Bijbelstudie, Dierenrijk, Elohim Hashem Jehovah, Geschiedenis, Geschriften, Jeshua de Messias, Levenskwesties, Mensdom, Plantenrijk, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzieningen voor de keuzes van de mens

In Gods voorziening waren er de planeten, waaronder de eretz, de aarde met haar levende zielen. Planten en dieren die tot het genoegen van de mens konden dienen, vulden de Koninklijke Tuin, waar het leven tov was.

File:WLA vanda Adam Eve dish.jpg
Voorstelling van Adam en Eva op een tin-geglazuurde aardewerken schotel, geverfd in oxide kleuren. – 1635

Oorspronkelijk was alles vreedzaam, een wereld waar geen ruzie of oneigheid was. De mens kon genieten van de vreedzaamheid. De pais en vree diehen genegen was kon de mannin echter neit tevreden stellen. In haar wens naar meer, en liefst om zo veel mogelijk te kennen zoals God alles lijkt te weten, verkoos zij ongehoorzaam aan God te zijn en ging tegen de elohim Zijn verbod over om toch van de vruchten van de Etz HaDa’as Tov v’Rah of Boom van moraal, de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Die daad van verzet tegen God bracht haar in onmin met God. Door die daad kwam er nu een vertroebelde verhouding tussen de mens en zijn Schepper.

Er trad een ruptuur op welke nog vele jaren zou gaan aanslepen. dit wil echter niet zeggen dat het wederzijdse gevoelens van wrok en boosheid waren. De wrok, minachting, misnoegen, onbehagen, onvrede en onvriendschappelijke verhouding, lag hoofdzakelijk bij de mens die twijfelde aan de eerlijkheid van de Goddelijke Schepper.

De mens die had getwijfeld of God alles wel eerlijk met hen voor had en dacht dat God hen iets bijzonders te kort deed, had een dodelijke vergissing begaan met van die vruchten te eten van de Boom in het midden van de Gan. god had hen nochtans gewaarschuwd betreft wat er boven hun hoofd zou komen te hangen.

Genesis 2: 16-17 OJBV En Hashem Elohim heeft de adam geboden en gezegd: Van elke etz van de Gan mag jij vrijelijk eten; (17) Maar van de Etz HaDa’as Tov v’Rah, daar zult gij niet van eten; want in de yom, dat gij daarvan eet, zult gij zeker sterven.

En na het in twijfel treken van dat gezegde (Genesis 3:3-4) moesten zij aanhoren dat zij van toen af aan zij in het zweet van hun aanschijn zouden moeten gaan eten totdat zij weer, zoals zij uit de aarde waren ontstaan, tot de aarde of aphar haaretz zouden wederkeren.

Genesis 3:19 OJBV In het zweet van uw voorhoofd zult gij Lechem eten, totdat gij tot Haadama terugkomt; Want daaruit zijt gij genomen; Want je bent van aphar, en tot aphar, zal je terugkeren.

De Elohim had hen in de Gan leven, simcha (blijheid) en simchah (gelukvreugde), dood en ongeluk voorgehouden, zoals Hij later bij nog vele andere levende zielen zou doen. Bij al die gelegenheden waar de Elohim de mens voor de keus zettte, was het aan de mens gelegen om de juiste keuze te maken. Telkenmale riep יהוה {Jehovah} Elohim plechtig hemel en aarde tot getuigen tegenover de mens, zodat zij er zeker konden van zijn dat de Goddeliike Grootmacht hen leven en dood, zegen en vloek had voorgehouden. Telkenmale was het aan de mens zelf om te kiezen voor het leven, opdat zij en hun kroost het leven mochten hebben, door יהוה {Jehovah} Elohim als hun Enige Waarachtige God, te beminnen, Hem te gehoorzamen, aan Hem zich te hechten. Want de mens moet uiteindelijk weten dat daarvan hun leven afhangt. (Deuteronomium 30:15,19-20)

Door de verkeerde keuze van de chavah werd haar tegen God in gaan aanschouwd als ‘chattat‘ of ‘zonde‘, transgressie of ‘averah‘ tegenover de Allerhoogste. De verdienste daar van of ‘het loon der zonde’ is de dood. Het is namelijk zo dat wanneer begeerlijkheid is bevrucht, wordt er zonde gebaard, en als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood. (Jakobus 1:15) Maar al vlug na die zondeval gaf de Allerhoogste een teken van medeleven of chochmah (begrip) en verschafte Hij een oplossing.

Genesis 3: 14-19 OJBV En Hashem Elohim zeid tot de Nachash: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij arur vervloekt boven Kol Habehemah (vee) en boven elk beest van de sadeh (veld); Gij zult gij heengaan, en gij zult gij al de dagen van uw leven eten; (15) En ik zal eivah (vijandschap, persoonlijke vijandigheid [zie Ezechiël 35: 5]) tussen u en Haïsha (deze vrouw) zetten (zie HaAmah, Yeshayah 7:14) en tussen uw zera en haar Zera; Het zal je rosh (kop) verpletteren, en je zal zijn akev (hiel – hak) treffen (slaan). (16) Tot Haïsha zei Hij: Ik zal uw itzavon (barensweeën of bevallingspijn) sterk vermenigvuldigen en uw kinderdracht (of kraambed); In pijn zult gij banim (kinderen) voortbrengen; En uw teshukah (verlangen, smachten, snakken of begeren) zal zijn voor uw man, en hij zal over u heersen. (17) En aan Adam zei hij: Omdat gij gehoor hebt gegeven aan de stem van uw Isha en van Haëtz hebt gegeten, waarvan Ik u geboden heb, zeggende: Gij zult er niet van eten, arurah (vervloekt) is haadamah wegens jou; In itzavon  (pijn, lijden, zie vers 16), zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven; (18) Ook zal het u kotz en dardar (doornen en distels) voortbrengen; En gij zult de esev van de zaad eten; (19) In het zweet van uw voorhoofd zult gij lechem (brood) eten, totdat gij teruggaat naar Haadama (tot de grond, of naar de aarde); Want daaruit ben jij genomen; Want je bent van aphar (stof), en tot aphar, zal jij terugkeren.

Er wordt ons medegedeeld dat één van de chavah haar nakomelingen de kop zal vermorzelen van de tegenstrever or transgessor. Maar ook horen wij dat de hiel van een nakomeling van de vrouw  zal men trachten in de hiel of in zijn zwakke plek te treffen.

Genesis 3:15 LU “En Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad: dat zal u den kop vertreden, en gij zult het in de verzenen steken.”

Die nazaat die de tegenstrevers van God voor het hoofd zal stoten is de Messias waar zo vele jaren zo vel mensen naar uitkeken. Velen kwamen te weten dat hij uit de stam van David zou komen, maar velen zagen niet wanneer het zover was dat die verkondigde nazaat er op aarde kwam.

Met die nazaat uit het geslacht van koning David kwam de genadegave van God, die Hij daar in de Gan al aankondigde en welke de voorziening is om weer tot een status te komen van verzoening en van eeuwig leven in de Kristos of Redder. (Romeinen 6:23)

De Elohim had geen onmogelijke dingen gevraagd van de mens. De mens zelf had het verkorven, maar God gaf de mens nog een kans om het terug op te lossen of te bewijzen dat hij zich aan Gods geboden kan houden. God voorzag die mogelijkheid tot verzoening van de mens door een mens, namelijk een afstammeling van de eerste Adam. God zag er geen bezwaar in om een Ben HaAdam als tweede Adam te voorzien, om zo die verloren plaats in te nemen en het dan wel zelf te klaren en het bewijs aan de gehele wereld te tonen dat hij getrouw aan God kon zijn.

Ook al is het loon van de zonde de dood, voorziet de Elohim naast die komende Verlosser en zijn loskoopoffer, dat de genadegave van God over de mensheid zal brengen, dat de mens gegidst zal worden doorheen zijn moeilijke leven. Die Gids voor het leven is het Woord van de Elohim zelf, dat doorheen de jarne steeds door gegeven is en bewaard gebleven is, om zo onveranderd tot elke mens te komen die het wil aanhoren. Dat aanhoren van Dvar Hashem (Gods Woord) en het navolgen er van is een mogelijkheid om weer tot verzoening met God te komen en om terug kans te maken op dat eeuwige leven.

File:Franz Timmermann - Sündenfall und Erlösung (ca.1540).jpg
Zondeval en verlossing – Franz Timmermann

+

Voorgaande

Het begin van alles

Van chaos naar ordelijkheid

Voorziening van leven

Keuze van levende zielen tot de dood

Volgende: Bron(nen) van kwaad

++

Aansluitende lectuur

 1. Elohim’s keuze in de wereld
 2. Dorst naar geluk en zingeving
 3. Echt geluk, liefde en perfectie
 4. Vind uw diepste geluk bij Jehovah
 5. Zoek uw Toevlucht bij God
 6. Gehoorzamen aan God
 7. Hoe is jouw film van je leven?
 8. Geluk een innerlijke toestand
 9. Geluk is als manna
 10. Heb een echte gelukkige dag vandaag!
 11. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 12. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 13. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 14. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 15. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 16. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 17. Straf van GodGod komt ons ten goede
 18. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 19. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 20. Hoop op een man
 21. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 22. Verlossing #7 Christus levend in de gelovige
 23. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 24. Hoop voor de toekomst
 25. Uitzicht op de toekomst
 26. Redding
 27. Toewijding van ons
 28. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 29. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 30. Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht
 31. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 32. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag

+++

Further reading

 1. Creation of the earth and man #17 Man in the image and likeness of the Elohim #1 In the image and after the likeness
 2. Creation of the earth and man #18 Man in the image and likeness of the Elohim #2 Assimilation of character
 3. Creation of the earth and man #19 Man in the image and likeness of the Elohim #3 Beholding image and likeness of the invisible God
 4. A multifold of elements in creation and a bad choice made
 5. Gone astray, away from God
 6. Genesis – Story of creation 5 Genesis 3:1-12 Eating of the fruit-tree of knowledge
 7. Genesis – Story of creation 6 Genesis 3:13-24 Enmity and curse
 8. Necessity of a revelation of creation 2 Organisation of a system of things
 9. First mention of a solution against death 1 To divine, serpent, opposition, satan and adversary
 10. First mention of a solution against death 2 Harm or no harm and naked truth
 11. First mention of a solution against death 3 Tempter Satan and man’s problems
 12. First mention of a solution against death 4 A seed for mankind
 13. Out of the seed of Eve
 14. The wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ
 15. Thirst for happiness and meaning
 16. Rest thy delight on Jehovah
 17. Luck
 18. Happiness is like manna
 19. Have a real happy day today!
 20. How shall the film of your life be?
 21. Ransom for all
 22. The redemption of man by Christ Jesus

+++

19 gedachten over “Voorzieningen voor de keuzes van de mens”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.