zijn, zijn per definitie niet te vertrouwen. Het communicatie recht geeft alle mensen de wet van de vrijheid (vgl Jak.1:25/hsv), en daarmee de mogelijkheid. Om net zo gelukkig te mogen worden als de ander. Op deze wijze houdt men zich aan de bijbelse wet van naastenliefde (vgl Marc.12:31 – Jer.31:33 – Lev.19:18 – Deut.15:7..11 – Mat.5:43 – Mat.23:23 – Hos.6:6). Alle mensen, instellingen en overheden op de wereld, die niet voor dit universele mensenrecht zijn. Zitten per definitie op het niveau van een asociaal beest. En maken daarmee geen deel uit van de oplossing, maar van het probleem. {Alleen christelijke communicatie bevordert de menselijkheid}

De naastenliefde is het grote thema in de prediking van Jeshua, die het zelfs als tweede mitzvah  voor legt. de bekommernis om onze medemens moet ons in staat stellen om hen toe te treden en hen de waarheid van God onder ogen te brengen. Wij moeten alles in het werk stellen om anderen tot de Elohim te brengen en hen te laten inzien dat Jezus de Weg naar God is.

++

Aanvullende lectuur

 1. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren
 2. God liefhebben en Bekommeren om je medemensen
 3. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 4. Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden
 5. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 6. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 7. Wapens van onze oorlogsvoering
 8. Slag om waardigheid in zuivere natuur
 9. Opgepast voor oproepers tot wraak
 10. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 11. Onze houding naar anderen belangrijk om te overtuigen
 12. Obama benadrukt ‘wet’ dat religies samenbindt

+++

Gerelateerd

 1. ‘Wij hadden geen geld om onder te duiken. Wij werden opgehaald’
 2. Bas Heijne’s Propaganda 17
 3. Die geloof in ongeloof is ʼn bygeloof
 4. God has a plan for you (Stuart J. Rankin) “God heeft een plan voor jou”
 5. Faith without works is dead “Geloof zonder werken is dood”

8 gedachten over “Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.