Christenen, Elohim Hashem Jehovah, Filosofische Mijmering, Geschiedenis, Jeshua de Messias, Joden, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle

Heeft er een Idoliseren van Israël plaats

Het hedendaagse idoliseren van Israël

Dr. Steven Paas kijkt in C Vandaag naar de smet van antisemitisme die aan de geschiedenis van het (‘christelijke’) Westen kleeft en het hedendaagse idoliseren van Israël.

Volgens hem zijn

Bittere herinneringen van medeplichtigheid aan misdaden tegen de Joden hebben het bewustzijn van veel christenen in de westerse wereld bezwaard. Gevoelens van collectieve schuld en schaamte hebben de weg vrijgemaakt voor sterke reacties, culminerend in recente kerkelijke schuldverklaringen aan het adres van het Joodse volk.

Judaïserende beweging in de Kerk

Paas verzet zich tegen de judaïserende beweging in de Kerk waarbij het uiteraard niet gaat om de in de christelijke traditie onbetwiste relatie tussen de Kerk en Gods openbaringsgeschiedenis via het oude Bijbelse Israël. Voor hem gaat het om de opvatting dat het huidige na-Bijbelse Israël, als het specifieke ‘volk van God’ (Bnei Yisroel), een unieke plaats en een bijzondere toekomst in Gods heilsplan hebben behouden, en daarom een uitzonderlijke, ‘onopgeefbare’ relatie met de Kerk hebben. Hij schrijft

Velen hebben dat idee omarmd als was het een Bijbels dogma, vaak zonder zich bewust te zijn van de verreikende theologische en politieke gevolgen ervan. Voor de joodse auteur Abraham van Kempen dringt zich, met een zekere ironie, de vergelijking op met het idoliseren van een ‘gouden kalf’, zoals de Israëlieten deden tijdens de woestijnreis, bij de Sinaï (Ex. 32).

Op gelijke voet staan als het Joodse volk

Graag zien bepaalde christenen dat zij op gelijke voet staan als het Joodse volk, dat volgens hen hun uitverkoren positie voor God verloren hebben. Meerdere christenen ontkennen nu het recht voor de Joden om zich nog het uitverkoren Volk van God te noemen en aanspraak te kunnen maken op het Heilig Land.

Er mag dan wel de opheffing van etnische scheidingsmuren (Efeze 2:14) zijn, over de gelijkheid in Christus tussen Jood en Griek (Galaten 3:28), en over de niet-etnische en universele betekenis van de kwalificatie ‘Jood-zijn’ (Mt.3:9; Lk. 3:8; Rom.2:25-29), maar het Joodse Volk heeft haar toewijzing lang in het verleden gekregen en belofte aan Abraham zal voor eeuwig bestand blijven. De soevereine Heer heeft een belofte gemaakt en deze belofte zal altijd blijven bestaan.

Waarheid wordende beloften

Moshe heeft er ook nooit aan getwijfeld dat de belofte van El’Elyon, de Allerhoogste Godheid, een waarheid zou worden. Voor hem was er geen twijfel dat de Elohim Hashem Jehovah het beloofde land ter beschikking zou stellen aan zijn nakomelingen die deel uitmaakten van dat volk van Israël. Het zou de zera toekomen, ook was het niet dadelijk aan hem gegeven.

Vele christenen vergeten dat die belofte vele keren aan en door de aartsvaders herhaald werd. Die belofte was Moshe trouwens ook niet vreemd, daar hij deze ook al meermaals had gehoord.

Naam-christenen en het Beloofde Land

Vele naam-christenen laten duidelijk merken dat zij niet opgezet zijn met de Joden die vinden dat Jeruzalem deel uitmaakt van het hun Beloofde Land. Er zijn er zelfs die beweren dat God zich zou vergist hebben, of toch maar aan een ander volk zou gedacht hebben dan het Hebreeuwse volk. Sommige commerciële televisiezenders, zoals RTL4 schrikken er niet voor terug om teksten tegen Joden te laten verspreiden. Zo kan een Teunis Jager onder een Facebookpost van RTL4, zo maar schrijven

“Joden moeten ze afmaken”

Maar ook algemeen op meerdere Facebook profielen, groepen en paginas worden haatdragende woorden neergeschreven, terwijl noch Facebook of de verantwoordelijken van die Facebook pagina’s die teksten verwijderen. Vreemd genoeg is Facebook er vlug bij om teksten van Niet-Trinitarische christenen, Jeshuaisten en Joden te censureren, maar nadat burgers zich bij Facebook bekloegen over de haatdragende teksten tegenover Joden heeft Facebook die toch nog niet verwijdert.

Beschuldigers van de Joden en Gods Heilplan

Verwonderlijk moet dat niet zijn als men ziet hoe al meerdere decennia bepaalde christenen de Joden er van beschuldigen hun god gedood te hebben. Daarbij zien die ‘christenen’ over het hoofd dat die man die ter dood gebracht is door de Romeinen zelf een Jood was en geen god, maar wel een gezondene van God, namelijk een mensenzoon die zich er op mocht beroepen een profeet van God te zijn.

Paas geeft aan dat mede onder invloed van Engelse Puriteinen de gedachte dat ook na de periode van Bijbelse openbaring Israël of het Joodse volk, een blijvende speciale religieuze positie zou bezitten in Gods heilsplan en dáárom in een uitzonderlijke relatie tot de Kerk zou staan, en een aparte status en toekomst voor natuurlijk Israël meer bekendheid en aanhang in piëtistische kringen in o.a. Nederland vanaf de nadagen van de zestiende-eeuwse Reformatie deed verkrijgen.

Uitzonderlijke positie voor één etnische groep en gelijkstelling

In zijn essay laat hij de politieke impact grotendeels rusten. Hij schrijft

Wij stellen ter discussie of zo’n vermeende uitzonderlijke positie voor één etnische groep in overeenstemming kan worden gebracht met de theologische gevolgen van wat de apostel Paulus zegt over juist de opheffing van etnische scheidingsmuren (Efeze 2:14), over de gelijkheid in Christus tussen Jood en Griek (Galaten 3:28), en over de niet-etnische en universele betekenis van de kwalificatie ‘Jood-zijn’ (Mt.3:9; Lk. 3:8; Rom.2:25-29).

Men moet weten dat ‘gelijkheid’ een gebondenheid mee brengt, waarbij vrijheid niet zonder een afgrenzing kan. Die begrenzing is trouwens door God zelf mee gegeven. In Zijn Boek der boeken geeft de Elohim voldoende richtlijnen om te kunnen behoren tot Gods Volk. Het zijn die richtlijnen die de meerderheid van zich christen noemenden negeren. De meerderheid van die christenen gaat trouwens al in tegen het eerste gebod van God, geen andere goden voor zich te hebben. Velen hebben Jezus tot hun god gemaakt en zien er trouwens geen gaten in om van hem en andere goden afbeeldingen te hebben, terwijl God zulke zaken ook verbiedt. Hoe willen zij dan deel gaan uitmaken van dat Am Segullah of uitverkoren volk?

Christenzionisten

Jood-zijn en het leven in de context van een Hebreeuwse cultuur zou men als een relatief grote garantie kunnen stellen voor het verstaan van Gods bedoeling in het Oude Testament. Daarom zou het luisteren naar de Schriftuitleg van de rabbijnen van het Judaïsme voor de Kerk volgens Paas normerend moeten zijn.

Hij verdedigt de volgende stellingen:

De beweging van het christenzionisme, of – in bredere zin – van het israëlisme heeft een speciale religieuze status toegedacht aan het Joodse volk en het na-Bijbelse Israël, en het heeft die gedachte in het centrum van persoonlijk geloof, theologie en Kerk geplaatst. Dit is schadelijk, omdat hierdoor de unieke centrale positie van Christus als de ‘Redder van de wereld’ (1 Joh. 2:2; 4:14) onder druk is komen te staan.

Maar er is een nog veel groter gevaar waar hij niet op wijst. Van die christenzionisten zijn de meerderheid aanbidders van hun ‘Heilige Drie-eenheid‘ wat een slag in ons gezicht is. Zulke Drie-eenheidaanbidders zijn ook een abominatie in Gods Ogen en een schending van Gods Wetten. Bij en voor Gods Volk is er helemaal geen plaats voor een drie-hoofdige godheid. Gods Volk hoort zich enkel aan de Enige Ware God te houden.

Christus als centrale figuur

Ook al mag Paas aangeven dat de Bijbel Gods liefdesbrief is aan de hele mensheid (Dt.33:3; Ps.33:13), en dat die in Christus tot de climax komt (Joh.3:16-18). Het is niet omdat Jeshua in het geheel een centrale figuur mag wezen dat hij daarom to godheid kan verheven worden, of volgens Paas de Bijbel alleen kan

worden geïnterpreteerd vanuit Christus als centrum, onder de leiding van de Heilige Geest.

Hij is juist te zeggen

Naar de mening vrijwel alle christelijke Bijbelkenners werkt het Oude Testament toe naar vervulling ervan in het Nieuwe Testament, met name naar het hoogtepunt in Christus.

Basis van geloof

Maar de christenen mogen niet vergeten dat de Tenach aan de basis moet liggen van het geloof in die beloofde verlosser.

Vervolgens wordt het Oude Testament wezenlijk verklaarbaar voor ons vanuit die vervulling. Het krachtigste voorbeeld is wellicht de Tien Geboden in het centrum van de Torah (Ex.20; Dt.5), waarvan de enorme reikwijdte pas enigszins in het vizier komt als Jezus Zijn dubbelgebod van de liefde (Mt.22:37-40; Mk. 12: 28-31) geeft, niet als slechts een samenvatting van oudtestamentische geboden, maar als de essentie en het fundament van het hele Woord van God. Het is niet moeilijk om dit treffende voorbeeld met vele andere aan te vullen.

Maar dat dubbelgebod van liefde heeft de liefde voor God niet weg genomen. Integendeel heeft Jezus zeer goed duidelijk gemaakt wie zijn hemelse Vader is en hoe wij Deze God moeten liefhebben, prijzen, eren en aanbidden.

Vervulling van profetische uitspraken

Paas is ervan overtuigd dat dit ook geldt voor de profetische uitspraken over het herstel van Israël in het Oude Testament. Gods plan voor de redding van de wereld in Christus is in toenemende mate ontvouwd in het Oude Testament.

Voor alle naties en in bijzondere zin voor de Kerk zijn de oudtestamentische beloften tot hun volledige vervulling en diepste betekenis gekomen in de Christus of de Messias, die het Nieuwe Testament ons heeft geopenbaard.

schrijft hij. Maar in zijn volgende zinsopbouw blijkt dat hij waarschijnlijk een verkeerde mensenzoon voor ogen heeft waarbij hij, wie weet, uitgaat van zijn verkeerde gedachte dat God mens zou geworden zijn en geadopteerd zou zijn door die wereldse ouders.

Deze vervullende verbinding met Gods oudtestamentische beloften is precies de reden waarom de Zoon van God in Zijn menszijn werd geboren uit een Joodse moeder, en werd geadopteerd als ‘Zoon van David’. Jezus vervulde alle oudtestamentische beloften (2 Korintiërs 1:20). Hij deed dat niet omdat Hij het Joodse particularisme en nationalisme wilde verwerkelijken, maar deze heilsbeloften hebben betrekking op Zijn eigen Koninkrijk dat onder alle volken wordt aangekondigd, ‘tot aan het uiterste van de aarde’ (Hand.1:8; Ps.67:8).

Normgeving en Joodse identiteit

Volgens hem is niet de rabbijnstalmoedische uitleg van de Torah en de rest van Tenach normgevend,

maar Jezus, de evangelisten en de apostelen hebben voor ons ten diepste de Goddelijke zeggingskracht onthuld van de in de Hebreeuwse cultuur ontstane geschriften van het Oude Testament.

Hiermee is tegelijk weerlegd dat de Kerk door de eeuwen heen de ware betekenis van de Joodse identiteit van Jezus en het ‘Joods-zijn’ van het Nieuwe Testament (moedwillig) zou hebben miskend of verontachtzaamd en dat wij er nu nog naar moeten zoeken. Gods openbaring in de Hebreeuwse taal, Zijn geschiedenis met de 12 stammen van Israël, het Joodse volk, en het Joods-zijn van Jezus dienen niet een beperkt doel maar het heil van het universum.

Laat dat niet vergeten worden door hen die zich christen noemen.

Jezus vervulling van oudtestamentische beloften

Volgens Paas vervulde Jezus alle oudtestamentische beloften (2 Kor. 1:20). Hij schrijft verder dat Jezus dat niet deed omdat hij het Joodse particularisme en nationalisme wilde verwerkelijken, en verwijst dan ook naar Christus Koninkrijk waartoe eigenlijk iedereen in staat is gesteld geworden om er mogelijk in toe te treden, dankzij het verzoeningsoffer van Jezus. door zijn zoenoffer is verzoening aan iedereen toegekomen. Maar om dan na die verzoening deelgenoot te kunnen worden van dat Koninkrijk van Christus moet er iets tegenover staan dat vele christenen verwaarlozen. Om dat Koninkrijk van Christus te kunnen binnengaan moet men aan bepaalde voorwarden voldoen. De heilsbeloften die betrekking hebben op Jezus zijn eigen Koninkrijk dat onder alle volken wordt aangekondigd, ‘tot de uiteinden van de aarde’ (Hand.1:8; Ps.67:8) veronderstellen dat diegenen die er van willen genieten er zich ook aan houden om onder mashal of de heerschappij van Jezus en zijn hemelse Vader te wonen.

Etnische Israël

Wat Paas stoort is wat christenzionisten en israëlisten hebben toegekend aan het etnische Israël als een nationaal volk of een staat:

Een dergelijke nationalistische notie zou in tegenspraak zijn geweest met het geestelijke en universele karakter van Christus’ Koninkrijk, dat al door Johannes de Doper was aangekondigd (Mt. 3:2) en dat in principe reeds in de harten van gelovigen is gerealiseerd, hoewel de volledigheid of allesomvattendheid ervan nog uitstaat.

Paas geeft aan

De Heere Jezus Christus is gezonden door God de Vader, als Zijn eeuwige goddelijke Zoon en als mens, om de wereld te redden.

Maar dan gaat hij volledig mis als hij schrijft

Als mens kwam Hij voort uit het volk Israël en zowel in Zijn mens-zijn als in Zijn god-zijn kwam Hij voor alle volken.

Jezus is helemaal geen god en heeft ook duidelijk gemaakt aan de mensen rondom hem dat zijn Vader, Jehovah God groter is dan hem en dat hij alleen die werken kan doen door de God van Abraham die hem gezonden heeft. (Joh. 14:27-31; 5:17-36; 8:42) . Niemand is groter of gelijk aan God, zelfs Jezus niet. Jezus wist heel goed zijn positie en wist dat zijn God groter is dan eenders welke god die de mensen tot zich genomen hebben. Het is Die El Shaddai Die verscheen voor Abraham op wie Jeshua vertrouwde en zijn volgelingen verzocht om in Zijn beloften hoop te stellen en er voor te zorgen dat zij deel zouden kunnen uitmaken van hen die dan ook door de kleine, smalle of nauwe poort (de Bab ilu) zouden kunnen gaan om inwoners van Malchut Hashem of het Koninkrijk van God te worden hier op aarde.

Een Volk voor God, Uitverkoren Volk en Volk van God

Jezus heeft zijn rol van profeet vervuld door de mensen duidelijk te maken Wie God is en wat deze van de mensen verlangt. Jezus als godsvruchtige Jood was zich zeer goed bewust van de relatie van zijn God met zijn volksgenoten. Jezus maakte de Naam van zijn Godheid verder bekend zoals hij dat ook aan zijn volgelingen opdroeg dat te doen, zodat Dvar Hashem of Gods Naam, de Naam boven alle namen, over de gehele wereld gekend zou worden. Die Naam is apart geplaatst en zij die er een andere naam aan geven aan Die Drager van de Heilige Naam kunnen zeker niet deel uitmaken van dat Volk van God. Naam christenen onteren de goddelijke naam en met te beweren dat zij het volk van God zijn beschimpen zij Beis HaElohim. Zij die de naam van Christus dragen moeten beseffen dat de beloften van God hen ook mogen toekomen, maar dat het Joodse Volk voor altijd Gods Uitverkoren Volk zal zijn en blijven.

Het is uit dat volk dat Gods Naam kenbaar zal maken en God zal eren en aanbidden dat God Zichzelf een Volk zal maken.

“22 daarom, zeg tot het huis Israël: zó heeft gezegd mijn Heer, de ENE: niet om uwentwil ben ik doende, huis Israël,- maar om mijn heilige naam die gij hebt ontwijd bij de volkeren waar ge zijt aangekomen; 23 heiligen zal ik mijn grote naam, nu ontwijd bij de volkeren sinds gij hem in hun midden hebt ontwijd; weten zullen de volkeren dat ik de ENE ben, is de tijding van mijn Heer, de ENE, als ik mij voor hun ogen bij u de heilige betoon; 24 meenemen zal ik u uit de volkeren en u vergaderen uit alle landen; doen komen zal ik u op uw rode grond;
25  sprenkelen zal ik over u rein water en rein zult ge worden; van al uw verontreinigingen en al uw keutelgoden reinig ik u; 26 geven zal ik u een nieuw hart en een nieuwe geest zal ik in uw binnenste geven; verwijderen zal ik uit uw vlees het hart van steen en geven zal ik u een hart van vlees; 27 mijn geest zal ik in uw binnenste geven; doen zal ik het zo dat ge in mijn wetten zult wandelen en mijn rechtsregels bewaart en ze doen zult;
28 wonen zult ge in het land dat ik heb gegeven aan uw vaderen; wezen zult ge mij tot gemeente, en ik, ik zal jullie zijn tot God; 29 bevrijden zal ik u van al uw verontreinigingen; roepen zal ik tot het koren en het vermenigvuldigen, ik zal over u geen honger geven; 30 vermeerderen zal ik de vrucht van de boom en het gewas van het veld,- opdat ge onder de volkeren niet langer de smaad van honger op u hoeft te nemen; 31 gedenken zult ge dan uw kwalijke wegen en uw handelingen zonder iets goeds,- en walgen zult ge van uw eigen aanschijn om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden; 32 niet om uwentwil doe ik dit, is de tijding van mijn Heer, de ENE, laat dat door u worden geweten!- schaamt u en voelt u schandalig voor uw wegen, huis van Israël! ••” (Eze 36:22-32 NB)

Status van het na-Bijbelse Israël

Volgens Dr. Steven Paas (1942) die meerdere werken heeft publiceerd over Europese en Afrikaanse kerkgeschiedenis, zending, het verschijnsel van het israëlisme in de interpretatie van bijbelse profetieën en over de lexicografie van het Chichewa, een veel gesproken taal in Centraal-Afrika, zijn de ideeën van het christenzionisme, of – in bredere zin – van het israëlisme aanvechtbaar, omdat ze de centrale plaats van Christus als Redder van de wereld onder druk zetten. Ze ondermijnenvolgens hem de christocentrische en katholieke (universele) aard van de Kerk, de theologie en het persoonlijke geloof. Hij poneert

Daarom kan deze ideologie niet anders dan schade opleveren voor deelname aan de ondubbelzinnige uitvoering van de universele missie van Christus aan alle volkeren, inclusief het opstandige ‘Babel’ (Op. 16, 17) en het ongelovige ‘Jeruzalem’ (Gal. 4:25).

Ook al ziet hij in dat door alle menselijke dwalingen en misverstanden heen God, die liefde is, in deze missie van Jezus Christus en de Heilige Geest Zijn reddende handen blijft uitstrekken naar de zondige mensheid (vgl. Rom. 10:20, 21). Volgens hem gebeurt dat doordat

Die gelukkige situatie bestaat omdat in Christus de demonstratieve genade van God voor het Bijbelse Israël is vervuld en daarom werkelijkheid is geworden in Zijn liefde voor de gehele wereld (Joh. 3:16-18).

In Gods geopenbaarde heilsplan verschilt de status van het na-Bijbelse Israël – als mede-geadresseerde van die verzoenende liefde – niet van de status van enig ander volk. Ieder mens van elk volk mag in geloofsovergave aan God die liefde omhelzen en worden gered.

Een verkeerd Idool en ontoelaatbare idolisering

Een grote meerderheid van christenen hebben Jezus als hun idool. Daarnaast is er een aangroeiende groep die het Heilig Land ook als idool voor zich houden. Ook al staat er over Jezus of Jeshua, veel geschreven in de boekrollen, maakt dat nog niet dat hij wegens zijn centrale rol mag verheven worden tot een te aanbidden persoon. Wel mag men hem gaan navolgen en zijn naam naast die van God verkondigen, waarbij men wel moet opletten dat men zijn naam nooit hoger gat plaatsen dan die van de Allerhoogste. De uitzending mag in deze eeuw een belangrijk onderdeel zijn van het geloofsleven, maar het mag nooit ten top gedreven worden door Jezus of het Heilig Land te gaan verheerlijken.

Voor ons is Eretz Yisrael wel zeer belangrijk en beseffen wij dat uiteindelijk dit tot volle glorie zal komen, maar niet door het poeseren van mensen, of het nu presidenten of christenen zijn, maar wel door de Kracht van God in Gods tijd. Christenen, zoals wij bepaalde evangelischen zien optrekken naar Jeruzalem, verstoren het evenwicht dat er normaal zou kunnen zijn. Wij merken dat hun prediken over een valse Jezus inplaats in de Jezus van de Bijbel, de gemoederen bij Joden zowel als bij Jeshuaisten en andere ware christenen, verhit. Diegenen die zich christen noemen maar Jezus als hun god verkondigen brengen heiligschennis in het verkozen land van de El’Elyon en brengen daardoor ook smet op dat land, ook al vinden zij van zichzelf dat zij die missie van Jezus volbrengen.

Elke christen is als deelnemer aan de missie van Jezus geroepen om die goede boodschap van verlossing door te geven aan joden en niet-joden. Als Israëlvisies de spits verleggen van die universele missie van Jezus naar het idoliseren van Israël, is dat schadelijk voor jood en christen.

Elke verheffing, zij het van een persoon, zoals zogenaamd heiligen of zelfs van de mensenzoon Jezus Christus, staten of naties, of voorwerpen, zoals bijvoorbeeld het kruis of kruisteken (het symbool van de god Tamuz) zijn avoda zara afgoderij. Zo ook hebben Hebreeuwen zich ook op bepaalde momenten bezondigt aan idool verering en onzinnigheid. Zij hebben zich ook neergebogen voor een gouden kalf zoals er nu ook christenen zijn die voor een kruisbeeld of een andere beeltenis neerbuigen en bidden tot hun god Jezus. Die christenen die zulk een heiligschennis doen zouden beter nagaan wat er met die Joden is gebeurd die ook tot idolisatie overgingen. Elke vorm van idolisme valt onder afgoderij en is een verfoeienis of verfoeing in de ogen van God.

*

Het volledige essay van de heer Spaas, met alle bijbehorende voetnoten, is hier te lezen.

+

Vindt her artikel van Dr. Steven Paas: Idoliseren van Israël schaadt joden en christenen

Voorgaande

Christus in de Tora: In de boekrol staat van mij geschreven

Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus

++

Aanvullend

 1. De enquête vraag van de maand: Bestaat God?
 2. God
 3. Rond God de Allerhoogste
 4. De Enige Ware God
 5. God de Vader
 6. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 7. Bijbelgezegden over God (Some View on the World)Bijbelgezegden over God (Our World)
 8. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 9. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 10. Hoe ziet God er uit
 11. God die Zijn stem laat horen en Zijn wonderwerken laat zien
 12. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit
 13. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 14. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 15. Doctrine van de Drievuldigheid
 16. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 17. De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #1 Hebreeuwse Geschriften
 18. Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.”
 19. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 20. Schepping en wet die vertellen over Gods eer
 21. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 22. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 23. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 24. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie
 25. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 26. Woord van God
 27. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 28. Geloof in een Boek van God
 29. Boek der boeken: de Bijbel
 30. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 31. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 32. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 33. Missionaire hermeneutiek 1/5
 34. Missionaire hermeneutiek 3/5
 35. Lezen wat er staat geschreven
 36. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 37. Gods vergeten Woord 21 #2 Vreemdelingen en bijwoners
 38. Plan van God
 39. Plan van God en wereldvrede
 40. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 41. Gods beloften
 42. God zelf gaat ons voor
 43. Rekenend op de liefde Gods
 44. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 45. Gods Redding
 46. Bouwend op de leermeester van God
 47. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 48. De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #1 Hebreeuwse Geschriften
 49. Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten
 50. Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag
 51. Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid
 52. Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees
 53. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit
 54. n de bedoelde man aanvaarden
 55. Rond Jezus
 56. Kijk op Jeshua
 57. Jeshua Hamashiach
 58. Wie zijt Gij, Here?
 59. Wie is Jezus volgens Prof. Buzzard
 60. De Gezondene van God
 61. Christelijke Overdenking: Jezus zoon van God
 62. Jezus zoon van God (Our World)
 63. Christus Jezus – de zoon van God
 64. Jezus zoon van God (Bijbelstudenten)
 65. Christus in Profetie #8 De psalmen (2B) De Gezalfde goede herder spreekt
 66. Christus in Profetie #9 De psalmen (3) Van wie er in de Boekrol geschreven staat
 67. Christus in Profetie #13 De psalmen (7) Psalm 89 – Een beroep op Gods belofte
 68. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 69. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 70. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 71. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 72. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 73. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 74. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 75. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 76. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 77. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 78. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 79. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 80. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 81. Alles aan de Ene onderworpen
 82. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 83. Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden
 84. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 85. Het nieuwe verbond met Israël
 86. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 87. Synode: Jezus annuleerde Bijbels ‘Gekozen volk’
 88. Bijbellezing van Vandaag geeft aan hoe God er voor zorgde dat men zich zou herinneren hoe Hij voor Zijn volk zorgde
 89. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 90. Niet zomaar een sinister spook van antisemitisme
 91. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 92. Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen
 93. Vermindert aantal pelgrims voor Heilige Land
 94. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin
 95. Wat te doen om een kind van God te worden
 96. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 97. Jood of Christen zijn
 98. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 99. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 100. Voor Joden dezelfde positie als ieder volk
 101. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 102. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 103. Heb vertrouwen in je geloof … twijfel aan je twijfels
 104. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 105. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 106. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 107. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 108. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 109. Nieuw boek over anti-joods geweld en consequenties van het Israëlisme
 110. Het juiste perron vinden
 111. De verzoening in type en antitype 1 Offers en hogepriesters
 112. Wie bedoelde Jezus met de “andere schapen” (Johannes 10:16)?
 113. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan
 114. Koninkrijk van God
 115. Focus op Koninkrijk van God
 116. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 117. Israël en Gods koninkrijk hand in hand (Our World)Israël en Gods koninkrijk hand in hand (Some View on the World)
 118. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 119. Joodse emigratie niet volgens de tijd van Nederlandse christenen
 120. de Nederlandse Protestantse Kerk en haar wil om Joden tot hun geloof te brengen
 121. Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend
 122. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 123. Liefde tot de wereld openbare strijd met de liefde tot God
 124. Volgers van Jeshua
 125. Nazareners
 126. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 127. Wie zijn verlangen opvolgen
 128. Wet en Genade
 129. Levend geloof
 130. Herinner
 131. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 132. De Waardigen
 133. Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser
 134. Essentie van het geloof voor een christen
 135. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
 136. Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving
 137. Congregatie voor Jeshua
 138. Kinderen van God
 139. Volk van God
 140. Het kenmerk van een echte Broeder in Christus
 141. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 142. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 143. Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan
 144. Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David
 145. Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend
 146. Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn

+++

Gerelateerd

 1. De bijzondere gunst van Jahweh.
 2. Op de grens van Oud & Nieuw
 3. De cultuursector
 4. Gezondheid is… 2
 5. Een zelfgemaakte genocide
 6. Opinie: “Hoe de Nederlandse media Israël haat en antisemitisme voeden”
 7. Jood in Arabië, Goj in Israel.
 8. Antisemitisme vooral werk van rechts-radicalen
 9. CGK-crisis legt structureel anti-judaïsme in reformatorische theologie bloot
 10. Likoed: Israëli’s worden afgeslacht door hun ‘vredespartner’Likoed:
 11. Likoed: Wereldheerschappij: Joden of reptielen?
 12. VVD en ChristenUnie misbruiken antisemitisme voor illegitieme doelen
 13. Voorkeurswerker is niet een bestaand woord?
 14. Persoonlijke en collectieve schuld
 15. Groepsverband en collectieve schuld
 16. Twee soorten liefde
 17. Een huwelijk op de klippen
 18. Waar we op hopen

3 gedachten over “Heeft er een Idoliseren van Israël plaats”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.