Filosofische Mijmering, Geschiedenis, Joden

Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde

De eerste mens was eerst geplaatst in een prachtige Koninklijke Tuin, de Gan Eden, welke de eretz (aarde) en mayim (water) had en daar boven de shomayim (hemel) . Vanuit de tohu vavohu (vormloze leegte) en chaos kwam er orde. Die orde ontstond door de Dvar HaElohim of het Woord van God, Zijn Spreken. Er was aarde beneden en lucht of hemel boven, welk voorgesteld kan worden door een naar beneden gaande driehoek en een opwaartse driehoek. Die twee driehoeken samengevoegd vormen een ster welke verwijst naar de Goddelijke Schepping en daarom ook wel De Scheppers Ster wordt genoemd door de Katholieke Kerk.

Die ster gevormd door de tegengestelde driehoeken, of tegenpolen, brengt ook goed in beeld hoe de mens daar tussen mag staan, in het midden van die uit elkaar liggende elementen, hemel en aarde, die als men de ster laat ronddraaien en cirkel vormt als beeld van volmaaktheid en oneindigheid. Wij, als mens maken deel uit van die aarde maar volgens de Schepper moeten wij ook deel uit maken van het hemelse, door ons beeld dat in gelijkenis met God geschapen is. oorspronkelijk was voorzien dat de mens vredevol voor immer en altijd deel kon uitmaken als onderdaan van het Aards Paradijs of de Gan Eden.

De Vier elementen in de Magen David: Vuur, Water, Lucht (hemel), Aarde

In die Koninklijke tuin was de mens geplaatst om de dingen te benoemen en om steeds in verbinding te staan met de Allerhoogste Schepper. De mens moest de schakel zijn tussen hemel en aarde. Maar toen de mens gerebelleerd had tegen God werd hij door God uit de Gan verdreven en kwam hij te staan in een wereld vol hindernissen, niet volmaakt zoals de Magen David of Davidster ook op volmaaktheid wijst en verwijst naar Vuur, Water, Lucht (hemel), Aarde.

22 De Elohim Jehovah sprak: “Ziedaar {alsjeblieft neem waar }, ‘âdâm {de mens } hâyâh ‘echâd {is als een van ons } geworden wat het kennen van tov v’rah {goed en kwaad } betreft, {(#Ge 3:5; Isa 46:5; Php 2:6) } en nu, daarom yâda‛ {yaw-dah’, begrijpe, zal hij zich er bewust van zijn } dat het raha zal zijn {ontevredenheid, verdriet, slecht, rampzaligheid, onbehagen, kwaad, slecht, pijnlijke, kwaadaardigheid, ellende, nul, nietig, verdrietig }] dat hij zijn yad {hand } uitsteekt en werkelijk ook [van de vrucht] van Haïtz HaChayyim {de boom van levens } neemt {(#Ge 2:9) } en chai l’olam {voor altijd zou leven }.
23 Om die reden zette Jehovah de Elohim hem uit de tuin van E̱den {(de plaats waar de mens eerst geplaatst was) (#Ge 2:8) }, shâlach {uitzendend } om haadamah {de aardbodem } waaruit hij genomen was te bebouwen {‛âbad, aw-bad’, ‘impliciet te dienen’, = te verzorgen }. {(#Ge 2:5; 3:19) }
24 ‘Êth {verkorting van ‘ôth: (In de zin van verschijnen); Een signaal (letterlijk of figuurlijk), als een vlag, baken, monument, omen, wonder, bewijs, enz .: – teken, wonder, (en-) teken, token } Als een teken of baken verdreef Hij HaAdam {de mens }; [en] plaatste {Lett.: „deed verblijven.” Zie (#Ps 7:5; 78:55; Ez 32:4). } miKedem Gan Eden {aan de oostzijde van de tuin van E̱den }{(#Ge 2:8; 4:16) } HaKeruvim {de cherubs of engelen van een hoge rangorde die God omringen (#Ex 25:22; Nu 7:89, 1Sa 4:4; 2Sa 6:2; 2Ki 19:15; 1Chr 13:6; Ps 80:1; 99:1; Isa 37:16, Eze 10:4), speciale taken vervullen en zich van de klasse van de serafs onderscheidt. } en lahaṭ {vlammend } cherev {chereb: een snijinstrument (van zijn destructief effect), als een mes, een zwaard of een ander scherp instrument: – bijl, dolk, mes, matock, zwaard, gereedschap; > het vlammende lemmer } dat zich voortdurend wenteld, om shomer (bewaker } te zijn over Derech Etz HaChayyim {de weg naar de Boom van levens } {Betreft de derech of weg naar leven:(#Joh 14:6). } {WBvG Bereshith 3:22-24)

Door de verbreking van de verbintenis met God zou de mens nu een schild nodig hebben ter protectie. God was welwillend om zulk een bescherming te voorzien en beloofde dat uit het geslacht van zijn gezalfde koning David een machtiger koning zou komen op te staan. Die nazaat uit het geslacht van David zou het bewijs leveren aan de mensheid dat een mens wel degelijk zich zou kunnen houden aan de wensen van God.

Kabbalistische Boom des Levens met tien Sefirot

De symbolen die wij hier nu aanhalen en de gedachte er achter moeten als een filosofische benadering gezien worden en onze menselijke voorstelling door beeldtaal daar waar anders meerdere woorden  moeten gebruikt worden. Het esoterisch gericht gedachtegoed over God en het universum, die als openbaring aan uitverkoren of gerichte personen uit een ver verleden zou zijn overgedragen, en die aan slechts enkele bevoorrechte mensen zou zijn overgeleverd, bracht met de Kabbala vroege vormen van joods mysticisme en empirische leer, waarbij meerdere symbolen werden voorgedragen en het hexagram de zes richtingen van de ruimte, de goddelijke unie van mannelijke en vrouwelijke energie en de vier elementen symboliseert.

Het pentagram of pentakel is een vijfpuntige ster die als een van de oudste symbolen ter wereld wordt aanschowud: het werd reeds meer dan 4000 jaar voor Christus gebruikt. De naam stamt van het Griekse πεντάγραμμον pentagrammon, hetgeen vijf lijnen betekent. In Griekenland wordt het pentagram ook wel pentalfa, vijf alfa’s, genoemd, omdat er vijf A’s in zijn te herkennen.

Men kon het symbool als zegel van Solomon vinden en in de koningshuizen van Ethiopië en Aksum (huidige Jemen) bij de afstammelingen van de koningin van Seba (Bilqis).

De Sefer Jetzira (“boek van de schepping”), de oudste bekende Hebreeuwse tekst over witte magie en kosmologie, werd al in de 6° eeuw geciteerd en in de 10° eeuw gecommentarieerd. Verwijzend naar de schepping moet men die symbolische voorstelling neertekenen als een aanwijzing van geordende structuur van evenwicht. God had alles in evenwicht geschapen maar de mens bracht er onevenwicht in.

De Mogein Dovid (Mogen Dovid of Ster van David) is ook belangrijk in de Rastafarische en Messiaanse christelijke geloofsgroeperingen. De Davidster wordt ook door velen (zoals mijzelf) als symbool  gebruikt voor de goddelijke verbondenheid met God en Zijn Gekozen Volk (Israël of het Joodse Volk).

Incidenteel kwam ze al in de oudheid voor. Volgens overleveringen stamt het symbool uit de tijd van David en Salomo en zou hij eens de tempel in Jeruzalem hebben gesierd. Ook op een gewelf van een 3e/4e-eeuwse synagoge kan het teken terug gevonden worden. Vanaf de 15de eeuw wordt het, onder invloed van de mystiek van Izaak Loeria, ook meermaals als colofon in de Joodse gedrukte werken gevonden.

De Leeuw van Juda, een van de nationale symbolen van de Hebreeuwse Stam van Juda of het Joodse volk. – The Lion of Judah one of the symbols of the Hebrew tribe of Judah (the Jewish tribe).

In tegenstelling tot de Menorah, de zevenarmige kandelaar, de Leeuw van Juda (symbool voor de stam van Juda) de ramshoorn shofar of sjoufer en de palmtak bundeling lulav (Loelav of Lolav), was de ster van David nooit een uniek joods symbool.

In 1354 voorzag de koning van Bohemen Keizer Karel IV voor de Joden van Praag een rode vlag met zowel het schild van David als het zegel van Salomo. De rode vlag waarmee de Joden koning Matthias Corvinus van Hongarije in de 15e eeuw ontmoetten, vertoonden twee pentagrammen met twee gouden sterren.

In de 19de eeuw was er een belangrijke leerling van de Engelse Dr. John Thomas, welke meerdere volgelingen kreeg en als Charles Taze Russell de geschiedenis in ging van een grote groep Amerikaanse Bijbel onderzoekers uit welk de International Biblestudents voor kwamen. Velen nemen verkeerdelijk aan dat die Russell de stichter zou geweest zijn van de Jehovah Getuigen, alsook dat hij een verheerlijker zou geweest van piramiden en heidense symbolen. Maar de piramide die zo gekend is rondom zijn persoon en zijn graf heeft te maken met het symbool voor de hemel of voor datgene wat zich boven de aarde bevindt. (Zie de tweee middenste figuren.)

Geleende beeldcompositie uit het artikel Even More ‘Heaven and Earth’ Star of David Bible References door The Star of David

In de 20ste eeuw werd de ster op een gele achtergrond als ‘jodenster‘ gebruikt om daarmee de joden te onderscheiden van de overige bevolking en het gemakkelijker te maken ze op te pakken, te deporteren en ten slotte uit te roeien.

Gelukkig is die afgrijselijke periode afgesloten en wordt het symbool niet meer gebruikt om het Joodse Volk te ‘outcasten’.

In 1948 werd het symbool op de vlag geplaatst voor de moderne staat Israël.

In meerdere sjoels treft kan men de davidster aantreffen als versiering op de voorgevel of in het interieur (vaak bij de aaron hakodesj of heilige arke). Een aantal Charedische (ultraorthodoxe) joden, zoals de grootste chassidische beweging in de wereld, de Satmer, en de charedisch-joodse organisatie Netoeré Karta of Neturei Karta, gebruiken het symbool niet omdat het geassocieerd zou kunnen worden met het Zionisme, waartegen zij zich verzetten. Zij ijveren zelfs voor de ontmanteling van de staat Israël, in de overtuiging dat het de Joden verboden is om hun eigen staat te hebben tot de komst van de Joodse Messias.

Vandaag zien sommigen naast het inzicht van het hemelse element dat naar de aarde streeft (de driehoek met de punt naar beneden) met het aardse element dat naar de hemel streeft (de driehoek met de punt naar boven) er de hemelse heerschappij over de vier wereldse windrichtingen in, zowel boven als beneden. Volgens een andere verklaring zou de driehoek met de naar boven gerichte punt het mannelijke symboliseren, de driehoek met de punt naar beneden het vrouwelijke.

Wij zouden eerder oproepen om de symbolische waarde er van in te zien voor de eenheid die wij als mens moeten trachten te bereiken en waarbij het Huis van Israel en het Huis van Juda verenigd worden tot één eenheid samen levend in de ‘Tent van David’. Ons streven naar een herstel van die verloren gegane waarden van evenwicht tussen water, vuur, aarde en hemel en onze verbroken verhouding met de Schepper welke terug moet hersteld worden en waar wij moeten streven naar dat herstel en uitkijken naar dat beloofde Land.

Geleidelijk aan zien wij een ‘wordingsproces’ ons tegemoet treden en onze hoop verhogen dat de Verwachte Tijd nabij is of zelfs mogelijk al aangebroken is.

Laten wij samen deze blijde hoop koesteren en samenwerken om alles weer in eer hersteld te krijgen.

++

Lees ook / Find also to read

 

Star of David 1

+

Voorgaande

Het begin van alles

Van chaos naar ordelijkheid

Voorziening van leven

Engelse versie / English version: Creator’s star connection between heaven and earth

++

Aanvullende lectuur

 1. Is daar een veroorzaker van alles
 2. Het universum makende Woord van God
 3. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 4. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 5. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 6. Zorg dragen voor moeder natuur

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Let’s Talk Symbols
 2. The Point of a Sharp Instrument-Top 10
 3. The Philosopher’s Diamond
 4. Star of David (by Advice 902)
 5. The Star of David (view by trinitarian Pete Rambo)
 6. The Star of David (by Maria José Antunes)
 7. The Star of David (by Eden Light Garden)
 8. Star Tetrahedron, the Star of David
 9. Raelian symbol
 10. Swastika vs Star of Rempham
 11. The Yellow Star
 12. Holocaust Badges
 13. The history of a city in its doors
 14. The Yellow Star of David fabric
 15. Why I Embraced My Judaism Abroad, Instead Of Concealing It
 16. You don’t have to be Jewish…
 17. Keeping the Faith, Jewelry that Inspires
 18. Christafari torn between Christianity and Rastafarian movement
 19. Hidden: A Child’s Story of the Holocaust by Lois Dauvillier
 20. Banner featuring Theresa May with Star of David earring removed from English city
 21. Swastika painted inside Star of David on Rio Jewish club’s wall
 22. Star of David, swastika smeared in feces on Connecticut TV studio
 23. Iran is using the Star of David as target practice for missile tests (Old Poet)
 24. Anti-Semitic Greek comedian has central role in play to be staged in ancient theater of Epidaurus
 25. Walls of Hate in Iraklion, Crete
 26. Letter: Anti-Semitism still exists
 27. Country of origin

+++

11 gedachten over “Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde”

 1. This is an excellent article, I thank you for taking of your time to post it, I appreciate you doing that. I enjoyed the read so I am going to reblog this article for you. You had lots of great information.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.