Christenen, Elohim Hashem Jehovah, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Levenskwesties, Mensdom, Re-blogs and Thoughts of others, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Naakt lopen, kolonialisme, klimaatcrisis, cultuur en vooroordeel

In “Cultuur en vooroordeel…” stelt een auteur die altijd zijn mening wil geven:

Stel je voor dat wij allemaal, zonder uitzondering, begrip zouden krijgen voor onze medemensen en hen net zo zouden behandelen als wij zelf behandeld willen worden. Welke wereld zouden we dan samen bezitten? Een betere of toch een slechtere? Ben je dan naief? Of maken we van al dan niet dominante culturen gewoon een mengelmoes die iedereen aanspreekt? En welke normen en waarden geven we die wereld dan mee? {Cultuur en vooroordeel…}

Wij zijn er van overtuigd dat het juist is doordat er zo weinig begrip wordt opgebracht voor onze medemensen dat er zo veel verkeerd loopt in deze wereld.

Het is het egoïsme dat de overhand haalt en mensen anderen doet verwensen. Overal ter wereld vinden wij gelijkaardige reacties tegenover vreemdelingen en tegenover mensen die anders denken en handelen dan de plaatselijke meerderheid. Opvallend daarbij is dat velen de anderen niet behandelen zoals zij zelfs graag zouden behandeld willen worden.

De auteur van het bovenstaande aangehaalde artikel schrijft ook:

Ik vrees dat we zoveel discussie zouden krijgen over wat wie dit allemaal wel of niet willen dat het tot niets leidt. Omdat wij onze cultuur, waar we ook wonen, belangrijker vinden dan die van anderen. In een piepklein landje als het onze is dat al zo, laat staan in de rest van de wereld. Bedenk je dan eens in hoe we een jaar of 1000 geleden over de oceanen van de wereld onderweg waren en soms onverwacht kennis maakten met andere culturen. {Cultuur en vooroordeel…}

Gerust zal er heel wat ophevel ontstaan en zal men tot in der treuren kunnen debatteren over de wijze waarop mensen tegenover anderen staan en naar anderen toe reageren. Hun handelen zal mee bepaald worden door de wijze waarop zij tegenover buitenstaanders willen staan. Dat dit mede door hun al of niet godsdienstig denken zou kunnen bepaald worden zou eigenlijk een evidentie moeten zijn. Want gelovigen in een Schepper God zouden naar die richtlijnen van die godheid moeten leven en Zijn schepping moeten erkennen als een wezenlijk onderdeel dat niet hen maar die godheid toebehoort en waarvoor zij respect moeten opbrengen. Zo zal een Christen moeten open staan voor mensen van andere origine alsook van andere huidskleur en andere cultuur.

De Nederlander (denken wij toch) beseft maar al te goed hoe de Europeaan zich meer en beter achtte dan andere volkeren. Hij geeft toe dat de Europeanen,

“met hun dominante en ook aardig beperkende christelijke ondergrond”

volken ontmoetten die nog naakt rond liepen alsof dat iets verschrikkelijks zou zijn. Dat sommige volkeren die men tijdens de ontdekkingsreizen tegen kwam ook geen mensenoffers schuwden, kon verschrikkelijk over komen, zeker als men zich niet in de hoofden van die volkeren kon plaatsen. De auteur van het artikel geeft aan

Mehinako-indianen (1894)

We noemden ze Indianen of inboorlingen en verafschuwden hun manier van leven en bijbehorende naaktheid. Ook de Chinezen en islamitische onderzoekers van toen deelden die mening. Onderwierpen waar het kon andere mensen en volken aan hun eigen geloven en culturen en zorgden er voor dat sommige stammen van toen volledig werden weggevaagd. {Cultuur en vooroordeel…}

Maar hierbij vraagt hij zich niet af hoe het zo kwam dat die naaktheid zo verschrikkelijk over kwam. Want die naaktheid kon juist aangeven dat die mensen minder slechte gedachten hadden dan diegenen die niet tegen die naaktheid konden. Oorspronkelijk was de mens zonder schroom en liep deze naakt rond. Door zijn zondige daad is het gevoelen van verlegenheid en koude gevoelen binnengeslopen in zijn leven.

Het kolonialisme en die ‘wereldverovering’ die er mee gepaard ging, heeft heel wat schade aan de mens toegebracht. Noch steeds is het dat verlangen om meer te kunnen bezitten en om over meer te kunnen heersen dat de wereld schade toe brengt met verdrukking, oorlogen en veel lijden en verdriet. (Kijk maar naar de expansiedrang van Vladimir Poetin en de huidige oorlog in Oekraïne)

Er ontsnapt geen enkele era en geen enkele grote bevolkingsgroep of leiderschap die geen misbruik van mensen zou gemaakt hebben. Doorheen de eeuwen heen vindt men verslagen van veroveringstochten en van het onderwerpen van mensen; Andere mensen als slaaf gebruiken was niets nieuws van de conquistadores of Europese kolonisatoren.

De koloniale situatie vlak voor de Tweede Wereldoorlog

Maar al te graag heeft de mens zijn macht tegenover een ander weten en zien te gebruiken. Het ligt niet in de aard van het beestje om onder te moeten doen voor een ander.

Kolonialisme is een praktijk of beleid van controle door een volk of macht over andere volkeren of gebieden, vaak door het stichten van een shtet of sjtetl, nederzetting of verder uit te breiden tot een kolonie.
Daarbij ging het degelijk om eigen gebieden uit te breiden. Over het algemeen bereikte men het doel van economische overheersing en durfde men heelder gebieden ‘uitpersen’

De kolonisatoren sloegen er in, in het proces van kolonisatie tot zelfs hun godsdienst, taal, economie en andere culturele praktijken op te leggen. De buitenlandse bestuurders regeerden het gebied in het nastreven van hun belangen, en trachtten voordeel te halen uit de bevolking en de hulpbronnen van het gekoloniseerde gebied.  Het wordt wel eens geassocieerd met imperialisme waar het wel van verschilt.

Tot op de dag van vandaag zien wij dat het postkolonialisme en het neokolonialisme de verhoudingen en ideologieën van het kolonialisme voortgezet of verlegd hebben, waarbij zij de voortzetting ervan rechtvaardigen met concepten als ontwikkeling en nieuwe grenzen, zoals bij de verkenning van de kosmische ruimte met het oog op kolonisatie.

Oorzaak van zulk een verkeerde gang van zaken is dat de mens vervreemd is geraakt van zowel zijn Schepper als van de natuur. De eigenlijke innerlijke band die er zou moeten zijn is als vele jaren geleden verwaterd tot een niets in een oneindige oceaan.

Met de jaren wordt de mens nu geconfronteerd met natuurverschijnselen die hij niet meer de baas kan. De zeer hoogoplopende temperaturen die verder droogten en bosbranden veroorzaken drijven de mens in een hoek waar hij uiteindelijk tot het besef zal moeten komen dat hij zo niet verder kan leven met het ongebreideld gebruik te maken van de natuur alsof het zijn eigen ding is.

Wij moeten namelijk beseffen dat wij de aarde slechts in bruikleen hebben gekregen van de Bore. Hij is het die wij verschuldigd zijn. Aan Hem zullen wij trouwens later ook verantwoordelijkheid moeten afleggen. Als wij zo onzorgvuldig met de natuur blijven omspringen zal de toenemende vervuiling meer dodelijke slachtoffers brengen, niet enkel bij de dieren, maar ook uiteindelijk bij de mensen. De gehele opwarming van de aarde is een gevolg van ons wangedrag, de vervuiling die wij al die jaren al ongebreideld hebben laten gebeuren.

Zij die in de Bore geloven hebben de taak anderen bewust te maken dat wij deze aarde slechts in bruikleen hebben en dat wij te samen als één gemeenschap moeten werken om op deze aardbol een vredig leven te leiden in gemeenschap met elkaar.

Iedereen moet tot het besef komen dat wij degelijk tot samenwerking kunnen komen om een betere, eerlijke en groene samenleving op te bouwen. Maar dit zal een omwenteling vereisen in de wijze waarop wij met elkaar en onze omgeving omgaan. Radicale transformatie kan alleen  bewerkstelligd word en door samen te werken op Europees niveau en zelfs de grenzen daarbuiten ook te gaan betasten om tot overeenkomsten te komen. Wij kunnen er niet naast kijken dat om gewelddadige conflicten, onrechtvaardig economisch beleid, structurele ongelijkheid en klimaatverandering om te slaan, wij die complexe problemen tezamen moeten aanpakken, omdat die niet ophouden bij de landsgrenzen.

Ook al zijn er steeds perioden van warmte en koude geweest moeten wij beseffen dat er nu iets menens verkeerd aan het gaan is.

Ook al denken vele niet gelovigen of Christenen er anders over, hebben Joden en Jeshuaisten er altijd naar gestreefd kosher te leven en te handelen. In die verstanden zullen wij altijd proberen de natuur het volledige respect te geven en niet smossen met dat eten, waarbij wij het gebruik van synthetische en vervuilende middelen altijd afzweren.

Eveneens zijn wij er bewust van dat wij in een tijd gekomen zijn dat wij anderen moeten motiveren om ook de nodige zorg voor onze natuur te gaan dragen. Met de overstromingen van vorig jaar en huidige hittegolf willen wij deze kans aangrijpen om mensen te laten inzien dat er werkelijk iets verkeerd met de natuur aan de hand is en dat wij gezamenlijk zullen moeten gaan voor verandering.

Met de invasie van Oekraïne is de oorlog niet meer zo ver van ons en willen wij ook anderen er op wijzen hoe het toch zo ver is gekomen en hoe wij hiertoe ook halt moeten roepen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een duurzaam, eerlijk en vreedzaam Europa kan opgebouwd worden voor iedereen die hier en elders woont. Maar wij zijn er ook bewust van dat mede door onze eigen keuzes er veranderingen in de positieve zo wel als de negatieve zin kunnen plaats grijpen. Daarom is onze houding naar buiten toe zo belangrijk. Ja, het kan misschien vreemd lijken, maar voor mensen over de hele wereld kan wat wij bepalen en doen belangrijk zijn en van invloed. Daarom moeten wij de juiste keuzes maken en niet langer meer treuzelen eer iets te doen.

De opbouw van vrede moet in onze eigen omgeving beginnen. Daar kan elk van ons al aan beginnen. Hierbij moeten wij ook meer open staan voor mensen die anders denken en anders voelen. Nooit mogen wij onze gebruiken aan anderen willen opdringen. Intgendeel moeten wij beseffen dat wij van elkaar kunnen leren en dat de globalisering die er nu gaande is helemaal niet slecht is maar voor elk van ons een verrijking kan zijn.

++

Aanvullend

 1. Dit kan gewoon echt niet meer
 2. Europees militarisme belemmert klimaatactie

+++

Vindt ook te lezen

 1. Kolonialisme>, de klimaatcrisis en de noodzaak om inheemse stemmen te centreren
 2. Het Israël-Palestijnse conflict is geen ‘botsing van culturen’. Het gaat over kolonialisme – DocP
 3. Een koloniaal fotoverhaal
 4. Kolonialisme leeft voort in westers duurzaamheidsstreven
 5. Racisme
 6. Naar Indonesië is een lapmiddel
 7. Rutte biedt Indonesië excuses aan: ‘Beschamende feiten onder ogen zien’
 8. Nederlandse cavalerie rukt op op Lombok (1894)
 9. Groot-Britannië is een eiland
 10. Gedachte bij foto ‘British and Indian troops during the Second Anglo-Afghan War, 1878 – 1881’
 11. Ophef in Australië: senator noemt Britse koningin Elizabeth II een “kolonisator” tijdens eedaflegging
 12. Hoe Groot-Brittannië $45.000 miljard heeft geroofd van India
 13. Mosliminvloed op dekolonisatie
 14. Minderwaardigheidscomplex
 15. Koning betuigt ‘diepste spijt’ in Congo omwille van koloniaal regime
 16. De onverklaarbare Opwarming van de Zuidpool van zowel Neptunus als de Aarde
 17. Gerommel met het weer
 18. Klimaatmanipulatie is ideologische recuperatie
 19. Klimaat: de rol van immigratie en vrijhandel
 20. De oorzaak van de opwarming
 21. Klimaatopwarming – Deel 1
 22. Kunstmatige wolken en straling dragen bij aan opwarming van de atmosfeer
 23. De Aarde heeft geen Broeikaseffect nodig
 24. Over stikstofvervuiling
 25. De ene anderhalve graad is de andere niet
 26. Deel 1 – De opwarming van de Aarde
 27. Deel 1a – Aanvulling opwarming Aarde
 28. Deel 3 – Het verband tussen CO2 en de opwarming van de Aarde
 29. Deel 4b – De opwarming van de Aarde verklaard
 30. Een nieuwe analyse van de warmte-opname door de oceanen
 31. Gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland
 32. Regionale hittegolf
 33. Rubriek temperatuur anomalie – april 2022
 34. Rubriek temperatuur anomalie – mei 2022
 35. Rubriek energietransitie – juni 2022
 36. Van levende Zenne tot verdoken Zenne
 37. Oliefilm op Schelde door lek bij TotalEnergies
 38. Klimaatplicht voor grote vervuilers
 39. 3M loosde te grote hoeveelheden PFOS in de Schelde en de overheid wist dat, maar reageerde jarenlang amper
 40. De leestips van Nonkel Fons (274)
 41. Boekrecensie: Het jaar 1000
 42. Einde van de globalisering; Joost Niemöller met Karel van Wolferen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.