Christenen, Elohim Hashem Jehovah, Jeshua de Messias, Joden, Levenskwesties, Religiositeit + Wijze van Geloofsuitdrukking

Messiaans, Joods of Christen

De laatste tijd hoort men meer spreken over Messiaanse groepen, waarbij opvalt dat er bij zijn die zich Messiaansen noemen terwijl anderen spreken over Messiaanse Joden of zelfs Messiaanse Christenen, waarbij men zou denken dat elke Christen toch Messiaans is indien het gaat over het navolgen van de Messias Christus. Natuurlijk indien de Messias die men er op na houdt iemand anders is dan Jeshua of Jezus Christus en men daarom zich wil differentiëren zou men er kunnen inkomen of dat tweede element (Christen) in die naam op te nemen.

De eerste Messiaanse gemeente was diegene die ontstond uit de volgelingen van Christus in de eerste eeuw van onze huidige tijdrekening. Zij werd eerst nog als sekte binnen het Jodendom gezien en had de naam “De Weg“. Zij hielden de Tora(h) [Thora(h)] net als veel Messiasbelijdende Joden in de eenentwintigste eeuw doen.

Nederlands: Joods monument in Ruinen met de na...
Joods monument in Ruinen met de namen van de tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden uit Ruinen (Photo credit: Wikipedia)

Na de tweede wereldoorlog hielden zich veel thuislezende Messiaans-belijdende Joden op de achtergrond. Voor hen was er bij gebrek aan gebedsruimten het thuis preken lezen en mits zij geen (of nauwelijks) synagoge (Sjoel) of kerkdiensten bezochten was zulk een huis bijeenkomst of huiskerk de beste oplossing. De laatste jaren hoort men meer van een zogenaamde Messiaanse Beweging, waarbij echter op valt dat er niet steeds een zelfde lading gedekt wordt. Bij de Messiasbelijdende Joden die meer naar buitenkomen en valt het ook op dat zij meer aspecten uit zowel het christendom als het jodendom beginnen te combineren in hun geloofsleven alsook dat zich daar meer niet Joden beginnen bij aan te sluiten.

Oorspronkelijk zag men christenen die Jezus Christus niet als (mede) goddelijk beschouwden, dit in tegenstelling tot de hoofdstroom van het christendom en daarom een andere weg zochten om toch nog Jezus als Messias te erkennen maar God te eren zoals het hoort volgens de bijbel. Naast de zogenoemde antitrinitariërs, Arianen en de socinianen vergaten zij er naar te kijken dat naast de Getuigen van Jehovah nog meerdere niet-trinitarische Christenen zijn, zoals o.m. de Broeders in Christus of Christadelphians.

Ook hoort men spreken over Messiaanse heidenen en christenen die  verschillende belangrijke dingen gemeen hebben. Opvallend daarbij is dat, eerst en vooral, beide geloven dat redding alleen kan komen door het offer te accepteren dat Yashua-Yashuah-Yehoshua-Yehushua-Yeshua / Jeshua  (Jesus/Jezus) op het stuk hout of boomstam (Paal, door velen als Kruis aanzien) van Golgota heeft geplaatst. Messianen en christenen geloven ook dat Jeshua zal terugkeren om in een eeuwig koninkrijk en te heersen. {Messianic Journey of Faith}

Nochtans moet het van ons hart dat wij zowel bij de Messiaansen als bij de Christenen twee verschillende Jezusen zien, namelijk één die (zoals het hoort) de Bijbelse figuur volgt, welke zijn hemelse Vader God is, maar daarnaast zien wij ook in beide soorten groepen een on-bijbelse figuur, welke naar de Romeinse-Griekse of Antieke filosofie en traditie een meervoudige godheid volgt, namelijk de ternaire Jezus volgens wat die Christenen de Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid noemen.

Messianic Jew symbol

Zij die zulke drievoudige godheid volgen kunnen natuurlijk nooit tot de Joodse tak behoren. Doch vindt men bepaalde groepen Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden die toch Jezus ook als God aanschouwen, wat volledig indruist tegen de normale gedachtegang van het Judaïsme of Jodendom. Zulk een benaming kiezen (Messiaanse Joden) gaat helemaal niet op indien men de Joodse leer niet wil onderschrijven. Hierbij valt ook op dat in die groepen dikwijls meer goyim of niet-Joden toe behoren, maar een soort christenen die zich wel joods wil oriënteren en zich wil houden aan de Mozaische wetten, behalve aan de Wet van het aanbidden van één God en aan de Wet van zich te onthouden om afbeeldingen te maken van een god of goden en/of God. Bij hen vindt men ook dikwijls symbolen welke volgens de Joodse en werkelijke Christenen niet aanvaardbaar zijn, daar zij onder heidense elementen vallen, waarbij hun kruisbeelden namelijk ook een afbeelding moet zijn van hun god Jezus.

Veel te veel mensen vergeten ook dat de Goddelijke Schepper een eeuwige alles wetende, overal zijnde, goddelijkheid is die niet opdeelbaar is, maar slechts één is, Die aanbidding enkel voor zich op eist. Aanbidding van Jezus past dan ook niet in Zijn kraam, zoals het niet hoort bij een Joodse gemeenschap noch bij ernstige Ware Christenen.

Trinitarische Christenen bezondigen zich aan de aanbidding van Jezus en hebben in vele denominaties ook andere heidense gebruiken, zoals aanbiddingen van boeken (de Bijbel) en mensen (die zij heiligen noemen).

Als men zich de tittel Jood in de naam van een denominatie wil toe-eigenen, zoals in Messiaanse Joden, mag men verwachten dat het Joods gedachtegoed deel uit maakt van de leerstellingen. Maar ook als men zich gewoon als Messiaan uit geeft mogen wij toch verwachten dat men Jeshua de Messias volgt en niet de verbasterde vorm ingevoerd door Constantijn de Grote, ter ere van Zeus/Jupiter met de naam Issou (Heil Zeus) dat Jesus of Jezus werd. Wel geven wij toe dat de naam Jezus nu zo ingeburgerd is dat die moeilijk weg te denken is en aldus ook gebruikt kan worden, op voorwaarde dat men toch niet de Grieks-Romeinse drie-godheid neemt maar de enkelvoudige man van vlees en bloed, die door God gezonden is naar de wereld om Gods Plan te verduidelijken en uit te voeren.

Zij die Jeshuaïst willen zijn moeten ware volgers zijn van de Ware Jeshua of ware Nazareense leermeester die ook gekend is onder de naam Jezus Christus van Nazareth. Zij die Jeshuaïst of Messiaans willen zijn horen te aanvaarden wat God over die Nazareen heeft gezegd en hem te accepteren als gezondene van God, die zijn leven heeft gegeven voor het welzijn van de mens, om zodoende naar de Wil van God zich als Lam van God aan te bieden om verlossing over de mensheid te brengen.

Zij die Messiaans Jood willen zijn mogen getrouw aan hun Joodsschap en authenticiteit de Joodse leerstellingen en Joodse Wetten onderhouden, waarbij zij onmogelijk de valse leerstelling van de Drie-eenheid kunnen omhelzen. Die past namelijk nooit in het plaatje van Joods zijn noch van Ware Christen te zijn.

Redding is afkomstig van de Joodse meesterleraar Jeshua, die zijn volgelingen geleerd heeft om te bidden en alleen zijn hemelse Vader te aanbidden, en al degenen die de Messias eren, mogen dan ook komen te zeggen “Onze Vader”

Indachtig Deuteronomium 13 moeten Jeshuaisten en Messiaansen de Torah volgen en het gezegde nauw aan het hart dragen om geen valse profeet te volgen.

Als er in uw midden een profeet of een dromer van dromen optreedt – en hij geeft u een teken of een wonder, en het teken of het wonder gebeurt, waarvan hij tot u gesproken heeft gezegd:

‘Laten wij achter andere goden gaan, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen;

zult gij niet luisteren naar de woorden van die profeet of tot die dromer des dromen; Want de HEERE, uw God, geeft u een bewijs, om te weten of gij de HEERE, uw God, liefheeft met uw hele hart en met uw hele ziel.

In het Jeshuaïsme of in het Messianisme is er enkel plaatse voor de Bijbelse leer van slechts één Goddelijke Schepper, de Bore en Elohim Hashem Jehovah.

Jeshua is geen valse profeet, maar de mens heeft van Jezus een valse profeet gemaakt die leugens en vervalsende situaties vertelt, zoals zijn verleiding als hij God is – omdat God niet kan worden verzocht; en zijn dood – omdat God niet kan sterven, alsook beweert Jezus dat hij niet weet wanneer hij gaat terug komen en wie naast hem zal mogen zitten, terwijl God alles weet. Echte aanhangers van Jeshua of Jezus weten natuurlijk dat Jezus nooit beweerde God te zijn en dat hij het heel goed wist dat hij niets kon doen zonder de enige Ene Enige Ware God die groter is dan hem. Laat ons daarom niet van de wijs gebracht worden, maar ons houden aan de Bijbelse leer van eenheid.

“27 vréde laat ik u na, míjn vrede is het die ík u geef, niet zoals de wereld geeft geef ik aan u!- laat uw hart niet verslagen zijn of verward; 28  ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd: ik ga heen én kom naar u toe; als ge me liefhadt zoudt ge verheugd zijn dat ik naar de Vader ga, omdat de Vader groter is dan ik; 29 en nú heb ik het u gezegd, voordat het geschiedt, opdat ge, wanneer het geschiedt, vertrouwen hebt; 30 ik zal niet veel meer bespreken, samen met u, want de overste der wereld is op komst; niet dat hij met mij íets in handen heeft, 31 maar het is opdat de wereld zal weten dat ik de Vader liefheb; en zoals de Vader mij heeft geboden, zó doe ik; ontwaakt, laten we van hier gaan!” (Johannes 14:27-31 NB)

“Toen heeft Jezus geantwoord en tot hen gezegd: vast en zeker is het, zeg ik u: de zoon kan niet zomaar uit zichzelf iets maken of hij moet het de vader zien maken want al wat díe maakt, evenzo maakt ook de zoon;” (Johannes 5:19 NB)

Jezus kwam om duidelijker te maken dat Gods Woord niet alleen “geschreven is voor Israël en Israëlieten”, zoals sommige mensen nog steeds denken. {{This is not for those who go to church this is for those who are searching for the truth! = Dit is niet voor degenen die naar de kerk gaan, dit is voor degenen die op zoek zijn naar de waarheid!} Jeshua of Jezus (als je die naam liever hoort) kwam om de werken van God en de wet van God te verklaren. Hij kwam ook om te praten met degenen, die elke stap van de weg tegen God rebelleren. {This is not for those who go to church this is for those who are searching for the truth!}

We kunnen zien dat de heidenen en naam-chirstenen die hun driehoofdige god aanbidden,

“nu dat ze hebben geleerd dat God Israël een koninkrijk heeft beloofd … zij dat Koninkrijk voor zichzelf willen.”

“Daarom bevragen we niet de titel Christen, maar houden we vast aan die titel, net zoals een verwend kind zich zou vasthouden aan een speelgoed dat hen niet toebehoort. {This is not for those who go to church this is for those who are searching for the truth!}

Zij die van Jezus zo wel als van God houden hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten in gemeenschap onder meerdere noemers, maar hun keuze van (kerk)gemeenschap zal naar buiten toe een beeld geven van wat zij denken, geloven en hoe zij leven. Daarom is het belangrijk om ernstig na te denken en uit te kijken bij welke geloofsgemeenschap men zich wil aansluiten en onder welke noemer men zich wil uiten als gelovige in de Messias Jeshua.

°°°

The Judaism family tree – Created by Robert Kaiser (From Merrimack valley havurah)

+

Aanvullend aan Pagina 1: Jood, Messiaans Jood, Messiaans, Christen of beter een Jeshua-ist

++

Aansluitende lectuur

 1. Absolute Basics voor het lezen van de BijbelJoodse Wetten en Wetten voor Christenen
 2. Torahgetrouwe Messiasbelijdende Joodse leraar onwetend over Niet-Trinitarische Christenen
 3. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 4. Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument / De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 5. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 6. Keerpunt in de Kerk
 7. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 8. Omtrent bijeenkomen en vergaderen
 9. Samen komen in huizenSamen komen in huizen – Bijbelstudie kan in de kleine huiskring gebeuren
 10. Laat ons samen komen
 11. Persoonlijke gedachten en aanvullende lectuur van anderen
 12. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 13. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 14. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 15. Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar
 16. De Messiaanse beweging onder de loep
 17. Messiaans Pesach 2017 en verharde harten
 18. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin
 19. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 20. Mogelijkheid tot leven
 21. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 22. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 23. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 24. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 25. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 27. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen
 28. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus
 29. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 30. Zo maar gerechtvaardigd?
 31. Gehoorzamen aan God
 32. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 33. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 34. A Jewish Theocracy
 35. The Sabbatean Prophets
 36. Sabbatai Zevi (Jewish Convert To Islam)
 37. Converso Involvement in the Sabbatai Zevi Movement
 38. Forgotten History-The Jews from Geleen 1940-1944.
 39. Christadelphians or Messianic Christians or Messianic Jews
 40. Who are the Christadelphians

+++

Verder om te lezen

 1. Migratie en religie
 2. Blog nav ‘The great spiritual migration’ van Brian McLaren
 3. Studiereis naar Marokko: “Relaties tussen Moslims, Joden en Christenen” » NIMAR | Nederlands Instituut Marokko
 4. Jaarlijks worden er wereldwijd meer dan 100.000 christenen wegens hun geloof vermoord
 5. Moslims vernietigen 2425 kerken – NL christenen beschermen moskee
 6. Christenen van asielzoekersboot in zee gegooid; moslims aan boord veroordeeld
 7. Wat als je Zusje hier zou staan?
 8. Knettergekke linkse krant: ‘Het is de schuld van christenen dat moslims ongelovigen doden!’
 9. Jewish roots and Christian politics: towards a Messianic vision for the 21st century
 10. With God at Work

+++

16 gedachten over “Messiaans, Joods of Christen”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.