Actualiteit, Elohim Hashem Jehovah, Figuren of Karakters uit de Schrift, Geschiedenis, Jeshua de Messias, Jeshuaisten, Joden, Le'bnsshpil = levensstijl - lifestyle, Levenskwesties, Mensdom, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik

Voorvaderen

In de tijd van de Nazareense rebbe Jeshua vierde men in Jeruzalem het feest van de tempelinwijding. De gospelschrijver Johannes schrijft dat het winter was toen Jeshua naar de mikdash ging. (Johannes 10:22)

“22  En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter. 23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.” (Joh 10:22-23 STV)

De rebbe, zoals zijn vroegere tijdgenoten hield zich aan de Minhag Jehudi of Joodse gebruiken en verkoos zoals de meerderheid van zijn andere volksgenoten zich te houden aan kasjroet dingen en niet aan onreine (umreyn), zoals vroeger wel  in de tempel was gebeurd. Jeshua nam zich, zoals andere Jehudi voor te herdenken hoe vidershtand werd geboden aan toema of onreinheid en vervuiling in de ogen van God.

“66  Doch velen in Israël zijn versterkt geworden, vast voornemende niet te eten enige onreine dingen; 67  En verkoren liever te sterven, opdat zij zich niet zouden besmetten met de spijzen, noch het heilig verbond ontheiligen en zijn gestorven.
68  En de toom des konings was zeer groot over Israël.” (1Ma 1:66-68 APOSV)

“1  In die dagen stond op Mattathias, de zoon van Johannes, de zoon van Simeon, een priester, van de kinderen Joarib, van Jeruzalem, en had zijn woonplaats in Modin. 2  En hij had vijf zonen, Johannes die toegenaamd was Jaddis, 3  Simon, die genaamd was Thassi, 4  Judas, die genaamd was Makkabeüs, 5  Eleazar, die genaamd was Auäran, en Jonathan, die genaamd was Sapfus.
6  En hij zag de godslasteringen, die in Juda en Jeruzalem geschiedden, 7  En zeide: Ach mij, waarom ben ik daartoe geboren, om te zien de overlast van mijn volk, en de overlast der heilige stad, en om daar te zitten, daar ze overgegeven is in de hand der vijanden? 8  Het heiligdom is in de hand der vreemdelingen. De tempel is geworden als een man die ongeëerd is. 9  De heerlijke vaten zijn genomen en weggevoerd; de kleine kinderen zijn gedood in haar straten, en haar jongelingen door het zwaard des vijands.
10  Wat volk is er dat haar koninkrijk niet heeft geërfd, en van haar roof niet gekregen heeft? 11  Al haar sieraad is weggenomen, waar zij tevoren vrij was, is zij nu een slavin geworden. 12  En ziet, onze heiligdommen en onze schoonheid, en onze heerlijkheid zijn verwoest, en de heidenen hebben deze ontheiligd.” (1Ma 2:1-12 APOSV)

Opgevoed in een zeer streng Joods gezin (van de Essenen beweging) hield Jeshua er zich ook aan om niet over te gaan tot averah, maar verkoos zoals Mattathias steeds te wandelen in het spoor van zijn oves. Voor Jeshua waren de mitzvot van haElohim de hoogste waarden en navolgbaar.

“18  Nu dan, komt gij het eerst tot ons, en doe het bevel des konings, gelijk al de volken gedaan hebben, en de mannen van Juda, en die in Jeruzalem overgelaten zijn, en gij zult, alsook uw huis van des konings vrienden zijn, en gij en uw zonen zullen verheerlijkt worden met zilver en goud, en vele geschenken.
19  En Mattathias antwoordde en zeide met een grote stem: Al ware het dat alle volken, die in het huis en koninkrijk des konings zijn, hem gehoorzaamden, dat een ieder van hen afviel van de godsdienst zijner vaderen, en zijn geboden aannam; 20  Zo zullen ik en mijn zonen en mijn broeders wandelen in het verbond onzer vaderen; 21  De Here wil ons genadig zijn, dat wij niet verlaten de wet en de rechten.” (1Ma 2:18-21 APOSV)

Zoals Mattathias ijverde voor de wet, gelijk eertijds Pinehas deed tegen Zambri, de zoon van Salom, hield Jeshua ook niet op over de Woorden van zijn hemelse Vader te spreken en op te roepen niets te ontheiligen (1Mac 2:26-27,34). Toen Jeshua naar de tempel ging, niet lang voor zijn eigen dood, dacht hij ook aan de dagen die naderden toen Mattathias zou sterven.

“44  En zij brachten hun macht te zamen, en sloegen de zondaren in hun toorn, en de boze mannen in hun grimmigheid; en de overgeblevenen vloden naar de heidenen om behouden te worden. 45  En Mattathias en zijn vrienden trokken rondom en verbraken hun altaren.” (1Ma 2:44-45 APOSV)

“48  Zij bevrijdden de wet uit de hand der heidenen, en uit de hand der koningen, en gaven de hoorn der overwinning niet aan die zondaar. 49  En als de dagen naderden dat Mattathias zou sterven, zeide hij tot zijn zonen: Nu is de hoogmoed gevestigd, en de kastijding, en nu is de tijd der verwoesting, en de grimmige toorn.

50  Nu dan mijn kinderen, ijvert voor de wet en stelt uw zielen voor het verbond uwer vaderen. 51  Gedenkt onze vaderen, wat daden zij gedaan hebben in hun tijden, en gij zult grote heerlijkheid ontvangen, en een eeuwige naam.

Daniël in de leeuwenkuil door P. Rubens

52  Is Abraham in de verzoeking niet getrouw gebleven, en het is hem tot gerechtigheid gerekend? 53  Jozef heeft in de tijd zijner benauwdheid het gebod gehouden, en werd een heer van Egypte. 54  Pinehas, onze vader, als hij met een ijver heeft geijverd, heeft het verbond van een eeuwig priesterdom ontvangen. 55  Jozua, als hij het woord heeft volbracht, is een rechter in Israël geworden. 56  Kaleb, als hij getuigenis heeft gegeven in de gemeente, heeft het erfdeel des lands gekregen. 57  David, in zijn barmhartigheid, heeft de troon van een eeuwig koninkrijk geërfd. 58  Elia, als hij met een ijver voor de wet heeft geijverd, is opgenomen in de hemel. 59  Ananias, Azaria, Misaël, als zij geloofd hebben, zijn uit de vlammen behouden. 60  Daniël is in zijn eenvoudigheid gerukt uit de mond der leeuwen. 61  En overdenkt zo van geslacht tot geslacht, en dat al degenen die op hem hopen, niet zullen verzwakt worden.” (1Ma 2:48-61 APOSV)

Herdenking voor slag om reinheid en verlossing

Zoals Jezus de slag om reinheid overdacht, willen wij vandaag ook nog steeds daar aan denken. In zekere zin willen wij ook groot geschreeuw met gejuich brengen en God loven in onze taal.

“En een groot geroep en getier daar gemaakt zijnde, prezen zij de Here, in hun vaderlijke taal.” (2Ma 15:29 APOSV)

“34  En zij allen opziende naar de hemel dankten de doorluchtige Here, zeggende: Gezegend moet hij zijn, die zijn plaats onbesmet heeft bewaard. 35  En hij hing het hoofd van Nicanor uit de burcht, om voor allen te zijn een kennelijk en openbaar teken van de hulp des Heren.
36  En zij allen bepaalden met een algemeen besluit, dat zij deze dag geenszins ongeëerd zouden laten; ” (2Ma 15:34-36 APOSV)

De Orthodoxe rabbi en een lid van de chassidische beweging Chabad, Horav Yosef Yeshaya Braun verklaarde hartstochtelijk

“Hashem smeekt het Joodse volk om zich bezig te houden met de studie van de wetten van de offerorden … die [zoals onze wijzen zeggen] wordt beschouwd alsof we de offers daadwerkelijk hadden aangeboden.

We denken ook aan de Rambam die schreef

‘Koning Moshiach [die] zal de Beis Hamikdash bouwen … en de wetten van de Thora herstellen … zodat het Joodse volk de offers opnieuw zal aanbieden … in overeenstemming met alle mitswot die in de Thora worden vermeld,’ snel, in onze tijd – letterlijk!

Dat maakt ons om met de traditionele festival liturgie te gaan waar vermeld staat

‘Wij zullen u daar vóór U de offergaven aanbieden van onze verplichtingen … in overeenstemming met de geboden van Uw wil.’ ”{Likkutei Sichos, vol. 18, p. 341}

Deze heilige of apart gestelde dagen zijn dan voor de Verlossing en de Beis Hamikdash.

Kaarsen of Olie

23 Kislev is een dag tot farbreng. De zegen over de komende maand van Teves wordt dan gereciteerd. Av ha-rachamim wordt niet gereciteerd vóór Musaf, echter tzidkasecha tzedek wordt gereciteerd tijdens Minchah, zoals op een gewone Sjabbat.

De beste manier om de mitswa van het ontbranden uit te voeren is om zuivere olijfolie te gebruiken omdat het een zuivere, heldere en stabiele vlam produceert. Maar er mogen gerust kaarsen gebruikt worden voor de Chanoeka lichten. De chanoekalamp is bij kaarsgebruik ook gemakkelijk getekend door de lont alhoewel het olie was die als brandstof diende en waarmee het wonder van de Chanoeka oorspronkelijk gebeurde.
Wij geven toe in de huiskamer ook kaarsen te gebruiken, maar erkennen toch dat het een grotere mitswa is om gebruik te maken van zuivere oliën met katoenen of linnen wieken, die pure, schone lichten bieden.

Sommigen hebben de hiddur van het gebruik van alleen onbehandelde lonten, dus dat het eerste licht moet van de brandende olie zijn en niet de was die de lonten bedekt. Elk ander type materiaal is ook prima. (Sommigen smeren hun lonten in olie of
singe ze in voorbereiding op verlichting. De dikte en plaatsing van de lonten moet voorzichtig zijn beschouwd, zodat het licht blijft branden voor de juiste hoeveelheid tijd.)

Volgens Halachah wordt een waskaars beschouwd als een lont in een wassen container. Technisch gezien is er dan geen reden om de kaars in een houder of een menora te steken. Niettemin gaf Chazal de opdracht om mitswot uit te voeren op een prachtige manier, in de geest van Zeh Keili ve-anveihu (“Dit is mijn God en ik zal Hem verheerlijken”) en deze instructie geldt ook voor de rabbijnse mitswa van Chanoeka. Het is daarom belangrijk om een mooie menora te verkrijgen, ideaal gemaakt van metaal.
Degenen die het zich kunnen veroorloven, moeten een menora verkrijgen gemaakt van edel metaal zoals zilver of goud, alles voor de grotere pracht van de mitswa.
(Sommigen breiden deze hiddur uit en gebruik geen glazen bekers in hun menora zodat de kaarsen of kaarslicht zich ‘in het zilveren vat zelf bevinden’.)

Plaatsing van de menora

Om het wonder, dat gebeurde bij de inwijding van de tempel, verder bekend te maken, lichten we een menora en reciteren we de juiste zegeningen.
Aangezien deze verlichting voor de kenbaarmaking is, moet er op zijn minst een minje aanwezig zijn, terwijl de kaarsen bij voorkeur branden op het moment dat de zegeningen worden gereciteerd.
De menorah van de Beit Knesset (shul of sjoel) moet op de zuidelijke muur staan, waarbij zijn lampen zich uitstrekken van oost naar west. Het zou moeten op een platform worden geplaatst om het zichtbaar te maken (hoger dan tien tefachim van de vloer, in tegenstelling tot de huis menora die lager zou moeten zijn). In 770 was het zo gebruikelijk voor degene die de menora verlicht om te staan op het zuiden.

Een modern vormgegeven mezoeza

Het is een mitswa om de menora in een tefach te plaatsen (handbreedte) van de linker deurpost. Als er geen mezuzah op de rechter deurpost, zou de menorah aan de rechterkant moeten worden geplaatst, of de deuropening dat doet , of de deurpost al of niet een mezuzah (mezoeza) vereist of er een ontbreekt.

Het is het beste om de menora voor te bereiden (niet tijdens) Mincha, om te voorkomen dat degenen die bidden niet verstrooid of verstoord geraken in hun gebeden.

Chazanoetconcert in de Stadttempel, Wenen, augustus 2006

Het is de Chabad-gewoonte om de sjul menora aan te steken naar de conclusie van Minchah alvorens Aleinu te reciteren. Het is niet nodig om te wachten tot shkiah (zununtergang); het kan op elk gewenst moment na plag haminchah worden ontstoken. De chazzan reciteert drie zegeningen; omdat het de eerste is tijd wordt shehechiyanu gereciteerd. [Een rouwende zou moeten de sjul menora niet aansteken in de eerste nacht van Chanoeka om deze reden.]

De lampen van de menora mogen niet worden ontstoken totdat alle zegeningen volledig zijn voltooid.

Volgorde van aansteken

Het bijwonen van een menora verlichting in Shul of bij een publieksevenement buiten ontheft iemands verplichting niet om een ​​menora thuis aan te steken.
Zelfs de chazzan die de Shul menora aanstak, moet zulk licht weer bij thuiskomst aansteken en alle zegeningen herhalen.

Als er niemand bij de chazzan thuis is om het nakomen van zijn verplichting te observeren dan moet hij enkel de eerste twee zegeningen – niet de zegen van shehechiyanu
herhalen.

Op de eerste nacht van Chanoeka, wordt in een entree tegenover de straat (in het zicht van voetgangers), de eerste rechterhand lamp van de menora  ontstoken.

De menora wordt aangestoken in de kamer waar de maaltijden regelmatig geconsumeerd worden maar ook in de plaats waar met Hannukah iedereen samenkomt om aan de feestdis deel te nemen. Iedereen zal de mitswa onderhouden daar waar hij of zij op dat ogenblik vertoeft.

Achtereenvolgens steken we een extra kaars aan, volgend op het nummer of aantal van de vorige nacht. De tweede avond dus twee kaarsen, de derde, drie kaarsen en zo verder tot acht kaarsen het licht van de de middelste of negende kaars vervoegen.

Vierhoekige tol met de woorden: Nes (Nichts), Gadol (Ganz), Haja (Halb) en Sjam (Shtell arein – dat aangeeft dat je in de pot moet bijleggen), zodat er staat: “Nes Gadol Haja Pò (een groot wonder gebeurde hier)

We vieren Hanukkah thuis door de menora aan te steken en samen gezellig tijd door te brengen als b’nei Elohim. Om dit te doen kunnen gezelschapsspellen zoals “Dreidel“, “Ganzenbord” of zelfs “Mens erger je niet” bijdragen. Leukst is wanneer er samen of waar de kinderen ook Chanoeka-liedjes zingen en tussendoor geschenken worden uitgewisseld na het aansteken van de menora, die ook een hanukkia wordt genoemd.

Het fijne van deze acht dagen tijd is dat wij naar meerdere plaatsen gaan om de vroegere gebeurtenis te herdenken, maar ook om onze hoop uit te drukken voor het gehele herstel van het Beis HaElohim. Zo organiseren veel mensen Hanukkah-feesten en zijn er meerdere bezoeken af te leggen. Aldus kan het wel eens ene heel drukke tijd zijn, maar boven alles toch gezellig en smaakvol.

+

Voorgaande

Voorzien van een zichtbaar teken #1 Hanukkah gebeuren

++

Aansluitende lectuur

 1. Geschiedenisverloop Van het tijdvak van de Rechters tot de Kohen in Chabad cursus voorgesteld
 2. Veranderingen in het overblijfsel van Joodse gelovigen
 3. Sabbatviering omtrent Licht in de duisternis
 4. Een verlichte Pesach
 5. een Tijd van lekker gezellig Samenzijn
 6. Een huis bouwen voor God
 7. Zorgen voor kennisbewust nageslacht

+

 1. A beginning by the 2016 Chanukah celebrations
 2. Tekufat Tevet – Darkness, gold moon and Light to look forward
 3. To see more menorahs in the windows

+++

Gerelateerd

 1. Diepere betekenis
 2. In het Heitelân! vermeld: En ja, Chabad had ook in Leeuwarden de Chanoekia neergezet. Wellicht wordt ie vanavond aangestoken. Chanoeka begint steeds meer een soort Joodse tegenhanger van kerst te worden. Terwijl het toch eigenlijk gaat om het behoud van je identiteit. Je mag zijn wie je wil zijn. Al die lelijke grote kandelaars op pleinen, die dan weer door een burgemeester (die vast geen nee durft te zeggen) worden aangestoken. Jammer. Maar wat was het fijn om weer in het Heitelân te zijn.
 3. Tram 15
 4. Time to Take Out the Menorahs (and Christmas)
 5. Photo Story: The Jewish holiday of Hanukkah in Jerusalem
 6. Chanukah Lights
 7. Happy Hanukkah
 8. Menorah and Circles
 9. How We Spend Our “Holidays”..
 10. Hanukkah – Day Four – No Shadow of Turning
 11. Happy 3rd Day of Hanukkah!
 12. TCL’s #EightCandleBookTag Link Party – Fifth Candle for 2019 – Five-Day Work Week.

7 gedachten over “Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.